Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Thorbjørn J. Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LU5VK1P14 Påbygging veiledning, 5 studiepoeng (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et påbyggingsemne for studenter som har 10 studiepoeng innen veiledning fra før. 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet kan kun tas av studenter som tidligere har bestått emnet Refleksjoner over yrkesutøvelse (emnekode LA10VK1, LU10VK107 eller LS10VK1) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

Høsten 2014. Emnet tilbys kun dette semesteret.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten har kunnskap om:
- Etiske dilemmaer og maktforhold knyttet til veiledning
- Profesjonsutvikling og profesjonsidentitet

Studenten har ferdigheter i:
- Å utøve veiledning i ulike kontekster

Studenten har generell kompetanse:
- i å mestre kritisk analyse og refleksjon over veiledningsprosesser
- gjennom evnen til å identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Innhold

- Etikk og veiledning
- Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli organisert med studiesamlinger over to dager.

Læringsformene på studiesamlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledning.
Undervisningen vil bestå av følgende elementer: organisering og læringsformer, undervisning og eget arbeid i mellomfasen på egen arbeidsplass.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Det er obligatorisk deltakelse på studiesamlingene. Begge samlingsdagene er obligatoriske.
  • Studentene skal lede to veiledninger i løpet av studieperioden. Veiledningene skal dokumenteres med logg etter nærmere angitte kriterier

Arbeidskravene skal være gjennomført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave
Studentene skal skrive en fagtekst etter nærmere angitte kriterier. Teksten skal være erfaringsbasert og drøftes i lys av relevante teorier og prinsipper i veiledning.

Besvarelsen vurderes til karakteren Bestått eller Ikke bestått

Frist for innlevering settes i semesterplanen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert etter studiesamlingen.

Litteratur

Botnen Eide, s., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., Aasland, D. G.2009. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 03:13:18