Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold studiested Remmen. Undervisningene vil foregår på flere ulike arenaer, svømmehall, idrettshall, nærmiljø. En friluftslivtur vil foregå ved Nössemark, Sverige, og skikurs er lagt til Valdres.
Emneansvarlig:
Birgitte Nordahl Husebye
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUIDR10111 Praktisk-metodisk arbeid (5-10) (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre emnet.

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår) i Grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten har

 • kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10
 • kunnskap i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kunnskap om flerkulturelle perspektiver, herunder samiske forhold
 • kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy støtter læring i kroppsøving, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i utvikling og ferdighetslæring
 • kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektivhar forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i ungdomskultur

FERDIGHETER
Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 5-10
 • vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann
 • gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10
 • overføre forskningsbasert kunnskap til ferdighet på praksisarenaen.

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan

 • vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i fire hovedområder:

1. Bevegelseslek (turn, sansemotorikk, leikeaktiviteter, racketaktiviteter, dans og drama)

2. Idrettsaktiviteter (friidrett, orientering, ski, skøyter, svømming/livredning, praktisk treningslære)

3. Ballaktiviteter (basketball, fotball, volleyball, håndball og innebandy)

4. Friluftsliv

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Undervisningen skjer i stor grad i grupper og er både lærer- og studentstyrt. Undervisningen integrerer praksis som en naturlig del i opplæringen. Fagdidaktiske problemstillinger blir fortløpende belyst. Situasjonsbestemt læring og tilpasset opplæring er sentrale temaer i praksisundervisningen.

Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende og kritisk tilnærming til faget og undervisningen. Ulik tilnærming til emnet vil gi innsikt i didaktiske problemstillinger, fysisk og motorisk utvikling, tilpasset opplæring, flerkulturelle perspektiver, samisk kultur, kjønn, sosial bakgrunn, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring. Undervisningen bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er i gjennomsnitt minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis står sentralt i faget. Studentene får en oppgave i praksis der de skal bruke erfaringer fra ett eller flere fag i praksisperioden. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav nr. 2 er justert 29. august 2014.

For å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen må studenten ha fått godkjent følgende arbeidskrav:

 • Praktiske oppgaver;
  For å få godkjent de praktiske oppgavene kreves det minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hver aktivitet i hvert hovedområde. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten i sin helhet tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

 • To teoretiske passeringsprøver. Omfang: ca. 1 time pr prøve.
  Prøven knyttes bl.a. til sentrale områder som feks metodikk, fysisk og motorisk utvikling, nybegynneropplæring, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver, samisk kultur, kjønn, sosial bakgrunn, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring.

 • Livredningsprøven (utvidet lærerprøve) og praktisk prøve i svømmeteknikker, skøyteferdighet, alpint, langrenn og orientering må avlegges med godkjent resultat.

Eksamen

Studentene skal avlegge praktisk-metodisk eksamen i vårsemesteret.

Individuell praktisk eksamen og muntlig eksamen. Varighet: ca. 35 minutter totalt.

Sluttvurderingen består av en praktisk undervisningskomponent (ca. 20 min) med en muntlig/teoretisk komponent i etterkant (ca. 10 min), og en egenferdighetskomponent til slutt (ca. 5 min). Egenferdighetskomponenten kan maksimalt trekke sluttvurderingen en karakter opp eller ned.

Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Tid til forberedelse er 48 timer. Studentene leverer skjemaet til sensorene ca. en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være "elever".

Samtalen og praktisk prøve i etterkant av undervisningsopplegget dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktisk og teoretisk innsikt, der begreper som tilpasset opplæring og vurdering står sentralt.
Eksamen blir vurdert av intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer fra A - F, og det settes en helhetlig karakter for emnet.

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3).

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 01.02.2014.

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving

Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992

Enoksen m.fl: Aktivitetslære (Gyldendal forlag)

NTF: Mer gøy i gymsalen, (siste utgave)

Sveen, Ole; Eget kompendium i turn

Kjersti B. Jacobsen & Solveig Dahle; Dans: Eget kompendium

Norges Orienteringsforbund: Trygg i naturen med orientering. Opplæring i kart og kompass, 2006

Madsen & Irgens; Slik lærer du å svømme, Bodoni Forlag, 2005

Utdanningsdirektoratet; Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen (2008)

Sveen, O.; Livredning: Kompendium,

Egne kompendier i flere praktiske idretter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:15:43