Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUIDR10210 Idrett, kultur og samfunn (IKS) (5-10) (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten har

 • kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10
 • kunnskap i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy støtter læring i kroppsøving, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i utvikling og ferdighetslæring
 • kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv
 • forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i ungdomskultur

FERDIGHETER
Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 5-10
 • vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann
 • gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 5-10

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan

 • vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet består av følgende fagområder;

 • idrettspsykologi
 • sosiologi
 • fysisk aktivitet og helse
 • sansemotorikk
 • kroppsøvingsdidaktikk
 • barns vekst og utvikling
 • tilpasset opplæring
 • vurdering

Se for øvrig detaljert plan (deles ut ved semesterstart).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg, samt veiledning under praktiske øvelser. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for arbeid i emnet. Undervisningen tar utganspunkt i aktuell forskning innen fagfeltet og forskning gjennomført ved Avdeling for lærerutdanning. Studentene skal trenes i å benytte grunnleggende ferdigheter i kroppsøving som skolefag ved siden av å utvikle egen fagkompetanse. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom ulike undervisningsformer og muntlige presentasjoner.

IKT er integrert i studiet som en naturlig del og bidrar til å utvikle studentens digitale ferdighet til bruk for egen praksis i skolens kroppsøvingsundervisning.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er i gjennomsnitt minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis står sentralt i faget. Studentene får en oppgave i praksis der de skal bruke erfaringer fra ett eller flere fag i praksisperioden. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidkrav nr. 3 er justert 29. august 2014.

 1. To innleveringsoppgaver i gruppe:
  Omfanget på hver av oppgavene skal være på 5-8 sider. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan. Innhold knyttet til et eller flere sentrale områder som kroppsøvingsdidaktikk, tilpasset opplæring, vurdering, grunnleggende ferdigheter, helse, flerkulturelle perspektiver og samiske forhold. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan

 2. FoU-oppgave/utviklingsoppgave i gruppe - leveres i slutten av vårsemesteret:
  Omfang inntil 25 sider. Leveres digitalt i Fronter til fastsatt frist i semesterplan.

 3. Praksis i sal/uteområder og på andre arenaer. Det kreves minst 80 % aktiv deltaking.
  Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten i sin helhet tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca 30 minutter
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i innleverte oppgave (se arbeidskrav nr. 1 og nr. 2) og pensum forøvrig.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Intern og ekstern sensurering. Det benyttes gradert karakterskala fra A-F.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 30. juni 2014.

Loland, Sigmund; Idrett og samfunn, Gyldendal 2013

Brattenborg, S. & Engebretsen, B.: Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Høyskoleforlaget (2. utgave, 2007)

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving

Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., (siste utgave)

Skaug, A.;Idrettspykologi; Eget kompendium

Eriksen, T.B.: Født til bevegelse. Omfysisk aktivitet og helse. Fagbokforlaget. (2006)

Christiansen, K.; Helselære; Eget kompendium

Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl.

Moen, Frode, Coaching og ledelse, Akademikerforlaget 2013

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:15:43