Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Ole Sveen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUIDR10411 Anatomi/fysiologi/idrettsskader (5-10) (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har utviklet grunnleggende kunnskap om kroppens bygning og funksjon
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter
 • kjenner sentrale begreper, ord og benevnelser fra emnet
 • har kunnskap om skjelettet
 • har kunnskap om musklene i truncus, overekstremitet og underekstremitet
 • har kunnskap om forebygging og behandling av idrettskader
 • har kunnskap om nervesystemet, muskelsystemet, respirasjon, sirkulasjonssystemet, energisystemet, temperaturregulering, hormonsystemet, urinveissystemet, fordøyelsen og cellene
 • har solide og grunnleggende, faglige og didaktiske kunnskaper i idrettsfag
 • har kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy)

Ferdigheter
Studenten kan

 • vurdere og bruke anatomi- og fysiologikunnskap i skole- og treningsarbeid
 • forebygge og gi førstehjelp ved idrettsskader
 • utføre relevante analyser og uttrykke seg både muntlig og skriftlig i faget

Generell kompetanse
Studenten

 • er sikker i muntlige og skriftlige framlegg
 • kan finne fram til løsning på faglige problemstillinger ved hjelp av relevant litteratur og nettsteder
 • kan arbeide selvstendig med anatomi- og fysiologifaget
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon om anatomi, fysiologi og idrettsskader i et pedagogisk perspektiv

Innhold

Emnet består av temaene:

 • Anatomi:
  Skjelettets oppbygning og musklenes funksjon
 • Fysiologi
 • Vanlige idrettsrelaterte skader og enkel skadebehandling

Se for øvrig detaljert plan for emnet ved studiestart.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg, samt veiledning under praktiske øvelser. Undervisningen er forskningsbasert. Den er bygget opp rundt de grunnleggende ferdighetene. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for arbeid i emnet. IKT inngår i undervisning og læring, i basisgruppesammenheng og ved forelesninger.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats i emnet på minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis står sentralt i faget. Studentene får en oppgave i praksis der de skal bruke erfaringer fra ett eller flere fag i praksisperioden. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav skal være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Muntlige framlegg i basisgrupper. Framleggene (PP-presentasjoner) skal leveres i fronter. Se semesterplanen for detaljer.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer
Ingen hjelpemidler tillatt.

Det blir benyttet en gradert karakterskala fra A-F.
Eksamensbesvarelsen blir vurdert av intern sensor.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 30. juni 2014.

Dahl, H. A.; Klar, Ferdig, Gå (2005) m / arbeidsbok. 2014 Fagbokforlaget i samarbeid med Olympiatoppen.

Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 2014

Sveen, Ole; Anatomi; Eget kompendium

Bahr, Prøis, Mæhlum; Idrettsskader, Gazzette bok, 200

O.Sveen1, A.Skaug1, T.Raastad1 (2014).  ”Administration of an antioxidant multi vitamin/mineral supplement reduced training  induced increases in VO2max in well trained  subjects”. Sports Med.Phys.Fitness 54 (1):63-69, 2014.

Paulsen G, Cumming K, Holden G, Hallen J, Ronnestad B, Sveen O, Skaug A, Paur I, Bastani N, Ostgaard H, Buer C, Midttun M, Freuchen F, Wiig H, Ulseth E, Garthe I, Blomhoff R, Benestad H and Raastad T. Vitamin C and E supplementation hampers cellular adaptation to endurance training in humans: a double-blind randomized control trial. Journal of Physiology, February 2014 DOI: 10.1113/jphysiol.2013.267419

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 03:08:43