Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Solveig Toft
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUKHV20111 Håndverk, design og arkitektur (5-10) (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kunst og håndverk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter gjennomført LUKHV10111 Kunst og visuell kommunikasjon (2-dimensjonal form)(15 studiepoeng) og LUKHV10211 Kunst og visuell kommunikasjon (2- og 3-dimensjonal form) (15 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om arkitektur fra antikken til nyere uttrykksformer
 • kunnskap om design og arkitektur i private og offentlige rom, hvordan arkitektur virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid.
 • kunnskap om kunsthåndverk, design og noe kjennskap til samisk kunsthåndverk duodji
 • kunnskap om design, idéutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag
 • fagdidaktisk kunnskap og kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter er del av arbeidet i faget, og hvordan legge til rette for tilpasset opplæring.

Ferdigheter
Studenten kan

 • utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve skjønn ved bruk av estetiske virkemidler i egne uttrykk
 • velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy, vedlikeholde redskaper og enkle maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner)
 • vurdere og beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, bidra til at elever kan vurdere egen læring og legge til rette for tilpasset opplæring
 • inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
 • vurdere estetiske kvaliteter og praktisk tilrettelegging i skolens innemiljø og uterom som ramme om elevenes arbeid med faget
 • organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset ungdomstrinnet

Generell kompetanse
Studenten kan

 • utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget
 • stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping

Innhold

Temaer som vil bli behandlet i emner er:

 • Arkitekturens historie fra antikken til nyere uttrykksformer
 • Kunsthåndverk og design
 • Eget arbeid med materialer, håndverk, design/formgiving
 • Estetisk opplevelse og estetisk forståelse
 • Fagdidaktikk

Gjennom arbeidet med temaene skal studentene videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 5-10. Flerkulturelle perspektiv og kjennskap til det samiske inngår i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være preget av veksling mellom teoretisk orientering, eget skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon som gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer i arbeid med design. Praksisforberedelser og etterarbeid i forhold til praksis er del av innholdet.

Det vil bli minst en obligatorisk studietur i semesteret.

Siden frammøte til undervisning er obligatorisk, skal tilstedeværelsesliste signeres av studenten ved hver samling. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats på minst 20 timer pr uke inkludert undervsining.

Praksis

2 uker praksis i semesteret, se omtalen av praksis i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 5-10 og i Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent frammøte til undervisning (minimum 80 % tilstedeværelse)
 2. Deltakelse i studieturer. Har ikke studenten anledning til å delta på felles studieturer, må det gjennomføres et alternativt opplegg som skal godkjennes av faglærer på forhånd, samt dokumentasjon over at opplegget er gjennomført i ettertid. 

Eksamen

Som en del av undervisningen gis formativ vurdering på arbeider og faglig progresjon.

Eksamensform:

 1. Mappeeksamen med utstilte produkter som leveres innen angitt frist. Mappen skal bestå av kandidatens individuelle arbeider i emnet, med tilhørende prosessdokumentasjon og logg.
 2. Individuell muntlig eksamen, varighet cirka 25 minutter, med utgangspunkt i presentasjon av kandidatens egne produkter. Den muntlige eksaminasjonen tar også opp spørsmål fra pensumlitteratur og lærestoff i emnet.

Det gis en samlet karakter i emnet. Karakteren blir fastsatt av to interne sensorer på grunnlag av en helhetlig vurdering. Karakterskala A-F.

Ved eventuell ny eksamen kan eksamensmappen forbedres én gang. Muntlig eksamen må avlegges etter forbedret eksamensmappe for å få ny karakter i emnet.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvar for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14. august 2014.

Foruten undervisning og forelesninger/feltstudier ved kulturhistoriske museer er følgende pensum:

Dahl, Elbjørg og Johansen, Randi (2006): AKANTUS, Oslo, Samlaget

Dahl, Elbjørg og Johansen, Randi (2006): AKANTUS, ressursperm for lærerne, Oslo, Samlaget

Einmo, Arvid Peder og Hestad, Anne Grethe (1999): Harde og plastiske materialer, Tell forlag, Vollen

Gympel, Jan (2005) Arkitekturens historie. Fra oldtiden til i dag. Oslo : Spektrum

Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen : Fagbokforlaget

Juell, Elisabeth & Trygve-Johan Norskog (2006): Å løpe mot stjernene : om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen : Fagbokforlaget [s.69-99]

Lepperød, J, Kallestad, T, Gilje, Ø (2013): Kunst, håndverk, teknologi og design . Bergen, Fagbokforlaget

Lind-Solstad, Nina og Almedal, Marit (2008): Design og stilhistorie fra 1750 til i dag. Oslo : Yrkeslitteratur

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet.

A. Generell del: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Den-generelle-delen-av-lareplanen/

B. Prinsipp for opplæringen: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Prinsipp-for-opplaringa-i-Kunnskapsloftet/http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

C. Læreplan i kunst og håndverk: http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=127655http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/generell_del/Generell_del_lareplan_bm.rtfDahl, Elbjørg og Johansen, Randi (2006): AKANTUS, Oslo, Samlaget

Nielsen, Liv Merete (2009): Fagdidaktikk for kunst og håndverk: I går - i dag og i morgen. Oslo: Universitetsforlaget [s 9-35 og s. 73-117]

Veiteberg, Jorunn (2005): Kunsthandverk; frå tause ting til talande objekt. Oslo: Pax Forlag

Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser, bøker og forelesninger ved gallerier og kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 03:08:44