Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMMI40314 Identitet, språk og læring (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet (120 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnene LUMMI40111 Mangfold og inkludering som politikk og forskningsfelt og LUMMI40211 Inkluderings- og ekskluderingsprosesser i pedagogisk virksomhet må være gjennomført.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene:

 • har kunnskap om sentral forskning og grunnleggende teorier om sammenhenger mellom identitet, språk og læring
 • har kunnskap om ulike perpsektiver på identitetsdannelse og meningsskaping i et mangfoldig samfunn
 • har kunnskap om ulike typer literacies
 • kan skrive en fagartikkel om forholdet mellom identitet, språk og læring
 • har generell kompetanse om hvordan læringssituasjoner kan ivareta ulike identiteter og meningsskapende prosesser

Innhold

Det vil bli arbeidet med

 • grunnleggende teorier om identitet, språk og læring
 • læring og kunnskapsutvikling knyttet til identitet, språk og kommunikasjon
 • identitet og identitetsdannelse i et mangfoldsperspektiv
 • ulike former for literacy

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, seminar, nettundervisning, refleksjoner individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling, selvstudium, prosessorientert skriftlig arbeid og diskusjoner i plenum. Det forventes egeninnsats og aktiv deltakelse på og mellom samlingene.

Arbeidsomfang

Deltidsstudium, 50 % av full tid. Studieinnsatsen tilsvarer ca. 19 timer hver uke.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig individuell oppgave med utgangspunkt i en gitt oppgavetekst. 2000 ord. 
 • Godkjent deltakelse i obligatoriske samlinger og basisgrupper (minimum 75 %). 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (10 dager) og individuell muntlig eksamen (ca. 30 minutter)
Skriftlig hjemmeeksamen er basert på en gitt oppgave og har en innleveringsfrist på 10 dager. Omfang: 2000 ord.

Skriftlig eksamen må være bestått før kandidaten kan avlegge muntlig eksamen. Muntlig eksamen har en justerende funksjon på skriftlig del. Muntlig eksamen kan justere skriftlig karakter med inntil to karakterer opp/ned.

Det gis en samlet karakter i emnet.
Karakterregel A–F.
Ekstern og intern sensor.

Dersom studenten klager på skriftlig del av eksamen og karakteren endres (opp/ned), skal det avholdes ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Studentevalueringen av dette emnet skjer i form av en midtveisevaluering som behandles i lærergruppen.

Litteratur

Litteraturlista er sist endret 16.06.2014

Berge, K. L. (2012). Retorisk dannelse som grunnlag for demokratisk medborgerskap i skolen. Om de grunnleggende ferdighetene skriving og muntlighet i Kunnskapsløftet. I: Berge & Stray (red.). Demokratisk medborgerskap i skolen (side 79 - 101). Bergen: Fagbokforlaget [22 sider]*

Bernstein, B. (1996) Class and Pedagogies: Visible and Invisible - I: Halsey, A. H et al (red.) Education : culture, economy and society (side 59 - 80) Oxford: Oxford University Press (20 sider)*

Bourdieu, P. (1983). Kapitalens former. Agora, 2006 (1-2), 5 - 26 [22 sider]*

Bourdieu, P. (1991). The Production and Reproduction of Legitimate Language. I: Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power (side 43 - 65). Cambridge: Harvard University Press [22 sider]*

Bourdieu, P. og Champagne, P: "Skoletaperne: Stengt ute og stengt inne" i Pierre Bourdieu: Symbolsk makt, 1996. Oslo: Pax Forlag. s.38-47.  (9 Sider)*

Bråten, I. (Red.) (2007). Leseforståelse - komponenter, vansker og tiltak. I: I. Bråten (Red): Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis (side 45 -81). Oslo: Cappelen Akademiske [36 sider]*

Bråten, I. & Strømsø, H. (2007). Forståelse av multiple tekster. I: I. Bråten (Red). Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis (side 168-195). Oslo: Cappelen Akademiske [27 sider]*

Buckingham, D. (2007). Childhood in the Age of Global Media. Children's Geographies, 5 (1-2), 43-54 [12 sider]*

Cameron, D. (2011). Language. Crossed Wires. Critical Quarterly, 49 (2), 106 - 109 [5 sider]*

Castells, M. (1999). Flows, Networks, and Identities: A Critical Theory of the Information Society. I: Castells, M. et al (1999). Critical Education in the New Information Age (side 37 - 64). Oxford. Rowman and Littlefield [27 sider]*

Castells (1997)  The power of idenity Oxford: Blackwell Publishers Ltd. (16 sider)*

Coffey, H, (2010) Critical Literacy http://www.learnnc.org/lp/pages/4437 (10 sider)*

Erstad, O. (2011). Citizens Navigating in Literate Worlds. The Case of Digital Literacy. I: Thomas, M. (red.). Deconstructing Digital Natives (side 99 - 119). London: Routledge [10 sider]*

Erstad, Ola (2010). Digital kompetanse i skolen (2. utgave). Universitetsforlaget.  (197 sider)

Fairclough, N. (2011). Semiotic Aspects of Social Transformation and Learning. I: Rogers, R. (red.). Critical Discourse Analysis in Education. Second Edition (side 119 - 127). New York: Routledge [8 sider]*

Frønes, I. (2011). 'Moderne barndom' (side 11-97) Oslo: Cappelen Damm (86 sider)

Goodin, S.M., Weber, C.M., Pearson, P.D., & Raphael, T.E. (2008). Comprehension: The means, motive, and opportunity for meeting the needs of diverse learners. I: L.M. Morrow, R. Rueda, & D. Lapp (Eds.). Handbook of research on literacy and diversity (s. 337-365). New York: Guilford [27 sider]*

Guthrie, J., Rueda, R., Gambrell, L.B., & Morrison, D.A. (2009). Roles of engagement, valuing, and identification in reading development of students form diverse backgrounds. I: Morrow, L.M. Rueda, R. & Lapp, D. (Eds.). Handbook of research on literacy and diversity (s. 195-215). New York: Guilford [20 sider]*

Hovdenak, S., Riksaasen R., Wiese, R.V  (2007) Klasse, kode og identitet : Bernstein i norsk forskning (side 9- 16, 31-104) Trondheim : Tapir akademisk forlag (80 sider)

Hull, G.A., Moje, E.B. (2012) What is the Development of  Literacy the Development of? http://ell.stanford.edu/publication/what-development-literacy-development (12 sider)*

Illeris, K. (2009) A comprehensive understanding of human learning  I: Illeris, K. (red.) Contemporary theories of learning : learning theorists, in their own words(14 sider)*

Janks, H. (2010) Language, Power and Pedagogies I: Hornberger, N. H., McKay, S. L. Sociolinguistics and Language Education (349 - 369) Bristol: Multilingual Matters (22 sider)*

Jørgensen, M. W.  & L. Phillips (1999). «Det diskursanalytiske felt» I: Diskursanalyse som teori og metode. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (kapittel 1, s. 9-33. 24 sider)*

Kuche, S.B., Silva, C. (2013) Teaching the Dimensions of Literacy (3 - 6) London: Routledge (4 sider)*

Livingstone, S. (2009). 'Changing childhood, changing media' i Children and the Internet (side 1- 32) Cambridge: Polity Press (32 sider*)

Livingstone, S. & Brake, D. R. (2010). On the Rapid Rise if Social Networking Sites. New Findings and Policy Implications. Children & Society, 24 (2010), 75 - 83 [8 sider]*

Norton, B. (2010) Language and Identity I: Hornberger, N. H., McKay, S. L. Sociolinguistics and Language Education (349 - 369) Bristol: Multilingual Matters (30 Sider)*

Torfing, J. (2005). Three generations of discourse theory. In: Howarth, D. & Torfing, J. (eds.). Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy, Governance (side 5 - 9). Hampshire: Palgrave McMillan [4 sider]*

Ziehe, T. (2009)  'Normal learning problems' in youth: in the context of

underlying cultural convictions  I: Illeris, K. (red.) Contemporary theories of learning : learning theorists, in their own words (15 sider)*

Vygotsky, L. S. (1978) 'Mind in society : the development of higher psychological processes'Cambridge, Mass. : Harvard University Press (159 sider)

Wardekker, W.L. (2009) Moral Development and Education I: Daniels, H., H. Lauder & J. Porter Educational Theories, Cultures and Learning - a critical perspective (200-211) London: Routledge (11 sider)*

Weinstein, C.E., Bråten, I. & Andreassen, R. (2006). Læringsstrategier og selvregulert læring: teoretisk beskrivelse, kartlegging and undervisning. I: Elstad, E. & Turmo, A. (Red.), Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis (s. 13-26). Oslo: Universitetsforlaget [13 sider]*

Woodward, K. (2002) Re-presenting Identities. I: Woodward, K. (red.) Understanding Identity: London: Arnold (28 sider)*

Til sammen 1000 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2020 19:08:12