Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ulf Rune Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40114 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har

 • kunnskap om spesialpedagogikkens grunnlag og historiske utviklingslinjer
 • kunnskap om framvekst av inkluderende pedagogikk
 • kunnskap om spesialpedagogisk virksomhet i barnehage og skole (lovverk, aktører, samarbeidspartnere)
 • kunnskap om relevante teoretiske perspektiv på mangfold og forskjellighet, deltakelse og læring

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • diskutere og reflektere om spesialpedagogikk i teori og praksis
 • analysere praktiske tilnærminger til utvikling av en inkluderende, tilpasset og likeverdig pedagogisk virksomhet i barnehage og skole

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • forholde seg kritisk og reflekterende til pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet i barnehage og skole i lys av politiske, juridiske, etiske, institusjonelle og relasjonelle perspektiver

Innhold

Emnet er organisert i fire hoveddeler:

 1. Innføringsseminar om overbyggende spesialpedagogiske temaer
 2. Framvekst av spesialundervisning sett i ulike perspektiv
 3. Spesialpedagogikk i teoretisk og forskningsmessig kontekst
 4. Aktuelle problemstillinger fra praksisfeltet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres med fire samlinger. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Læringsformene veksler mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, skriving av tekster, erfaringsutvikling og diskusjoner i seminargrupper og plenum.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet.

Studenter som tar masterstudiet som del av en grunnskolelærerutdanning (GLU) vil kunne ha praksis knyttet til emnet. I disse tilfellene vil en individuell plan legges opp i samsvar med grunnskolelærerutdanningens plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Obligatorisk deltakelse på forelesninger og seminar (minst 80 % frammøte)
 • Deltakelse på skriveseminar
 • Innlevering av en individuell fagtekst (ca 3000 ord)

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, med en varighet på ca. 30 minutter.

Muntlig eksamen starter med at kandidaten holder en presentasjon av sin individuelle fagtekst (se arbeidskrav). Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter etter nærmere retningslinjer. Deretter eksamineres kandidaten i ca. 20 minutter. Kandidaten kan bli eksaminert i alle deler av pensum.

Gradert karakterskala A - F.

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.06.2014

Allan, J. (2012) Inclusion: Patterns and possibilities. Zeitschrift für Inklusion . Online Net 2012 nr.4 (10 sider)

Ainscow, M. and Sandhill, A. (2010) Developing inclusive education systems: the role of organizational cultures and leadership International Journal of Inclusive Education, 14:4, 401-416 (15 sider)

Andresen, R. (red) (2000). Fellesskap og sammenhenger: yrkeshjelpere i grupper, nettverk og organisasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 1 og 2)

Arnesen, A.L. (red) (2012) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,3,4,5 (125 sider)

Befring, E. og Tangen, R. (red) (2012) Spesialpedagogikk. 5. utg. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1 – 6 (113 sider)

Bolman, L.G. og Deal, T.E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo : Gyldendal akademisk. (Utvalgte kap.)

Florian, L (2013) Reimagining Special Education: Why New Approaches are Needed. I: Florian, L (ed) The Sage Handbook of Special Education, Second edition vol.1, London SAGE Publ. LTD, 9 - 22

Florian, L. & Black-Hawkins, K. (2011) Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37:5, 813 – 28 (15 sider)

Frønes, I (2013) Oppvekst, livsløp og marginalisering i kunnskapssamfunnet. Oppvekstrapporten 2013, BUFDIR, 265 – 272 www.bufetat.no/om/Oppvekstrapporten

Jensen, R. (2012). Om å sette læring i system. Om læring og kvalitet i skolen. Vallset: Oplandske Bokforlag. Kap. 1, 5, 7 og 8 (118 sider).

Kirkebæk, B. (2010) Almagt og afmagt. Specialpædagikkens holdninger, handlinger og dilemmaer. København: Akademisk forlag (200 sider)

Norwich, B. (2008) Dilemmas of difference, inclusion and disability: international perspectives on placement. European Journal of Special Needs Education 23:4, 287- 304 (17 sider)

Reindal, S.M. og Hausstätter, R.S. (red) Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter, Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 1, 2, 5, 6, 8,10 (90 sider)

Powell, J.W. (2013) Comparative and International Perspectives on Special Education. I: Florian, L (ed) The Sage Handbook of Special Education, Second edition vol.1, London SAGE Publ. LTD, 335 – 349 (14 sider)

Røn Larsen, M (2013 ) Diagnoser og pædagogisk arbejde. BUPL (9 sider) www.bupl.dk/iwfile/BALG-94PHSW/$file/DiagnoserOgPaedArb.pdf 

Solli, K-A (2014) Spesialundervisning i norsk utdanning - på frammarsj eller på stedet hvil? Artikkel under arbeid.

Solli, K-A. (2010) Inkludering og spesialpedagogiske tiltak – motsetninger eller to sider av samme sak? Tidsskriftet FOU i praksis, 4 :1, 27 – 45. (18 sider)

Tetler, S (2011) Et inkluderende blik på læreprocesser i klasserummet. I: Göransson, K, Jansson, U och Nilholm, C (red) Vetenskaplig artikkelsamling från specialpedagogiska skolmyndighetens konferens för Lika värde 2010. FoU nr.1 2011, 33-46 (13 sider)

Thygesen m.fl. (2011). Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2, (95), 103-114. (11 sider)

Tomlinson, Sally (2012) The irresistible rise of the SEN industry. Oxford Review of Education, 38:3, 267-286 (19 sider)

Vehmas, Simo (2010) Special needs: a philosophical analysis. International Journal of inclusive education, 14:1, 87 – 96 (9 sider)

von Wright, M. (2006). The Punctual Fallacy of Participation. Educational Philosophy and Theory. Vol. 38, No 2, s.159-170. (11 sider)

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Kap. 1, 2, 3, 4 og 6 (55 sider).

Ca 920 sider.

Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter på dette området: Opplæringslov, Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet 2009), NOU 2009:18 Rett til læring, er sentrale dokument, Meld. St.nr.18 (2010 - 2011) Læring og fellesskap


Artiklene vil bli samlet i et kompendium som fås kjøpt i bokhandelen på studiestedet (Remmen).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 01:12:05