Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Magne Skibsted Jensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUPEL114 Tilrettelegging for elevens læring og utvikling (5-10) (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng). Emnet inngår i fagområdet Pedagogikk og elevkunnskap, forkortet PEL. 

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår) der undervisning og vurdering vektlegges sterkest i høstsemesteret.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap om
- klasseledelse, varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen
- læring og læreprosesser og utfordringer i læringsarbeidet for ulike grupper av elever
- de grunnleggende ferdighetene som basis for læring og hvordan disse kan utvikles
- bruk av digitale verktøy
- sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap
- innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og om utfordringer som ligger i realiseringen av intensjonene i dem
- grunnleggende profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer som regulerer undervisning og læring i skolen
- systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid

FERDIGHETER
Studenten kan
- planlegge, lede, variere og vurdere læringsarbeid
- legge til rette for progresjon i elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter
- forklare relasjoner mellom faglig innhold, arbeidsmåter og vurdering
- legge til rette for læring og vurdering for læring i elevfellesskapet
- vurdere ulike læremidler og reflektere over didaktiske muligheter med bruk av IKT
- gjennomføre læreplananalyse med vekt på de grunnleggende ferdighetene

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan
- vurdere, veilede og gi omsorg til den enkelte elev
- legge til rette for gjensidig ansvar og utholdenhet i læringsarbeidet
- forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis

Innhold

Studiet er bygd opp rundt temaene; læring, didaktikk, styringsdokumenter, ledelse, etikk, og vitenskapelig forskningsmetode.

Læring: Sentrale begreper er læringsteorier, læringsstrategier, læringsprosesser, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring

Didaktikk: Læren om planlegging, tilrettelegging, varierte arbeidsmåter, gjennomføring og vurdering av undervisning

Styringsdokumenter: Opplæringslova og Kunnskapsløftet (LK06)

Ledelse: Klasseledelse og ledelse av læringsarbeid       

Etikk: Profesjonsetiske dilemma knyttet til læring og læringsmiljø

Vitenskapelig forskningsmetode: Akademisk skriving, observasjon som metode og forståelse for forskningens betydning for praksisfeltet

Undervisnings- og læringsformer

Pedagogikk og elevkunnskap er det overordnede profesjonsfaget i lærerutdanningen der lærestoffet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter de vil trenge i læreryrket samt utvikle profesjonsidentitet, blir det lagt vekt på aktiviteter og undervisningsformer som krever ferdigheter i å lede, formidle, kommunisere, leke, samarbeide, samt veilede og vurdere medstudenter. Selvvurdering og selvrefleksjon vektlegges også.

Emnet er lagt opp med varierte arbeidsformer som forelesninger, profesjonsdager, gruppearbeid, seminarer, ulike tekstproduksjoner og selvstudium. Arbeidsmåtene skal fremme evnen til analyse, drøfting, refleksjon og styrking av profesjonen.

Læringsprosessene på profesjonsdagene er først og fremst drevet av studentenes deltakelse og aktivitet. Profesjonsdagene er flerfaglige og skal legge til rette for refleksjon og dialog.

Studentene medvirker i planlegging og utarbeiding av evalueringskriterier knyttet til arbeidskrav.

Utdanningen skal bevisstgjøre studentene på digitale mediers muligheter og begrensninger.


Det er studentens ansvar å tilegne seg innholdet i litteratur og undervisning som grunnlag for å nå emnets læringsutbytte. Ikke alle temaer innen emnet kan behandles i forelesninger eller seminar.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet i høstsemesteret er beregnet til minst 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis gjennomføres i to perioder på 3 uker i høst- og vårsemesteret. Studentene leverer obligatoriske praksisrapporter med praksisrefleksjon etter hver periode. Praksisrefleksjonene skal være en del av praksisrapporten knyttet til ett eller flere sentrale tema i PEL-undervisningen. Tid for praksisperioder og frist for praksisrapporter framgår av semesterplanen. Se også egen plan for praksisopplæringen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Deltakelse på seminarer (høst og vår)
2. Individuell praksisrapport etter mal (høst).
3. Individuell praksisrapport etter mal (vår).
4. Gruppearbeider og individuelle oppgaver a-j (se nedenfor). Studentene vil få mer detaljert beskrivelse av oppgavene og hvordan de skal gjennomføres under seminarer og i Fronter. Oppgavene gis nødvendigvis ikke i den rekkefølgen de står her. Semesterplanen angir tidspunkt for gjennomfrøign og levering.
     a. Individuelt arbeid: «Klasseledelse». Hvordan kan læreren bidra til trivsel og læring i for      elevene? Vis til pensum!
     b. Individuelt arbeid: "Læring". Bruk læringsteori og praksiserfaringer og reflekter over hvordan elevene kan være læringsressurser for hverandre. Bruk pensumlitteratur.
     c. Individuelt arbeid: «Skolens styringsdokumenter». Skriv en tekst som viser at du kjenner til oppbyggingen av og innholdet i Kunnskapsløftet LK06.
     d. Individuelt arbeid: «Læringsmiljø». Utarbeid en problemstilling knyttet til læringsmiljø. Gjennomfør observasjon med utgangspunkt i denne problemstillingen. Skriv hvordan du gjennomførte observasjonen. Bruk metodelitteratur. Arbeidskravet knyttes til praksis i andre semester (vår).
      e. Individuelt arbeid: «Vurdering». Beskriv de to hovedområdene for vurdering i skolen. Vurder en gitt tekst/oppgave innenfor eget valgfag.
      f. Gruppearbeid: «Den profesjonelle lærer». Reflekter over lærerens ulike kompetanser - bruk pensumlitteratur.
      g. Gruppearbeid: «Didaktisk arbeid». Lag en PowerPoint-presentasjon som viser hvordan læreren kan ta i bruk ulike arbeidsmåter for at elevene skal nå ett av kompetansemålene i LK06.
      h. Gruppearbeid: «Akademisk skriving». Analyse av en gitt vitenskapelig artikkel. Det skal brukes mal.
      i. Gruppearbeid: «Tilpasset opplæring». Utarbeid en problemstilling knyttet til læringsarbeid i skolen. Gjennomfør observasjon med utgangspunkt i problemstillingen. Skriv hvordan dere gjennomførte observasjonen og hva dere fant som svar på problemstillingen. Se funnene i samsvar med relevant pensumlitteratur (høst).
     j. Gruppearbeid: «Grunnleggende ferdigheter». Basisgruppa skal planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg innenfor valgfaget med vekt på grunnleggende ferdigheter. Skriv en tekst der dere beskriver planlegging og gjennomføring, og en refleksjon over arbeidet (evalueringen). (legges til praksisperioden i vårsemesteret).

Arbeidskravene skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav 4 (a-j) er oppgaver som skal leveres i eksamensmappe i Fronter. Godkjenning av dette arbeidskravet er selve innleveringen (og ikke innholdet i oppgavene).

Tilbakemelding underveis: Studentene får tilbakemelding på sin faglige utvikling underveis i pedagogikkemnet. Denne tilbakemeldingen er knyttet til arbeidskrav. Tilbakemeldingen kan gis som veiledning i basisgrupper, av faglærer, av studenter i egne tilbakemeldingsgrupper og av andre fagpersoner involvert i studiet. Tilbakemelding kan også gis skriftlig.

Eksamen

Sluttvurdering i vårsemesteret:

Mappeeksamen: Arbeidskrav 4 (med oppgavene a-j) leveres til angitt frist. For hver oppgave vil det bli utarbeidet vurderingskriterier som kandidatene vil få før innlevering.
Eksamensmappa vurderes av to interne sensorer med karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen kan omarbeidet mappe leveres på nytt en (1) gang.

Ved ny og utsatt eksamen må hele mappen leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Studentene får anledning til å delta i evaluering av undervisning og egen læringsaktivitet (EVA3).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. juni 2014.

Gravanes, A. (2004): Blir det lettere å være lærer etter dette? Fire blikk på en matematikkøkt
i sjuende klasse. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Nr. 1 (16 s.)

Haug, P. (2010): I klasserommet. Bedre skole. Nr. 3 (5 s.)

Jenssen, E. & Lillejord S. (2010): Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig? Bedre skole. Nr. 2 (4 s.)

Klette, K. (2007): Bruk av arbeidsplaner i skolen - et verktøy for å realisere tilpasset opplæring? Norsk pedagogisk tidsskrift. Nr. 4 (14 s.)

Kristensen, M. (2009): Noen anbefalinger for god klasseledelse. Bedre skole. Nr. 4 (7 s.)

Kversøy, K. (2013): Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (75 s.)

Lyngsnes, K. & M. Rismark (2007): Didaktisk arbeid. Oslo: Gyldendal Akademiske
(180 s.)

Manger, T,. Lillejord, S. Nordahl, T. (2013): Livet i skolen 2 (2. utg.). Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. (ca. 200 s.)

Nilssen, V. (2010): Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 4 - 8 (75 s.)

Svanberg, R. & Wille, H. P.(red.) 2009: La stå! Læring - på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1-4, 6-7 (170 s.)

Postholm, M.B. & D.I. Jacobsen (2011): Læreren med forskerblikk - Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høgskoleforlaget (136 s.)

Postholm, M.B.; P. Haug; E. Munthe; R.J. Krumsvik (red.) (2011) Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Kristiansand: Høgskoleforlaget (ca. 180 s.)

Ramvi, E. (2009): Læreren som relasjonsarbeider. Bedre skole. Nr. 2 (5 s.)

Samuelsen, A.S.S (2007): Klasseledelse. I: Vold, E.K. & Saltveit, V.(red.). Vi har prøvd alt; systemblikk på pedagogiske utfordringer. En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen. Porsgrunn: Statpeds skriftserie nr. 55 (11.s.)

Søreide, G.E. (2010): Fortellinger om læreridentitet. Bedre skole. Nr. 1 (5 s.)

Throndse, I. (2011): Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon.
Nordic Studies in Education. Nr.3 (11 s.)

Ulleberg, I. (2009): «I dag var lærer'n sinna!» - Om handlingstvang og kommunikasjon i klasserommet. Bedre skole. Nr. 1 (6 s.)

Totalt antall sider 1100

Offentlige dokumenter:

Kunnskapsløftet, Generell del og prinsipp for opplæringa: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Meldingar-og-styringsdokument/

Meld. St. 22 (2010 - 2011): Motivasjon - Mestring - Muligheter, Ungdomstrinnet http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.html?id=641251 (lesedato 14.06.12.)

Meld. St. 20 (2012-2013): På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308 (lesedato16.06.13.)

Opplæringslova
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Opplæringslova, forskrifter
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html

Nettsted:
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
http://www.fug.no/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 19:09:25