Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUPEL213 Den lærende elev i skole og samfunn (5-10) (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (240 studiepoeng). Emnet inngår i fagområdet Pedagogikk og elevkunnskap, forkortet PEL.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår) der undervisning og vurdering vektlegges sterkest i vårsemesteret.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om mangfoldet i familieformer, barns og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om elever med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn
 • har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser
 • har kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter skolen står over for når det gjelder elever med særskilte behov for tilrettelagt opplæring
 • har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og andre vanskelige livssituasjoner som barn kan komme i
 • har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges aktive deltakelse i ulike mediesamfunn
 • har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og den betydning dette har for ungdoms identitet
 • har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter støtter opp under elevenes forståelse av egne læringsprosesser og blir viktige redskap i elevenes strategier for læring
 • har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale nasjonale og internasjonale reguleringene som gjelder elever og deres rettigheter

FERDIGHETER
Studenten

 • kan formidle og anvende kunnskaper om barn og unges utvikling og analysere de pedagogiske konsekvensene dette kan ha for arbeidet i skolen
 • kan bidra til at alle elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter for å gjøre dem i stand til å møte skolens og samfunnets utfordringer
 • kan legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om elevrelasjoner, kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser
 • kan analysere elevenes læringsstrategier og læringsutbytte ved hjelp av ulike vurderingsformer og kartleggingsmetoder og trekke konsekvenser for arbeidet med læringen
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • kan gjennomføre læringsrettet tilbakemelding
 • kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unges identitetskonstruksjon
 • kan nyttiggjøre flerkulturell kompetanse i samarbeid med andre

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har forståelse for mangfold i skole og samfunn og den betydningen det har for elevenes læring
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene om deres faglige, personlige og sosiale læring og utvikling
 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold

Innhold

Studiet er bygd opp rundt temaene sosialisering og samfunn, læring, didaktikk, ledelse, etikk og vitenskapelig forskningsmetode. Hovedfokuset er tilrettelegging av læringsprosesser for enkeltelever innenfor et stort elevmangfold der hver enkelt elev med sine unike personlige, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring, er en del av skolens fellesskap.

Sosialisering og samfunn: Barn og unges oppvekst og utvikling i et flerkulturelt samfunn, sosialiseringsprosesser, elevrelasjoner, barne- og ungdomskultur, kjønnsidentitet, psykisk helse, barn og unge i vanskelige livssituasjoner og sosiale medier, samarbeid og håndtering av mobbing og konflikter i skolen

Læring: Forutsetninger for læring knyttet til mangfold, variasjon og inkludering

Didaktikk: Læren om planlegging, tilrettelegging, varierte arbeidsmåter, gjennomføring og vurdering av undervisning i en skole preget av mangfold

Ledelse: Kommunikasjon/dialog, klasseledelse og ledelse av læringsarbeid

Etikk: Etiske dilemmaer knyttet til forebygging og håndtering av konflikter i skolen, barn og unge i vanskelige livssituasjoner, barn og unges mentale helse samt barn og unges rettigheter

Vitenskapelig forskningsmetode: Akademisk skriving og intervju som metode og forståelse av forskningens betydning for praksisfeltet

 

Undervisnings- og læringsformer

Pedagogikk og elevkunnskap er det overordnede profesjonsfaget i lærerutdanningen der lærestoffet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter de vil trenge i læreryrket samt utvikle profesjonsidentitet, blir det lagt vekt på aktiviteter og undervisningsformer som krever ferdigheter i å lede, formidle, kommunisere, leke, samarbeide, samt veilede og vurdere medstudenter. Selvvurdering og selvrefleksjon vektlegges også.

Emnet er lagt opp med varierte arbeidsformer som forelesninger, profesjonsdager, gruppearbeid, seminarer, ulike tekstproduksjoner og selvstudium. Arbeidsmåtene skal fremme evnen til analyse, drøfting og refleksjon og styrking av profesjonen. Studentene medvirker i planlegging og utarbeiding av evalueringskriterier knyttet til arbeidskrav.

Læringsprosessene på profesjonsdagene er først og fremst drevet av studentenes deltakelse og aktivitet. Profesjonsdagene er flerfaglige og skal legge til rette for refleksjon og dialog.

Studentene medvirker i planlegging og utarbeiding av evalueringskriterier knyttet til arbeidskrav.

Utdanningen skal bevisstgjøre studentene på digitale mediers muligheter og begrensninger.


Det er studentens ansvar å tilegne seg innholdet i litteratur og undervisning som grunnlag for å nå emnets læringsutbytte. Ikke alle temaer innen emnet kan behandles i forelesninger eller seminar.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet i vårsemesteret er beregnet til minst 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis gjennomføres i to perioder på 3 uker i høst- og vårsemesteret. Tid for praksisperioder og frist for praksisrapporter framgår av semesterplanen. Se også egen plan for praksisopplæringen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Deltakelse i seminarer
 2. Praksisrapportering (høst og vår)
 3. Gruppearbeid der gruppa skal lage en quiz over temaene i emne 102. Et utvalg av spørsmålene skal besvares indiviuelt, uten hjelpemidler. 
 4. Basisgruppa skal sammen foreta intervju av lærere. Det skal utarbeides en problemstilling knyttet til sosialisering eller læring i en skole preget av mangfold. Refleksjoner rundt intervju som metode er eget punkt i praksisrapporten. Arbeidskravet knyttes til praksis i første semester (høst)
 5. Delta i prosessorientert arbeid med individuell fagtekst som tar utgangspunkt i sentrale tema innen PEL 102. Fagteksten skal være på  4000 ord (vår)
  a. Levere problemstilling til forskningsarbeid i praksis
  b. Gjennomføre intervju ved praksisskolen
  c. Levere førsteutkast til fagtekst
  d. Delta i responsgruppe
  e. Presentere fagteksten for medstudenter
  f. Teksten skal leveres til angitt tid 

Arbeidskrav skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tilbakemelding underveis:
Studentene får tilbakemelding på sin faglige utvikling underveis i pedagogikkemnet. Denne tilbakemeldingen er knyttet til arbeidskrav. Tilbakemeldingen kan gis felles for alle studenter på trinnet, som veiledning i basisgrupper, av faglærer, av studenter i egne tilbakemeldingsgrupper og av andre fagpersoner involvert i studiet. Tilbakemelding kan også gis skriftlig.  

Eksamen

Individuell skriftlig fagtekst med et omfang på 4000 ord (se arbeidskrav 5). 
Fagteksten vil bli vurdert av intern og ekstern sensor med karakter A - F.

Evaluering av emnet

Studentene får anledning til å delta i evaluering av undervisning og egen læringsaktivitet (EVA3)

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 10. desember 2014.
* Finnes i kompendium for PEL102, 2015

Alberti-Espenes, Jostein (2012) Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe. Oslo: Gyldendal (190 s)

Arnesen, Anne Lise (2004) Kommunikasjon - mer enn ord. I: Arneberg, Per, Jan Harald Kjærre og Bjørn Overland (red.): Samtalen i skolen. Oslo: Damm forlag (18 s)*

Bugge, Renate Grønvold (2008) Når krisen rammer barn og unge. Kristiansand: Høgskoleforlaget (124 s)

Buli-Holmberg, Jorun og Torill Rønsen Ekeberg (2009). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 3, 5, 6,11, 12, (99 s)

Bø, Anne Kristin og Sylvi Stenersen Hovdenak (2011) Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning. Nr. 1/11(16 s)

Erstad, Ola (2007) Den femte grunnleggende ferdighet - noen grunnlagsproblemer. Norsk pedagogisk tidsskrift. Nr. 01 (10 s)

Helland, Synneva (2003) Er det samanheng mellom språkleg formuleringsevne og lese- og skrivevanskar? Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk (9 s.)

Kaland, Nils (2008) Hva kan vi lære av å lytte til personer med en autismespektertilstand? Norsk pedagogisk tidsskrift. (10 s.)

Karlsen, Else Jorun og Gjevikhaug (2013) Minoritetsspråklige barn med funksjonshemninger. Utvikling av to- eller flerspråklighet. Utdanning. Nr. 06/22 (3 s)*

Karlsen, Thorbjørn og Kari Spernes (2009) Kommunikasjon og samspill – betydning for mangfold. I: Svanberg, Ray & Wille, Hans Petter (red.): La stå! Læring – på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal Akademiske (29 s)

Lyster Solveig-Alma Halaas (2012) Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (96 s)

Nergård, Vegard (2011) Fler-foreldre-systemet i samisk barneoppdragelse. Norsk pedagogisk tidsskrift. Nr. 01 (9 s)

Nærbøe, Jens (2011) «I 8.klasse er du villig til å gå over lik» Unge jenters beskrivelse av aggresjon, trakassering og mobbing på internett. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Nr.01 (8 s)

Olsen, Mirjam Harkestad (2013) En inkluderende skole? Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 4 (16 s)*

Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (red.) 2011: Elevmangfold i skolen 5-10. Kristiansand: Høgskoleforlaget (270 s)

Postholm, May Britt & Jacobsen, Dag Ingvar 2011: Læreren med forskerblikk - Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høgskoleforlaget (pensum 1. år)

Postholm, May Britt (2013) Klasseledelse i ungdomsskolen – Fire læreres meninger og opplevelser. Norsk pedagogisk tidsskrift. Nr. 02 (11 s)

Prieur, Annick (2002) Frihet til å forme seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn. Kontur, Køn og Kultur nr 6 s. 4-12 (8 s)*

Røthing, Åse (2011) «De norske har det mer i seg» kjønnslikestilling i skolen. Sosiologi i dag. Årgang 41, NR. 3-4 s. 67-87 (20 s)

Solli, Kjell Arne (2009) Elever som strever med skolearbeidet. I: Svanberg, Ray & Wille, Hans Petter (red.): La stå! Læring – på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal Akademiske (26 s)

Spernes, Kari (2012) Den flerkulturelle skolen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal (230 s)

Spernes, Kari (2012) ‘I use my mother tongue at home and with friends – not in school!’ Multilingualism and identity in rural Kenya. Language, Culture and Curriculum (15 s)*

Spernes, Kari (2014). Spernes, Kari (2014). En anerkjennende skole? - Elever med innvandrerbakgrunn og deres skoleerfaringer. I: Geir Afdal, Åse Røthing, Espen Schjetne (red.). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser - Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (15 s) *

Tranøy, Joar (2007) Alternativer til ADHD og Ritalin. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Nr. 04 (10 s)

Veland, Jarmund (2011) Klarer skolen å inkludere de sosialt sårbare elevene? I: Unni Vere Midthassel, Edvin Bru, Sigrun K. Ertesvåg, Erling Roland (red.). Sosiale og emosjonelle vansker - barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget (20 s) *

Wille, Hans Petter (2009) Sosialisering. I: Svanberg, Ray & Wille, Hans Petter (red.): La stå! Læring – på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal Akademiske (21 s)

Totalt antall sider: 1258

Anbefalt metodelitteratur:
Kvale, Steinar (1997) Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal (finnes som nettbok via BIBSYS)

Offentlige dokumenter og rapporter
Gávnos, samisk innhold i Kunnskapsløfte – et ressurshefte for lærere http://www.udir.no/Brosjyrer/Samisk-innhold-i-Kunnskapsloftet--et-ressurshefte-for-larere-i-grunnopplaringen/

Kunnskapsløftet, Generell del og prinsipp for opplæringa: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Meldingar-og-styringsdokument/

Kunnskapsløftet, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=431050

Kunnskapsløftet, Morsmål for språklige minoriteter http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=432536

Kunnskapsløftet, Veiledning og kartleggingsverktøy for Grunnleggende norsk http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_Veiledning---lokalt-lareplanarbeid/Kartleggingsverktoy-og-veileder-til-lareplaner-for-minoritetsspraklige/

Likeverdig oppæring i praksis! (2007-2009) Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2007/likeverdig-opplaring-i-praksis.html?id=450598

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308

Opplæringslova
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Opplæringslova, forskrifter
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom http://www.udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2009/Udir-7-2009-Rett-til-videregaende-opplaring-for-minoritetsspraklig-ungdom/

Temahefte; Om språklig og kulturelt mangfold (for barnehagen, men nyttig å kjenne til) http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Temahefte; Om samisk kultur (for barnehagen, men nyttig å kjenne til) http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464-temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf

Redd barna. Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomite mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter.
www.reddbarna.no/?hmfile=2X7I0ffOD8gp56uPxwf2_w==

Ressurs for læreren

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010: Det magiske øyeblikket – Hvordan komme i kontakt med ungdom som sliter. Veiledningshefte og film fra barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (kan bestilles uten kostnad) http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/Veiledningshefte_Det_Magiske_oyeblikket.pdf

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:16:00