Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Hans Petter Hermansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUSAM10313 Historie, samfunnskunnskap og geografi fordypning 1 (5-10) (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Samfunnsfag for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hentet fra Nasjonale retningslinjer for grunnskolelæreutdanningen 5.-10. trinn.

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier

FERDIGHETER
Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter
 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kan kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temaene omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Politikk og maktkanaler i Norge
 • Sentrum og periferi i historisk, sosiologisk og geografisk perspektiv
 • Regional utvikling i Norge og Norden i løpet av de siste tiårene
 • Aspekter ved Europas politiske geografi

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert over to ukentlige økter. I tillegg kommer to heldags ekskursjoner. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Læringsformene i emnet er:

- forelesninger
- gruppearbeid
- faglig og didkatisk refleksjon
- aktiv bruk av IKT/medier
- ekskursjoner

Områdene grunnleggende ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring, flekulturelle og samiske perspektiv er integrert i emnet.

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium.
Det er beregnet at studentene arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40 timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Praksis

Praksis inngår i emnet og erfaringer fra praksis brukes i undervisningen. Se nærmere informasjon om praksisopplæring i Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

- Deltakelse på ekskursjoner
- Fagartikkel
- Refleksjonsnotat knyttet til emnet

Fagartikkel og refleksjonsnotat belyser deler av områdene grunnleggende ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring, flekulturelle og samiske perspektiv.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. 
Varighet ca 30 minutter.

Det brukes gradert karakterskala; A-F.

Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturliste oppdatert 26. august 2013.

Engelstoft, Sten og Herrik G. Larsen (2013) Territorium, stat og nation. Aspekter af Europas politiske geografi. Fredriksberg, Samfundslitteratur. Hele boka.

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet. Kapittel 3. Regional utvikling, side 37-71.

Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen: Kan vi leve av pleie og hårklipp? Noen tanker om verdiskaping og sysselsetting. Regionale trender 1 - 2010, side 5-9.

Foss, Olaf: Kan vi bo der vi vil - og hvor er det? Regionale trender 1 - 2011, side 3-7.

Wennevold, Steinar (2013) Uten geografi er du fortapt Geografi fagdidaktikk. Halden, Høgskolen i Østfold. Hele heftet.

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2010) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 2. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Hele boka.

Hermansen, Hans Petter (Læringsforlaget 2010): Maktens kanaler (for stikkordet: politikk og maktkanaler i Norge).

Hermansen, Hans Petter (Læringsforlaget 2011): Sentrum og periferi (for stikkordet: sentrum og periferi i historisk, sosiologisk og geografisk perspektiv).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:08:44