Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Thorbjørn J. Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUVTM113 Innføring i veiledning - teori og metode (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning
 • har inngående kunnskap om relasjonelle forhold i veiledning
 • kan analysere problemstillinger knyttet til veiledningens etikk og profesjonsidentitet

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid relatert til veiledning i ulike kontekster

Generell kompetanse
Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i veiledning med fokus på læringsprosesser
 • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som oppstår
 • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper 

Innhold

Emnet gir en innføring i det forskningsbaserte grunnlaget for veiledning og relevante metoder for utviklingsarbeid. Ulike tilnærminger til veiledning behandles på en analytisk og kritisk måte. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og identitetsdanning og veiledningens praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene. Individuell veiledning vektlegges, men også veiledning med grupper benyttes.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager og skoler og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes Fronter som digital læringsplattform.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som innledning til utviklingsarbeid på egen arbeidsplass
 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og videre planlegging av egen læring som veileder. 

Se pkt Arbeidskrav for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomføre tre veiledninger på egen arbeidsplass som dokumenteres med tre logger. Etter veiledningene skal studentene skrive en rapport/en kappe som gir en samlet framstilling av informasjon, avtaler, gjennomføring mm knyttet til veiledningene. Dette utviklingsarbeidet dokumenteres etter nærmere angitte kriterier.
 •  Obligatorisk deltakelse. Det skal være minst 80% deltakelse på studiesamlingene og i basisgruppene for å kunne framstille seg til eksamen.

Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent av faglærer før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave
Kandidaten skal skrive en fagtekst etter nærmere angitte kriterier. Fagteksten skal relateres til kandidatens utviklingsarbeid (se pkt. Arbeidskrav). Kandidaten får veiledning på den individuelle problemstillingen. Fagteksten skal ha et omfang på maksimum 10 sider og skal drøftes i lys av teorier og relevant forskning om veiledning, samt erfaringer fra veiledning.

Besvarelsen vurderes med gradert karakter (A-F).
Frist for innlevering settes i semesterplanen.

Studenter som ikke består eksamen kan tidligst framstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring. Studentene må selv melde seg opp til ny eksamen.

Forsøk til forbedring av karakter må baseres på ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert etter hver studiesamling og når emnet avsluttes.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 24.08.2014

Boge,M., Markhus R.M., Ødegaard,E.E: 2011. Læring gjennom veiledning. Meningsdanning i grrupper. Bergen: Fagbokforlaget.

Botnen Eide,S., Grelland,H.H., Kristiansen,A., Sævareid,H.I., Aasland,D.G: 2009. Til den andres beste.En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jensen,P. og Ulleberg,I: 2011. Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Karlsen,T.J. (red):2011. Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker: Oslo. Gyldendal Akademisk.

Lauvås,P. og Handal,G: 2014.Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

I tillegg kommer: ca. 150 sider selvvalgt litteratur som må godkjennes av studiets faglærere

E-post fagansvarlig: thorbjorn.karlsen@hiof.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:08:44