Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Elisabeth Giske
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUS30213 Sal og scene (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng). 

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap om

 • musikalske teknikker
 • vitenskapelige metoder innenfor musikkvitenskap
 • musikkteoretisk tilrettelegging

FERDIGHETER
Studenten 

 • har utviklet egne ferdigheter i sang og spill
 • kan anvende forskning som metode innen vitenskapelige emner
 • kan tilrettelegge for musikalske aktiviteter
 • har utviklet fagdidaktisk kunnskap og kan reflektere over ulike aspekter ved musikkformidling gjennom konsertproduksjon og prosjekter.

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan

 • planlegge, vurdere og gjennomføre musikkaktiviteter for skole og musikklivet generelt.
 • styrke den akademiske musikkkompetansen gjennom vitenskapelig arbeid.
 • utvikle kompetanse i å tilrettelegge for musikkproduksjoner.

Innhold

Emnet vil ta for seg følgende tema:

 • Samspill med veiledning på tradisjonelle bandinstrument
 • Lys- og lydteknikk
 • Kor/sanggrupper
 • Arrangering
 • Konsertproduksjon
 • Formidling
 • IKT med opptak og lydredigering
 • Utviklingsoppgave med forskningsmetode og vitenskapslære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppeundervisning.

Arbeidsomfang

Den totale arbeidsinnsatsen beregnes til 20 timer pr. uke inkludert undervisning. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig didaktisk innlevering i Sal og scene som produksjon
 • Levere fire skriftlige arrangementer.
 • Levere en skriftlig oppgave i lydteknikk.
 • Levere en lydfil basert på eget flersporsopptak.
 • Delta i et skolekonsertprosjekt.
 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert hovedområde. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.


Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Deltakelse i en produksjon (gruppe) og individuell muntlig eksamen (teller 50 % av samlet karakter i emnet). Varighet på muntlig eksamen: ca. 15 minutter pr. kandidat.
Ved muntlig eksamen skal kandidaten redegjøre for konsertproduksjonen.

Deleksamen 2: Individuell utviklingsoppgave (teller 50 % av samlet karakter i emnet).

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis én samlet karakter i emnet.
Det benyttes bokstavkarakterer; A-F.
Intern og ekstern sensur.

Dersom en av deleksamenene ikke bestås, kan den deleksamen som ikke er bestått tas på nytt. Deleksamen 1 kan først tas på nytt ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Studenten får mulighet for å gi skriftlig og muntlig evaluering underveis i studiet (EVA3).
Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 03:08:42