Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Mette Ramstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE10213 Introduksjon til etikk, jødedom og kristendom (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • Religion, livssyn og etikk, årsstudium
 • Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om religioner og livssyn i faget: mangfold og ulike retninger, trosinnhold og oppfatninger, praksis, etikk og estetiske uttrykk med vekt på jødedom og kristendom og på disse religionenes plass i Norge
 • kunnskap om hva religiøse seremonier og høytider har å si for barn og unge med vekt på jødedom og kristendom
 • kunnskap om religionshistorie innen jødedom og kristendom med vekt på eldre tid, og særlig på kristendommens historie fram til og med reformasjonen
 • kunnskap om hellige tekster: hovedinnhold, historisk bakgrunn og sentrale fortellinger med vekt på hellige tekster i jødedom og kristendom.
 • kunnskap om sammenligninger mellom religiøse tradisjoner og sekulære livssyn
 • kunnskap om etiske teorier og bruken av disse i forhold til noen aktuelle problemstillinger
 • kunnskap om menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon og diskusjonene om ulike konsekvenser av disse for undervisninga i RLE
 • kunnskap om diskusjonene rundt kognitiv forvirring i møte med religiøst og annet kulturelt mangfold
 • kunnskap om sentrale arbeidsmåter og vurderingsformer i faget i forhold til de aktuelle trinnene
 • kunnskap om barns og unges gudsbegrep, religiøse forestillinger og opplevelser

Ferdigheter
Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte med vekt på danningsperspektivet og de flerkulturelle utfordringene
 • bruke sentrale arbeidsmåter i RLE med vekt på arbeidet med høytider, fortellinger og estetiske uttrykk
 • sette seg inn i barns og unges tanker og forestillinger om religiøse og filosofiske spørsmål og kan samtale med dem om dette
 • samtale med barn og ungdom om spørsmål som oppstår i forbindelse med vanskelige livssituasjoner
 • samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faget
 • gjennomføre tilpasset opplæring i RLE, særlig med tanke på elever med bakgrunn i ulik tro og livssyn
 • kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i RLE med varierte, elevaktive og engasjerende arbeidsmåter med tilsvarende vurderingsformer
 • legge til rette for utvikling av de grunnleggende ferdighetene i undervisningen
 • reflektere kritisk over innholdet og verdimålsettingene for faget i skolen og over forholdet mellom fag, undervisning og egen utvikling i yrkesutøvelsen
 • bruke internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte i undervisningen

Generell kompetanse
Studenten
 • har yrkesetisk kompetanse og kan se denne i sammenheng med religiøse og livssynsmessige tradisjoner
 • kan legge til rette for samarbeid mellom hjemmet, skolen og lokalmiljøet
 • har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn

Innhold

Emnet består av følgende hovedtemaer:

 • Jødedom og kristendom
 • Etikk
 • Religionspedagogikk

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg kan det være aktuelt med ekskursjoner. I lærerutdanningen spiller dessuten praksisperiodene en viktig rolle, og samarbeid med praksisskolene åpner for verdifull faglig og didaktisk refleksjon.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er knyttet følgende arbeidskrav til emnet:

 1. Studenten skal, i gruppe, lage en presentasjon om jødiske eller kristne høytider eller sentrale ritualer som fremføres for lærer og medstudenter.
 2. Studenten skal være med å gi faglig tilbakemelding på medstudenters presentasjon.
 3. Studenten skal skrive en individuell drøftingsoppgave med utgangspunkt i en religionsfaglig tekst.
 4. Studenten skal ha en kort skriftlig kunnskapsprøve som dekker kunnskapsstoffet i emnet.
 5. Det er obligatorisk oppmøte i deler av undervisningen, se spesifisering i semesterplanen.

  Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen av 30 minutters varighet.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Det brukes gradert karakterskala A - F.
Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet i løpet av semesteret (EVA3) som emneansvarlig har ansvaret for.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 9. desember 2013.

Fellespensum
Brøntveit, E. og K. Duesund: (2010). Visjon og valg. Ss. 13-18, 99-110, 149-158, 173-244. (100 s.)

Danielsen, R.: (2004) Kulturbærende fortellinger. Kap. 1. og 4.-5. (90 s.)

Groth, Bente. 2011. Jødedommen. Oslo: Pax forlag. Kronologi, ss.12-15, Kap.1-8, ss. 23-109, Kap.12 og 13, ss.164-186.

Kildesamling til Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering. 1999. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.
http://www.krlnett.no/mer_kildesamlingen.htm (elektronisk og i bokformat)
Utvalgte fortellinger, tekster og bilder:
Elgvin, Torleif: Bind 2: Jødedommen

Rasmussen, T. og E. Thomassen: Kristendommen - en historisk innføring. Ss. 60-287. (228)

Sødal, H. K. (red) Kristendommen, (Bind 1. Bibelen) Kristiansand : Høyskoleforlaget. 2009  (286 ss.)

Sødal, H. K. (red) : (2009) Religions- og livssynsdidaktikk. Ss. 11-64, 105-182. (124 s.)

Winje. G.: (2012) Guddommelig skjønnhet 2. utg., kap. 4,5,10 (134 s.)

Winje, Geir. 2010. Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 5: Høytider i kristendommen, ss.35-77, Livssynshumanismen og Jehovas Vitner ss. 149-153.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:13:32