Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Mette Ramstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE20213 Fordypning i etikk, jødedom, kristendom og islam (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • Religion, livssyn og etikk, årsstudium og
 • Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • viktige tros- og livstolkninger i religionene jødedom, kristendom og islam, og annet religiøst mangfold i historisk og aktuelt perspektiv, med vekt på europeiske og mer globale forhold
 • religionshistorie med vekt på nyere tid og særlig på jødedommens, islams, og kristendommens historie fra reformasjonen og framover. Konfesjonskunnskap
 • hellige tekster med viktige fortellinger i religionene jødedom, kristendom og islam,
  deres litterære uttrykk og sjangrer, virkningshistorie, hermeneutikk og historisk-vitenskapelig perspektiv på tekstene
 • sammenligninger mellom religiøse tradisjoner og praksiser
 • religiøse, humanistiske og naturalistiske verdiperspektiver i møte med aktuelle utfordringer som spørsmål om: liv og død, kjønn og likestilling, seksualitet, økonomi, miljø og ressursbruk,
  rusmidler og rusmisbruk
 • et bredt utvalg av mulige arbeidsmåter i faget og tilsvarende vurderingsformer  

Ferdigheter
Studenten kan

 • bruke et bredt utvalg av varierte arbeidsmåter med vekt på utforskende samtaler
 • bruke digitale verktøy med særlig blikk for kildekritikk i søk etter informasjon og etiske
  spørsmål om nett- etikette og personvern
 • bruke prinsippene for erfaringsbasert forskning i egen virksomhet som RLE- lærer
 • kan vurdere lærebøker og andre læremidler i faget, og i egen undervisning
 • kan lage lokale læreplaner i RLE
 • kan reflektere over egen utvikling i yrkesutøvelse som RLE-lærer
 • kan integrere de grunnleggende ferdighetene i RLE-undervisningen: kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese ulike typer tekster og regne
 • kan tolke hvordan tekster, kunst og arkitektur uttrykker meining i RLE-emnene,
  gjennom sjangrer, symbol, metaforer og andre virkemidler 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjøre greie for ulike konsekvenser av verdigrunnlaget for skolen
 • kan se ungdomskultur og samfunn ellers i sammenheng med religioner og livssyn

Innhold

Emnet omfatter fagtemaene: jødedom, kristendom, islam
Etikk: Religiøst, humanistisk og naturalistisk verdiperspektiv

 1. Religionene jødedom, kristendom og islam med vekt på nyere tid
 2. Etikk: Religiøst, humanistisk og naturalistisk verdiperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer.

Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, ekskursjoner, og arbeid i grupper.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats på 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er knyttet fire arbeidskrav til emnet.

 1. Gruppearbeid (2-4 studenter) med muntlig presentasjon av et faglig og didaktisk tema  med relevans for RLE i skolen.
  Studentene må gi muntlig vurdering av andre studenters presentasjoner.
  Lærer gir muntlig vurdering om arbeidet er godkjent.
  Etter presentasjon lastes arbeidet opp i frontermappen studentsamarbeid.

 2. Gruppearbeid: Besøk til ett kirkesamfunn. Muntlig presentasjon.
  Studentene må gi muntlige vurderinger på andre studenters presentasjonerer.
  Lærer gir muntlig vurdering om arbeidet er godkjent.
  Etter presentasjon lastes arbeidet opp i frontermappen studentsamarbeid.

 3. Ekskursjon: Dagsbesøk til Oslo og/eller Østfold: deltakelse på omvisning/møter med trossamfunn fra jødedom, islam og eventuelt kristendommen.

 4. Deltakelse i deler av undervisningen, se spesifisering i semesterplan for nærmere informasjon

Besøk og ekskursjoner til trossamfunn og kirker i Østfold og Oslo må bekostes i sin helhet av studenten.
Ved gyldig fravær fra besøk og ekskursjoner til trossamfunn og kirker, må studenten besøke stedene på egen hånd, dokumentere, og gi en individuell muntlig presentasjon til faglærer.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen av 30 minutters varighet.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F.
Eksamen blir vurdert av én intern og én ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Fagansvarlig lærer har ansvar for at studentene får utføre evaluering av emnet RLE 101.
Resultater fra evalueringen og forslag til justeringer følges opp sammen med studentenes representanter i faget RLE.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 13.desember 2013
Kompendium for RLE 202 (Vår 2014) emnet selges i bokhandel: inneholder enkeltkapitler, artikler og utdrag

RLE- faget: fagdidaktikk
Lied, Liv Ingeborg og Sidsel (2010): Vurdering i RLE, ss.124-135 i: Vurdering for læring i fag. Stephen Dobson og Roar Engh (red.) Kristiansand: Høyskoleforlaget (12s) (Kompendium)

Rian, D. (1999): Om å sammenligne religioner. I: Verdensreligioner i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget ss. 40-51 (12s) (Kompendium)

UngDialog. 2012-13. Aksjon: Dialog! Dialogmappen (elektronisk). Utvalgte deler. http://ungdialog.no/onewebmedia/Aksjon%20Dialog%20mappe.pdf

Kristendommens mangfold og kirkesamfunn, kristne, verdier og hellige skrifter
Den norske kirke (17.oktober 2013): Uttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke: Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv. Oslo (11s): http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=95393

Elstad, Hallgeir (2005): Nyere norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforlaget. Ss. 7-104 (97s).

Hvalvik, Reidar og Terje Stordalen (1999): Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Oslo: Det Norske Bibelselskap. Ss. 17-48, 111-120, 138-151,161 187-197, 411-419 (77s)

Sødal, Helje Kringlebotn (red.) 2002. Det kristne Norge Innføring i konfesjonskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Torleiv Austad, kap.2: Den ortodokse kirke ss. 23-32, Paul Leer-Salvesen, kap.3: Den romersk-katolske kirke ss. 35-77, Bernt T. Oftestad, kap.5: Den norske kirke ss.98- 124 (Kap 2,3 og 5 er 79s) Andre utvalgte kapitler regnes som pensum basert på studentenes arbeidskrav og utvalg av kirkesamfunn.

Winje, Geir (1998/2004): En kort presentasjon av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. HiVe (5s) http://www.hive.no/getfile.php/Intranet/Visittkortfiler%20-%20ansatte/Geir%20Winje/mormonene.pdf

Winje, Geir (1997/2004): En kort presentasjon av Jehovas Vitner. HiVe (7s) http://www.hive.no/getfile.php/Intranet/Visittkortfiler%20-%20ansatte/Geir%20Winje/jehovas-vitner.pdf

Winje, Geir. Jehovas vitner i skolen. Tønsberg: HiVe (3s) http://www.hive.no/getfile.php/Intranet/Visittkortfiler%20-%20ansatte/Geir%20Winje/jehovas-vitner-i-skolen.pdf

Jødedommens mangfold, retninger og bevegelser, jøder, verdier og hellige skrifter
Groth, Bente (2011): Jødedommen. Oslo: Pax forlag Kronologi, ss.15-20, Kap. 9, 10, 11, 14 og 15, ss. 123-163, 187-217 (78s)

Rian, Dagfinn (2011): Jødedommen i Norge, I: Verdensreligioner i Norge, Knut Jacobsen (red). Ss. 166-167,189-207 (23s)

Kohn, Ervin. (2011-2013). Verdidebatt.no. Blogg artikler. Utvalg av samtidsaktuelle verdisaker og antisemittisme. http://www.verdidebatt.no/ervin/?next=0

Gran, Even. Fri Tanke. (21.10.2013): Het debatt om omskjæring I: Fri Tanke, nettavis for Human Etisk forbund. Landskonferanse med debatant Ervin Kohn fostander DMT (3s) http://fritanke.no/src/popup.php?page=utskrift&NyhetID=9241

Melchior, Joav (10. juni 2013) Rabbiner: Troen på Gud bør være centrum for alt, I: religion.dk (2s) http://www.religion.dk/artikel/509760:De-andres-tekster--Rabbiner--Troen-paa-Gud-boer-vaere-centrum-for-alt

Cohen, Kathrine. Seksualitet og jødedom, I: Det Mosaiske trossamfunn. Oslo (elektronisk nettside for trossamfunnet) (1s) http://www.dmt.oslo.no/no/jodedom/artikkelarkiv/Seksualitet+og+j%C3%B8dedom.9UFRnO3Q.ips

Det Mosaiske trossamfunn. Ekteskapslovgivning. Oslo. (elektronisk nettside for trossamfunnet DMT) (2s) http://www.dmt.oslo.no/no/jodedom/artikkelarkiv/

Feinberg, Lynn Claire (1998): Økologi og jødedom, I: Det Mosaiske trossamfunn. Oslo (elektronisk på DMT nettside) Innlegg fra konferansen om økologi, verdensbilder, verdier og livssyn i Oslo 19-20 september 1998.

Kildesamling til Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering (1999): Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter (elektronisk og bokformat) http://www.krlnett.no/mer_kildesamlingen.htm. Utvalgte fortellinger og tekster fra jødedommen for ungdomstrinnet. Torleif Elgvin: Jødedommen (Bind 2) : Ungdomstrinnet

Groth, Bente, L. C. Feinberg, E. Arnesen, T. Elgvin, og M. Buber (2002): Jødiske skrifter: tekstutvalg og innledende essay av Bente Groth. Oslo: Bokklubben. Serie Verdens hellige skrifter. Innledende Essay 39 sider og utvalgte tekster.

Cohn Eskenazi, Tamara (2009) Att lasa Bibeln i vår egen tid: ett judiskt perspektiv ss. 219-220, og Kvinnelige kommentatorer ss. 234-242, I: Stenstrøm, Hanna (red.) (2009): Att tolka Bibelen och Koranen. Lund: Studentlitteratur(10s) (Kompendium)

Humes, Immy (1998): Additional essays on Hasidism I: A Life Apart: Hassidism In America. PBS.org, USA. (20s) http://www.pbs.org/alifeapart/res_essays.html

Chabad.org (2001-2013). New York: Chabad-Lubavitch Media Center. Utvalgte tekster om tros, - og livstolkning fra ortodoks hasidisk bevegelse (25s). http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1600969/jewish/Chassidut.htm

http://www.chabad.org/global/about/article_cdo/aid/36226/jewish/About-Chabad-Lubavitch.htm

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1600970/jewish/Chabad.htm

http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/244372/jewish/A-Brief-Biography.htm

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/36247/jewish/Overview.htm

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/36251/jewish/Background.htm

http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/1088/jewish/The-Emissaries.htm

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3194/jewish/What-is-a-Soul.htm

http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380433/jewish/Soul-Mates.htm

http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380599/jewish/Judaism-and-Reincarnation.htm

http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/1322499/jewish/The-Mystical-Mikvah.htm

Islams mangfold, retninger og bevegelser, muslimer, verdier og hellige skrifter
Jacobsen, Christine (2007): Unge norske muslimer om kjønn og likeverd ss.19-21 I: NIKK - magasin no.1, Nordisk institutt for kvinne og - kjønnsforskning (3s) (Kompendium)

Opsal, Jan (2008): Folkelig islam omtolker islam ss. 32- 35 I: Religion og livssyn, no. 4 (opptrykk frå 1996) (4s) (Kompendium)

Abdullahi, Abdurahman (September 28th, 2010): The Roots of the Islamic Conflict in Somalia, I: Aaran News (elektronisk) (2s) http://www.aarannews.com/?p=15410

Roald, Anne Sofie (2009): Religiøse og kulturelle endringer i muslimers kulturmøte, ss. 129-143 I: Religion og kultur: ein fleirfagleg samtale. Brunvoll, Bringeland, Gilje, og Skirbekk (red.) Oslo: Universitetsforlaget (15s) (Kompendium)

Vogt, Kari (2007): Hva er islam. Oslo: Universitetsforlaget (41s). Kap. 4: Islamske bevegelser i dag, ss. 92-110, Kap. 5: Politisk Islam, ss. 111-124, Kap. 6: Kan islam reformeres, ss. 126-134.

Vogt, Kari (2011): Islam i Norge, I: Verdensreligioner i Norge, Knut Jacobsen (red). Ss.128-162 (33s)

Vogt, Kari (1995): Shia-islam, kap. 9 ss. 180-197 I: Islams hus. Oslo: Cappelen (18s) (Kompendium)

Eggen, Nora S. (2007): Koran-tolkning: Systemkristiske tolkninger, Endrede kjønnsperspektiver, Religiøs pluralsime ss. 240-252, I: Koranen : innføring i en tekst - og tolkningstradisjon. Oslo: Solum (12s) (Kompendium)

Eggen, Nora S. (2011): Koranen - islams hellige skrift, Kap. 4, ss. 87-117, I: Hellige skrifter i verdensreligionene. Braavig & Justnes (red). Kristiansand: Høyskoleforlaget (30s) (Kompendium)

Ghozlan, Basim (6.september 2003) Innføring i hadith, I: islam.no. Den Islamske informasjonforeningen: Oslo (1s) http://www.islam.no/page107901505.aspx

An-Nawawi's. (2008) Førti hadither. Oversatt av Øyvind Færevik, I: islam.no. Den Islamske informasjonforeningen: Oslo. Utvalgte tekster. http://www.islam.no/page1073764667.aspx

Kildesamling til Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering (1999): Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter (elektronisk og bokformat) http://www.krlnett.no/mer_kildesamlingen.htm. Utvalgte fortellinger og tekster fra islam for ungdomstrinnet. Einar Thomassen: Islam (Bind 1): Ungdomstrinnet

Diskriminering på grunn av religiøs bakgrunn. Antisemittisme og islamofobi.
Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter (2012). Oslo: HL senteret. ss. 6-7, 10-18 (20s) http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/HL_Rapport_2012_web.pdf

Døving, Cora Alexa (2013): Jødedommen i pressen. Historiens grep om samtiden, Kap. 7, ss. 174-201, og Islam i pressen, Kap. 5 ss.123-148 I: Religion i pressen. (medforfatter Siv E. Kraft). Oslo: Universitetsforlaget (52s)

Kartlegging av kunnskaper og holdinger på området rasisme og antisemittisme i Osloskolen. Undersøkelse blant elever (trinn 8-10) i Osloskolen gjennomført for Utdanningsetaten i Oslo (April 2011): (utført av Perduco) ss. 23, 32, 42-44, 58-60 (8s) http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/PED/Dok/Rapport_UDA_7.6.2011.pdf

Mendoza, Kristian (23.11. 2013): Angripes for sin tro i: Utrop. (3s) http://www.utrop.no/print/26111

Ten Years On: Saudi Arabia's Textbooks Still Promote Religious Violence (2011): Washington: Hudson's Center for Religious Freedom Summary, ss. 8-13 (ca.6s) http://www.hudson.org/files/publications/SaudiTextbooks2011Final.pdf

Verdiperspektiver i møte med aktuelle utfordringer: kristne, jødiske, muslimske, humanistiske
STL: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (30.august 2013): Høring om NOU 2013:1, Det livssynsåpne samfunn (Stålsett-rapporten). Oslo (8s) STLs høringssvar til NOU2013:1

Gudsbilde - selvbilde - kjønnsidentitet (6. mars 2005): Rapport fra en konferanse om religion, livssyn og kvinneroller (nettutgave) Arrangør: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Bidrag fra innlederne under konferansen. Utvalg: Anne Sofie Roald Islam s.3, Lynn Claire Feinberg Jødedom ss. 4-7, og Utfordringer i familielivet ss. 17-18 (7s)

Jacobsen, Knut A. (red.) (2010): Bioetikk i verdensreligionene. Religion, medisin og teknologisk endring. Oslo: Abstrakt forlag AS Knut Jacobsen: Kap.1: Bioetikk og religionene (ss.11-23) Schmidt, Ulla Kap. 2: Bioetikk i kristendommen (ss.24-47) (35s) Feinberg, Lynn Claire: Kap.4: Bioetikk i jødedommen (ss.169-209: utvalg)

Leirvik, Oddbjørn og Røthing, Åse (red.).(2008): Verdier. Oslo: Universitetsforlaget (37s) Åse Røthing og Stine Helena Svendsen: Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet (ss. 31-48) Eriksen, Lars Laird: Verdifellesskap eller uenighetsfellesskap? Håndtering av uenighet i klasserommet (ss.120-138)

Thorbjørnsrud, Berit S. (red.) (2005): Norge i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Oslo: Abstrakt forlag AS Preston, Nora Stene: Det Gud har sammenføyd Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge (ss.110-128) Anja Bredal: Tvang og frivillighet i arrangert ekteskap (ss.303-307) (23s) Utvalgte sider i tilegg fra noen trossamfunn og kirkesamfunn basert på studentenes utvalg i arbeidskrav

Eller Plesner, I. Thorson og Døving, Cora Alexa (2009): Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge Utredningsrapport gjort av HL-senteret, på bestilling fra STL: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Human Etisk Forbund: Human.no (2.4. 2011): Eutanasi- aktiv dødshjelp. Oslo (1s): http://www.human.no/Livssynspolitikk/Flere-saker-vi-mener-noe-om/Eutanasi---aktiv-dodshjelp-/

Human Etisk Forbund: Human.no (6.4. 2011): Abort. Oslo (1s): http://www.human.no/Livssynspolitikk/Flere-saker-vi-mener-noe-om/Abort/

Human Etisk Forbund: Human.no (6.4. 2011): Dyr og etikk. Oslo (2s): http://www.human.no/Livssynspolitikk/Flere-saker-vi-mener-noe-om/Dyr-og-etikk/

Norge: Mangfold av religioner og livssyn
SSB: Statistisk Sentralbyrå (4.desember 2013): Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (2s) http://www.ssb.no/trosamf/

Taule, Liv (7. mars 2012) Kirke- og religionsstatistikk i SSB. Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i Norge? I: Samfunnsspeilet 2012/1: SSB: Statistisk sentralbyrå, Oslo (5s) http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/hva-forteller-statistikkene-om-religion-tro-og-livssyn-i-norge

Østby, Lars (august 2011) Muslimsk flertall i Norge? I: Morgenbladet. Oslo (elektronisk) (2s)

Daugstad, Gunnlaug og Lars Østby (2009): SSB: Samfunsspeilet 2009/3: Det flerkulturelle Norge: Et mangfold av tro og livssyn. Oslo (elektronisk) (7s)

Løwe,Torkil (5. oktober 2009): SSB: 2009/4: Samfunnsspeilet: Unge oppvokst i Norge med innvandrerforeldre. Mer "norske" enn eldre innvandrere? Oslo (elektronisk) (7s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:16:27