Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Harald Oseland
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUIDR10310 Treningslære/bevegelseslære (5-10) (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 •  har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
 • har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
 • har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter

FERDIGHETER
Studenten

 •  kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving
 • kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
 • kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 •  kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
 • kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv

Innhold

Temaer som blir berørt er hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet. Det blir utført analyser av ulike teknikker, og studentene skal lage treningsprogram og evaluere dette. Se for øvrig detaljert plan (deles ut ved semesterstart).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, basisgruppearbeid og framlegg. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT inngår i undervisning og læring, i basisgruppesammenheng og ved felles forelesninger.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats i emnet på minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studentenkan framstille seg til eksamen. Arbeidskravene er utgangspunkt for studentenes refleksjoner under muntlig eksamen i sluttvurderingen.

 • To innleveringsoppgaver i gruppe
  Omfanget på oppgavene skal være 5 - 8 A4-sider. Oppgavene må innleveres til faglærerne innen fastsatt frist satt i semesterplanen.

 

Eksamen

Emnet avsluttes i mars.

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca. 30 minutter
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i de to innleveringsoppgavene (se arbeidskrav) og pensum forøvrig.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes gradert karakterskala fra A-F.
Intern og ekstern sensurering. 

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 02.08.2010

Holand, Aasmund; Bevegelsens Årsak. Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. Cappelen Akademiske forlag 2008

Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:13:33