Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Solveig Toft
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUKHV20211 Kunst, design og vår kulturarv (5-10) (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter gjennomført eksamen i LUKHV10111 Kunst og visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) og LUKHV10211 Kunst og visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) eller tilsvarende. Studenter som ikke har bestått emne 101 og/eller 102 må bestå disse i løpet av 5. og 6. semester for å kunne gå videre i studieprogrammet.

 

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskap om utvalgte perioder innen stilhistorie
 • har kunnskap om design, idéutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • har kunnskap om design og arkitektur i private og offentlige rom, hvordan gjenstander virker på oss og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid.
 • har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag

Ferdigheter 
Studenten

 • kan bruke metoder for problemløsning i design
 • kan utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve skjønn ved bruk av estetiske virkemidler i egne uttrykk
 • kan velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy, vedlikeholde redskaper og enkle maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner)
 • kan være bevisst sin rolle som kulturformidler, og bruke museer og samlinger i elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen til å planlegge og organisere læring i kunst og håndverk, og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med en systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon.

   


Innhold

Temaer som vil bli behandlet i Kunst, design og vår kulturarv:

 • Design og stilhistorie med vekt på utvalgte perioder, samt idéutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • Kunnskapsløftet med vekt på 'Det meningssøkende menneske',  'Det skapende menneske' og læreplan i kunst og håndverk
 • Arbeid med materialer, håndverk, design/formgiving
 • Prosjektbasert utviklingsarbeid med utgangspunkt i vår kulturarv, selvvalgt problemstilling og eget skapende arbeid.

Gjennom arbeidet med temaene skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 5-10.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være preget av veksling mellom teoretisk orientering, eget skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon som gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer i arbeid med design.

Det prosjektbaserte utviklingsarbeidet går over halve semesteret. Til prosjektet får hver student tildelt én veileder. Veiledning er obligatorisk.

Studenten skal ha to ukers praksis i semesteret.

Siden frammøte til undervisning er obligatorisk, skal tilstedeværelsesliste signeres av studenten ved hver samling. Det vil bli minst en obligatorisk studietur i semesteret. 

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats på minst 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

2 uker praksis i semesteret. Se nærmere beskrivelse i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 5-10 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent frammøte til undervisning (minimum 80 % tilstedeværelse).
 2. Deltakelse i studieturer. Har ikke studenten anledning til å delta i felles studietur, må det gjennomføres et alternativt opplegg som skal godkjennes av faglærer på forhånd, samt dokumentasjon over at opplegget er gjennomført i ettertid.
 3. Gjennomført individuelt faglig utviklingsprosjekt med visuell dokumentasjon og rapport innen angitt frist

 

Eksamen

Som en del av undervisningen gis formativ vurdering på arbeider og faglig progresjon.

Eksamensform:

1. Mappeeksamen med utstilte produkter som leveres innen angitt frist. Mappen skal bestå av kandidatens:

    A. Individuelle arbeider i emnet med tilhørende prosessdokumentasjon og logg
    B. Individuelt utviklingsarbeid med tilhørende prosessdokumentasjon og rapport

2. Individuell muntlig eksamen med varighet på cirka 25 minutter, med utgangspunkt i presentasjon av kandidatens egne produkter. Den muntlige eksaminasjonen tar også opp spørsmål fra pensumlitteratur og lærestoff i emnet.

Det gis en samlet karakter i emnet. Karakteren blir fastsatt av en ekstern og en intern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering. Karakterskala A-F.

Ved eventuell ny eksamen kan eksamensmappen forbedres én gang. Muntlig eksamen må avlegges etter forbedret eksamensmappe for å få ny karakter i emnet.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Det tas forbehold om endringer i litteraturen før studiestart.

Foruten undervisning og forelesninger/feltstudier ved kulturhistoriske museer er følgende pensum:

Dahl, Elbjørg og Johansen, Randi (2006): AKANTUS, Oslo, Samlaget

Dahl, Elbjørg og Johansen, Randi (2006): AKANTUS, ressursperm for lærerne, Oslo, Samlaget

Einmo, Arvid Peder og Hestad, Anne Grethe (1999): Harde og plastiske materialer, Tell forlag, Vollen

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet.

A.Generell del: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Den-generelle-delen-av-lareplanen/

B.Prinsipp for opplæringen: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Prinsipp-for-opplaringa-i-Kunnskapsloftet/http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

C.Læreplan i kunst og håndverk: http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=127655http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/generell_del/Generell_del_lareplan_bm.rtf

Nielsen, Liv Merete (2009): Fagdidaktikk for kunst og håndverk : I går - i dag - i morgen. Oslo: Universitetsforlaget [s. 9-35 og s.73-117]

Veiteberg, Jorunn (2005): Kunsthandverk; frå tause ting til talande objekt. Oslo: Pax Forlag

Selvvalgt pensum på ca. 500 sider til prosjektarbeid. Selvvalgt pensum må godkjennes av faglærer/veileder.

Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser, bøker og forelesninger ved gallerier og kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:16:29