Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUPEL410 Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode (5-10) (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng). Emnet inngår i fagområdet Pedagogikk og elevkunnskap, forkortet PEL.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om prosesser som fører til endring og utvikling av egen rolle, profesjon og skolen som institusjon
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger i utdanningsforskning
 • har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring skolen
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

FERDIGHETER
Studenten

 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
 • kan planlegge og delta i utviklings- og endringsprosesser i skolen, og kan kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen bacheloroppgave
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving


GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

- Vitenskapsteori og forskningsmetode
- Skolebasert forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Pedagogikk og elevkunnskap skal som overordnet profesjonsfag utgjøre den lærerfaglige plattformen sammen med de andre fagene og praksisopplæringen.

Emnet er lagt opp med varierte arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid, seminarer og selvstudium. Bruk  av  ulike digitale verktøy, er gjennomgående arbeidsform. Bacheloroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der kandidatene skal formulere og svare på valgt problemstilling. Bacheloroppgaven gjennomføres under veiledning.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til minst 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis gjennomføres i tre uker i vårsemesteret.  Tid for praksisperioden framgår av  semesterplanen. Se også egen plan for praksisopplæringen. Det forutsettes et tett samarbeid både med praksisopplæringen og med utdanningens faglærere.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Delta i seminarer
 2. Individuell rapportering fra praksis
 3. Det arbeides med bacheloroppgaven gjennom hele semesteret. Bacheloroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studenten skal formulere og svare på en valgt problemstilling
  1. levere prosjektbeskrivelse
  2. levere førsteutkast til oppgaven
  3. delta i responsgruppe
  4. delta i veiledning

Arbeidskrav skal leveres til fastsatte frister og må være godkjent av faglærer før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave
Oppgaven skal ha et omfang på 9 000 ord (+/- 10%) eksklusiv innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. 

Oppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikk og elevkunnskap og/eller i et av valgfagene. Det innebærer at den skal knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet. Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor med karakterskala A - F.

Evaluering av emnet

Studentene får anledning til å delta i emneevaluering (EVA3) som emneansvarlig har ansvaret for.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 27.11.2013.

Carson, N. (2007). Erfaringer og refleksjoner ved bruk av gruppeintervju i kvalitativ forskning. Norsk pedagogisk tidskrift(3), 220-231.

Danielsen, A. G. (2013). Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy - statistikk og spørreskjema. In M. Brekke & T. Tiller (Eds.), Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Iversen, A. B. (2011). Kvalitative og kvantitative metoder - et kontinium? Sosiologisk tidsskrift(2), 175-183.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Etiske perspektiver Det kvalitative forskningsintervju (pp. 61-80). Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Larsen, A. K. (2007). En enklere metode - veiledning i samfunnsvitenskapelig metode. Bergen: Fagbokforlaget.

Postholm, M. B. (2005). Observasjon som redskap i kvalitativ forskning på praksis. Norsk pedagogisk tidskrift(2), 148-159.

Postholm, M. B. (2007). Læreren som forsker eller lærer. Norsk Pedagogisk Tidskrift(3), 232-244.

Postholm, M. B., & Jacobsen, D. I. (2011). Læreren med forskerblikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sollid, H. (2013). Intervju som forskningsmetode i klasseromsforskning. In M. Brekke & T. Tiller (Eds.), Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Silverman, D. (2010). Doing qualitative research. London/Thousan Oaks/New Delhi/Singapore: Sage Publications s. 311-358

Tangen, R. (2010). "Beretinger om beskyttelse" - Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk Pedagogisk Tidskrift(4), 318-327.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.

 

Ressurs litteratur

Aase, T., & Fossåskaret, E. (2007). Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo Universitetsforlaget.

Album, D., Hansen, M. N., & Wideberg, K. (Eds.). (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Backe-Hansen, E., & Frønes, I. (Eds.). (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Cresswell, J. W. (2014). Research design – qualitative,quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications.

Grenness, T. (2012). Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Halvorsen, K. (2008). Å forske på samfunnet.  En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Hoel, T. L. (2008). Skriving ved universitet og høgskolar: Oslo: Universitetsforlaget.

Knudsen, S. V., & Aamotsbakken, G. (Eds.). (2010). Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Løkken, G. (2012). Levd observasjon. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Pettersen, R. C. (2008). Oppgaveskrivingens ABC. Oslo: Universitetsforlaget.

Neumann, C. B., & Neumann, I. B. (2012). Forskeren i forskningsprosessen. Oslo: Cappelen Damm

Akademiske.

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2004). Bacheloropgaven i læreruddannelsen: muligheder, perspektiver, anbefalinger. Lærerens bog. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. ( 2007). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget.

Stene, M. (1999). Vitenskapelig forfatterskap. Hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. Otta: Kolle forlag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 03:09:04