Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUSAM10213 Historie, samfunnskunnskap og geografi 2 (5-10) (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfagene

 • Samfunnsfag 1 for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (30 studiepoeng)
 • Samfunnsfag for grunnskolelæreutdanningen 5-10 (60 studiepoeng)

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hentet fra Nasjonale retningslinjer for grunnskolelæreutdanningen 5.-10. trinn.

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • har kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk
 • kjenner til undervisningspraksis og -utfordringer i samfunnsfag på 5.-10. trinn
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden fra antikken til i dag
 • har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
 • har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

FERDIGHETER
Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen, ulike behov og kulturell og språklig bakgrunn
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan bruke og vurdere relevansen av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temaene omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Menneskets produksjonsformer før og nå
 • Ideologi og menneskerettigheter, demokrati og diktatur 
 • Imperialisme og det globale perspektivet
 • Klimaendringer - hvorfor og hvordan
 • Befolkningsutvikling, bosetting, arbeidsliv og urbanisering
 • Det moderne Kina I

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert over to ukentlige økter. I tillegg må studenten beregne å delta på noen ekskursjoner. Læringsformene i emnet er:

- forelesninger
- metodiske øvelser/analyse
- aktiv bruk av IKT/medier
- ekskursjoner

 

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter  og faglig innsikt ved selvstudium.
Det er beregnet at studenter som følger Samfunnsfag (60 studiepoeng) arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i  uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40  timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.
For studenter som  følger Samfunnsfag 1 (30 studiepoeng) er det beregnet en studiebelastning på ca  20 timer per uke.

Praksis

Praksis inngår i emnet og knyttes til de ulike temaene, se nærmere  informasjon i Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

- Deltakelse på ekskursjoner
- Fagartikkel
- Refleksjonsnotat

Eksamen

Individuell skriftlig tre-døgns hjemmeeksamen.

Det brukes gradert karakterskala; A-F.

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturlisten oppdatert 26. august 2013.

Hermansen, Hans Petter (kompendium): Tretten revolusjoner. En tematisk verdenshistorie, kapittel 10 (for stikkordet: imperialisme og det globale perspektiv), kapittel 12 (for stikkordet: ideologi og menneskerettigheter, demokrati og diktatur), kapittel 11 og 15 (for stikkordet: menneskets produksjonsformer før og nå).

Lund, Erik (Universitetsforlaget, nyeste utgave): Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere.

Wennevold, Steinar (2012) Vær og klima. Halden, HiØ, Avdeling for lærerutdanning. Hele heftet.

Wennevold, Steinar (2011) Praktiske øvinger med vær og klima. Halden, HiØ, Avdeling for lærerutdanning. Hele heftet.

Solerød, Hans (2003) Mennesker og ressurser, Oslo, Gyldendal akademisk. Hele boka.

Nystad, Jens Fredrik og Hans Solerød (1997) Samfunnsgeografi, Oslo, Gyldendal undervisning. Kapittel 1 og 2, s 7- 60.

Naughton, B. (2007) The Chinese Economy. Transitions and Growth. Cambridge MA, The MIT Press. Kapittel 6-8 og kapittel 16.

Veeck, G et al. (2011) China’s Geography: Globalization and the Dynamics of Political, Economic and Social Change. (2nd ed.) Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Kapittel 1-2, 4-5 og 7-9.

Wennevold, Steinar (2013) Uten geografi er du fortapt … Geografi fagdidaktikk. Halden, Høgskolen i Østfold. Hele heftet.

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2010) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 2. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Hele boka.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:09:13