Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUSAM10413 Historie, samfunnskunnskap og geografi fordypning 2 (5-10) (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Samfunnsfag for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (60 studiepoeng).

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnene LUSAM10113 og  LUSAM10313 må være bestått.

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hentet fra Nasjonale retningslinjer for grunnskolelæreutdanningen 5.-10. trinn.

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier

FERDIGHETER
Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter
 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temaene omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Fascisme og nazisme med vekt på europeisk mellomkrigstid
 • Verden etter den 2. verdenskrig med vekt på den kalde krigen
 • Økonomisk geografi
 • Det moderne Kina II

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er normalt organisert over to ukentlige økter. I tillegg må studentene regne med å delta på noen ekskursjoner. Læringsformene i emnet er:

 • forelesninger
 • metodiske øvelser/analyser
 • aktiv bruk av IKT/medier
 • ekskursjon

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter  og faglig innsikt ved selvstudium.
Det er beregnet at studentene arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i  uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40  timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Praksis

Praksis inngår i emnet og knyttes til de ulike temaene, se nærmere  informasjon i Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

- deltakelse på ekskursjoner
- fagartikkel
- refleksjonsnotat knyttet til emnet

 

Eksamen

Individuell skriftlig 6 timers skoleeksamen.
Ingen hjelpemidler.

Det brukes gradert karakterskala; A-F.

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturlisten oppdatert 26. august 2013.

Lundestad Geir (Universitetsforlaget, nyeste utgave): Øst, vest, nord, sør (for stikkordet: verden etter 2. verdskrig med vekt på den kalde krigen).

Hermansen, Hans Petter: Tretten revolusjoner, kapittel 13 (for stikkordet: fascisme og nazisme med vekt på europeisk mellomkrigstid).

Hermansen, Hans Petter (kompendium): Trekk fra Tysklands moderne historie fram til utbruddet av 2. verdenskrig (stikkord som ovenfor).

Bekkevold, Jo Inge og Henning, Kristoffersen (red.) (2012) Kinas økonomi. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kapittel 1, side 19 – 42.

Naughton, B. (2007) The Chinese Economy. Transitions and Growth. Cambridge MA, The MIT Press. Kapittel 6-8 og kapittel 16.

Veeck, G et al. (2011) China’s Geography: Globalization and the Dynamics of Political, Economic and Social Change. (2nd ed.) Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Kapittel 1-2, 4-5 og 7-9.

Nystad, Jens Fredrik og Hans Solerød (1997) Samfunnsgeografi, Oslo, Gyldendal undervisning. Kapittel 5. Økonomisk aktivitet, side 168-238.

Wennevold, Steinar (2013) Uten geografi er du fortapt … Geografi fagdidaktikk. Halden, Høgskolen i Østfold, Hele heftet.

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2010) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 2. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Hele boka

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 03:07:14