Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUVPO113 Veiledning, profesjon og organisasjon (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emne LUVTM113 Innføring i veiledning - teori og metode (15 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har avansert kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • har inngående kunnskap om veiledning og det pedagogisk-filosofiske grunnlaget for læringsforståelse
 • kan anvende kunnskap om læringsprosesser og veiledning i nye veiledningsfaglige sammenhenger

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til individuelle og kollektive læringsprosesser i organisasjoner
 • kan utøve veiledning på en avansert måte, tilpasset ulike kontekster
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid med fokus på profesjon og organisasjon

Generell kompetanse
Studenten

 • kan forholde seg selvstendig til egen og andres læring når det gjelder veiledning
 • kan bruke teori fra forskning og reise etiske problemstillinger i analyser av veiledning som redskap for organisasjonsutvikling
 • kan forholde seg til mangfoldet i læringsfellesskap og på en selvstendig måte bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Emnet inneholder vitenskapsteori og forskningsmetodologi. Innenfor veiledningens rammer belyses teorier om identitet, læringsprosesser, etikk og profesjonsutvikling. Forskningsbasert dokumentasjon og arbeid med veiledning danner grunnlag for kritiske analyser av veiledningsfaglige områder. Emnet belyser veiledning som et ledd i lærings- og utviklingsprosesser i ulike kontekster, samt forskningsarbeid relatert til tidsaktuelle tema i skoler og barnehager.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli organisert med studiesamlinger og mellomperioder. Gruppeveiledning vektlegges, men det gjennomføres også individuell veiledning. Veiledning på egen arbeidsplass er et praksiselement, gjerne knyttet til et utviklingsarbeid. Semesterplanen presiserer form for et eventuelt utviklingsarbeid.

Læringsformene på studiesamlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledning.

Læringsformene i mellomperiodene veksler mellom gjennomførte veiledninger med nyutdannede, studenter eller kolleger, deltakelse i basisgrupper og litteraturstudier.

Emnet er utpreget deltakeraktivt både på studiesamlinger og i mellomperioder.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre utviklingsarbeider og veiledninger
 • Gjennomføre analyser og konklusjoner i basisgrupper

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Det er obligatorisk deltakelse på studiesamlingene, i nettverksgruppene og i veiledningsøvelsene. Deltakelsen skal være på minst 80 % for å kunne melde seg opp til eksamen.
 • I løpet av emnets varighet skal studentene gjennomføre et forskningsarbeid som relateres til veiledning i skole/barnehage. Delprosesser i forskningsarbeidet skal dokumenteres med individuelle logger etter nærmere angitte kriterier.
 • Med bakgrunn i forskningen skal basisgruppa utarbeide og presentere et abstract for klassen og faglærerne.

Arbeidskravene skal være gjennomført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell veiledning med muntlig refleksjon
Kandidatene organiseres i eksamensgrupper på 3-4 i hver gruppe. Gjennom et rullerende system skal kandidatene være i rollene som veileder, veisøker og observatør. Hver veiledning skal ha en varighet på inntil 25 minutter. Etter hver veiledning gjennomføres en muntlig del, blant annet i forhold til relevant teori. Den muntlige delen ledes av sensorene. Eksamens varighet for hver kandidat er inntil 45 minutter. Se semesterplanen for nærmere beskrivelser av organisering og gjennomføring av eksamen.

Eksamen vurderes med gradert karakter (A-F). Det gis en samlet helhetlig karakter i emnet.

Studenter som ikke består eksamen kan tidligst fremstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring og må selv melde seg opp til ny eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert av studentene midtveis og ved slutten av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 6. februar 2013.

Karlsen, T.J: (red): 2011: Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo. Gyldendal Akademisk

Karlsson, B. og Oterholt, F.(red): Fenomener i faglig veiledning. Universitetsforlaget. Oslo 2010

Pettersen, K-S. og Simonsen, E.: Anerkjennelse og profesjon. Cappelen Damm AS. Oslo: 2010

Smith, K og Ulvik, M. (red): 2010. Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. Oslo

Ulvestad, A.K. og Kärki, F.U. (red): 2012. Flerstemt veiledning. Gyldendal Akademisk. Oslo.

I tillegg kommer:
- ca. 150 sider selvvalgt litteratur som må godkjennes av studiets faglærere

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 01:07:39