Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Birgitte Nordahl Husebye
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBKRO10213 Fysisk aktivitet, kultur og samfunn (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng). 

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. og. 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene (muntlige- og digitale ferdigheter, å kunne lese, skrive og regne) i begynneropplæringen, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv
 • har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, idrett, svømming, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 1-7
 • kan legge til rette for og lede begynneropplæring med utgangspunkt i kompetansemål for 4. trinn
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen tilpasset elever på 1.-7. trinn, sett i forhold til tidsaktuelle bevegelsesformer i flerkulturelle og samiske barne- og ungdomsmiljøer.
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann
 • kan reflektere over og anvende aktuell forskning innen fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet består av følgende fagområder

 • idrettspsykologi
 • sosiologi
 • fysisk aktivitet og helse
 • sansemotorikk
 • kroppsøvingsdidaktikk
 • barns vekst og utvikling
 • tilpasset opplæring
 • vurdering

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg, samt veiledning under praktiske øvelser. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for arbeid i emnet. Undervisningen tar utganspunkt i aktuell forskning innen fagfeltet og forskning gjennomført ved seksjonen. Studentene skal trenes i å benytte grunnleggende ferdigheter i kroppsøving som skolefag ved siden av å utvikle egen fagkompetanse. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom ulike undervisningsformer og muntlige presentasjoner.

IKT er integrert i studiet som en naturlig del og bidrar til å utvikle studentens digitale ferdighet til bruk for egen praksis i skolens kroppsøvingsundervisning.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er i gjennomsnitt minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis står sentralt i faget. Studentene får en oppgave i praksis der de skal bruke erfaringer fra ett eller flere fag i praksisperioden. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten må få godkjent følgende arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen

 1. En individuell oppgave knyttet til et eller flere sentrale områder som kroppsøvingsdidaktikk, begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering, grunnleggende ferdigheter, helse, flerkulturelle perspektiver og samiske forhold. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan
 2. FoU-oppgave/utviklingsoppgave i gruppe som leveres i slutten av vårsemesteret.
  Omfang inntil 15 sider. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan
 3. Praktisk deltakelse på ulike arenaer (sal/uteområder). Det kreves av studenten minst 80 % aktiv deltaking i undervisning. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca 30 minutter
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i innleveringsoppgavene (arbeidskrav nr. 1 og arbeidskrav nr. 2) og pensum forøvrig.

Det benyttes gradert karakterskala; A-F.
Intern og ekstern sensurering.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdater 13. mars 2015.

Loland, Sigmund; Idrett og samfunn (siste utgave)

Brattenborg, S. & Engebretsen, B.: Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Høyskoleforlaget (2. utgave, 2007)

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving

Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., (siste utgave)

Engelsrud, Gunn (2006): Hva er kropp?. Universitetsforlaget, Oslo. s. 9-124

Skaug, A.;Idrettspykologi; Eget kompendium

Eriksen, T.B.: Født til bevegelse. Omfysisk aktivitet og helse. Fagbokforlaget. (2006)

Christiansen, K.; Helselære; Eget kompendium

Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl.

Husebye, B. N. (2012). Bevegelsesglede og gode opplevelser i kroppsøving. I: Østfold, H. i. (red.). Østfold Fylkeskommune. 35 s. http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=459&I=22994&m=1459

Husebye, B. N. & Tangen, S. (2013). Bevegelsesglede 2. I: Fylkeskommune, Ø. (red.). Prosjekt helsefremmende skoler: Østfold Fylkeskommune. http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=459&I=22994&m=1459

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:20:32