Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Marion Elisenberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDSTM15 Språk, tekst og matematikk (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Gjennomført og bestått praksis i 1. og 2. studieår eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv,
- har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner og moderne tekst- og mediekulturer
- har kunnskap om betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk, språk og språkmangfold
- har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn, og matematikk som verktøy for systematisk utforsking og tenking
- har kunnskap om lekens betydning for språk- og matematikklæring
- har kjennskap til samisk fortellertradisjon

Ferdigheter
Studenten
- kan observere, legge til rette for, kartlegge og følge opp barns språk- og matematikkutvikling
- er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling og læring i arbeid med barnehagens innhold
- kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing og sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens tekstformidling
- kan veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer, matematiske problem, symboler og sammenhenger
- kan bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet


Generell kompetanse
Studenten
- kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk
- kan kommunisere og drøfte faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
- forholder seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk
- mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Innhold

Emnet er bygget opp rundt disse hovedområdene
- Barns språkutvikling, muntlig og skriftlig
- Litteratur i barnehagen
- Pedagogisk improvisasjon
- Pedagogisk dokumentasjon
- Flerkulturelle perspektiver
- Tall og tallsystemer
- Innføring i matematikkfaglig og norskfaglig terminologi
- Didaktiske perspektiver
- Regning og regneferdigheter
- Utvikling av studentenes egne muntlige og skriftlige ferdigheter

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, case-relaterte øvelser, loggskriving og selvstudium. Studentene skal også gi tilbakemelding på hverandres arbeidskrav. IKT er et verktøy i arbeidet med emnet, og studentene skal også bruke biblioteket.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Studentene skal gjennomføre den praksis som ligger til det ordinære løpet i barnehagelærerutdanningen. 10 praksisdager i barnehage skal knyttes til kunnskapsområdet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse.
    Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.
2. Gjennomført og bestått praksis
3. Prosjekt knyttet til praksis med muntlig fremføring
4. Skriftlig passeringsprøve i matematikkfaglige temaer i vårsemesteret, varighet 4 timer
5. To skriftlige innleveringer som skal være levert og bestått

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få en ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen 6 timer.
Hjelpemidler: kalkulator og Rammeplan for barnehagen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • midtveisevaluering
  • underveisevaluering
  • sluttevaluering

Resultatene behandles av

  • trinnleder på trinnledermøte
  • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen er gjort tilgjengelig 3. juli 2015. Det tas forbehold om endringer innen studiestart.

Carlsen M. Wathne U. Blomgren G.(2011) Matematikk for førskolelærere. Høyskoleforlaget

Temaheftet Antall, rom og form:
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20om%20antall%20rom%20og%20form.pdf

Høigård, Anne (2013): Barns språkutvikling muntlig og skriftlig. Universitetsforlaget, Oslo.

Mjør, Ingeborg, Birkeland, Tone og Risa, Gunvor (2006): Barnelitteratur. Sjangrar og teksttypar. LNU/Cappelen.

Kibsgaard, Sonja og Husby, Olaf (2014): Norsk som andrespråk i barnehage og småskole. Oslo Universitetsforlaget

Udir: Språk er mer enn prat. . http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/

Udir: Temahefte for språk og språkmiljø. http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Temahefter/Temahefte%20_om_spr%c3%a5kmiljo_og_sprakstimulering_i_barnehagen_bokm%c3%a5l_web.pdf?epslanguage=no

Artikler (deles ut):
Bjorvand, Agnes-Margrethe Bjorvand: «Når barn leser bildebøker» i Bjorvand og Tønnessen(2012): Den andre leseopplæringa. Universitetsforlaget.

Sandvik, M. og Spurkland, M. (2009): «Hvorfor bruke litteratur i språkstimulering?» i Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Cappelen Akademisk Forlag.

Arntzen, Ragnar/Hjelde, Arnstein (2012): Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen. I Norsk pedagogisk tidsskrift.

Barnepoesi
Et utvalg fra nyere og eldre tid (blir utdelt).

Kompendium med skjønnlitterære tekster
(blir utdelt)

Bildebøker
Anna Backe-Wiig: Don Fridtjof
Stian Hole: Garmanns sommer
Gro Dahle/Svein Nyhus: Sinna Mann

Barne/Ungdomslitteratur
Maria Parr:Tonje Glimmerdal
Lindgren, Astrid: Brødrene Løvehjerte

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:09:37