Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBKRO10117 Praktisk undervisning og læring i bevegelse (1-7) (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger undervisningsfaget Kroppsøving (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Det forutsettes at studenten er svømmedyktig før han/hun starter på emnet. Se utdanningsdirektoratets definisjon: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ veiledning-til-lareplaner2/svomme--og-livredningsopplaring/grunnlaget-for-svomming-og-livredning/svommedyktighet/

Undervisningssemester

7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets læreplan, formål og egenart og forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om begynneropplæring, undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktivitet, friluftsliv, leik, dans og tidsaktuelle bevegelsesformer i barnekultur
 • har kunnskap om barn og unges livssituasjoner, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk og gjeldende læreplan
 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans, nærmiljøaktiviteter og svømming
 • kan utvikle egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
 • kan gi svømmeopplæring på trinn 1-7 og utføre livreddende førstehjelp, DHLR og livberging i vann
 • kan identifisere farer, vurdere og å ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljøer
 • kan tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, og bruke varierte undervisningsformer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens allmenndanning
 • kan analysere og vurdere relevante faglige problemstillinger i kroppsøvingsfaget

Innhold

Emnet består av temaene:

 • Kroppsøvingsdidaktikk (læreplan, undervisning, planlegging, metoder, prinsipper, evaluering og lærerrollen)
 • Begynneropplæring
 • Læring i bevegelse (friluftsliv, idretts- og bevegelsesaktiviteter, tidsaktuelle aktiviteter, dans og leik)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert. Emnet er organisert i praktiske aktiviteter i ulike bevegelsesmiljøer og teoretiske forelesninger. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy og varierte organiserings- og arbeidsformer, som feks samarbeidslæring og studentrespons. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk aktivitet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Noen deler av emnet gjennomføres konsentrert, for eksempel friluftsliv og vinteraktiviteter. Studenten må påregne kostnader knyttet til ekskursjoner. Se arbeidskrav.

Gjennom undervisningen får studentene innsikt i og erfaring med digital studieteknikk og digitalt verktøy rettet mot kroppsøvingsfaget, som blant annet undervisningsvideoer, elektronisk stemplingsutstyr i orientering og GPS. Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det blir benyttet digitalt kommunikasjonsverktøy i undervisning- og veiledningssituasjon.

Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det blir benyttet digitalt kommunikasjonsverktøy i undervisning- og veiledningssituasjon.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt gjennom timeplanlagt undervisning og selvstudium. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring og digital studieteknikk.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ingen praksis i 7. semester. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (1-7).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Praktiske aktiviteter;
  Gjennomføre og få godkjent praktisk prøve i utvalgte aktiviteter.
  Det forutsettes deltakelse på ekstern arena for å oppnå godkjenning på enkelte aktiviteter.
  Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjoner kan etter søknad få utarbeidet alternativt opplegg. Opplegget skal dekke læringsmålene.
 • Minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert praktisk emne. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell praktisk muntlig eksamen

Forarbeider
48 timer før eksamen trekker kandidaten et kompetansemål fra læreplan i kroppsøving med tilhørende aktivitet. Kandidaten skal med utgangspunkt i kompetansemålet og aktiviteten planlegge et helhetlig emnekurs. Kandidaten skal planlegge et undervisningsopplegg på 70 minutter, for barn i småskole 1.-4. trinn og barn på mellomtrinnet 5.-7. trinn, ved å bruke et didaktisk planleggingsskjema. Undervisningsopplegget skal være forankret i læringsmål for kroppsøvingsfaget i læreplanen. Kandidaten skal også skrive et refleksjonsnotat i henhold til utlevert mal hvor egne refleksjoner rundt planlegging av undervisning fremkommer. Omfang 1000-1200 ord.

Kandidaten leverer didaktisk planleggingsskjema og refleksjonsnotat ved eksamensstart.

Gjennomføring

 • Praktisk eksamen, komponent 1: Undervisning.
  Den praktiske eksamen hvor kandidaten skal gjennomføre undervisningsopplegget varer ca. 20 minutter. Sensor velger ut hvilke deler av undervisningsopplegget kandidaten skal gjennomføre. Kandidaten får beskjed om dette ca. 35 minutter før eksamensstart. Under eksamen skal medstudenter være «elever». Det er obligatorisk frammøte under hele eksamen for alle studentene.
  Denne komponenten teller 80 %.
 • Praktisk eksamen, komponent 2: Muntlig høring
  Muntlig høring i etterkant av undervisningskomponenten varer ca. 15 minutter og dreier seg om kandidatens evne til å reflektere rundt begynneropplæring, planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegget, samt kandidatens praktiske og teoretiske ferdighet i emnet.
  Denne komponenten teller 20 %.

Det settes en samlet, helhetlig karakter i emnet.
Karakterregel A-F.
Intern og ekstern sensor.

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.07.2017.

Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2013) Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Enoksen, E., Sletten S. H. & Brunes, A. O. (2012). Aktivitetslære. Oslo: Gyldendal.

Husebye, B. & Tangen S. (2014). Bevegelsesglede, idrettsglede og mer fysisk aktivitet for elever på byggfag. Kroppsøving (3) (Landslaget Fysisk Fostring).

Lyngstad, I. (2014). Ribbeveggsløping gir liten bevegelsesglede. Kroppsøving (3) (Landslaget Fysisk Fostring).

Ommundsen, Y. (2013). Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving: et viktig bidrag til elevenes allmenndanning og læring i skolen. Norsk Pedagogisk tidsskrift (2).

Traavik, H., Hallås, O. & Ørvig, A. (red.). (2009). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Utdanningsdirektoratet (u.å.). Veiledning til læreplan i kroppsøving 5.–7. årstrinn.

Utdanningsdirektoratet. 2016. Læreplan i kroppsøving. Hentet fra: http://www.udir.no/kl06/KRO1-04/Kompetansemaal?arst=98844765&kmsn=583858936

Utdanningsdirektoratet. 2016. Læreplan generell del. Hentet fra:
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Vinje, E. (red.). (2016). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Utdelt materiale under forelesninger / praktiske økter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 03:11:51