Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Gitte Cecilie Motzfeldt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L-SAM10313 Historie, samfunnskunnskap og geografi fordypning 1 (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Samfunnsfag, årsstudium.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter
 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kan kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
   

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temaene omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Politikk og maktkanaler i Norge
 • Sentrum og periferi i historisk, sosiologisk og geografisk perspektiv
 • Regional utvikling i Norge og Norden i løpet av de siste tiårene
 • Aspekter ved Europas politiske geografi

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert over to ukentlige økter. I tillegg to heldags ekskursjoner. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Læringsformene i emnet er:

 • forelesninger
 • faglig og didaktisk refleksjon
 • metodiske øvelser/analyse
 • aktiv bruk av IKT/medier
 • ekskursjoner

Områdene grunnleggende ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiv belyses i de ulike temaene.

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenter arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40 timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • Fagartikkel
 • Refleksjonsnotat knyttet til emnet

Fagartikkel og refleksjonsnotat belyser deler av grunnleggende ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiv som er knyttet til de ulike temaene.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. 
Varighet ca 30 minutter.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturliste oppdatert 8. oktober 2018.

Historie og samfunnsfag:

Arkivmagasinets artikler om første verdenskrig, s. 6-29.

Fure, Odd-Bjørn: Mellomkrigstid 1920-1940, Oslo: Universitetsforlaget 1996, del III, kapittel I: «Norge mellom stormaktene», s. 239-285. OBS: Boken er digitalisert på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Griffin, Roger: The Nature of Fascism, London/New York 1991, 1-51.

Grimnes, Ole Kristian: «Okkupasjon og politikk i Norge», i: Dahl, Hans Fredrik et.al. (red.): Danske tilstander. Norske tilstander, Oslo: Forlaget Press 2010, s. 89-113.

Jupskås, Anders Ravik: Ekstreme Europa. Ideologi, årsaker og konsekvenser, Oslo: Cappelen Damm 2012, kapittel 1 (s. 13-36), kapittel 2 (s. 37-55), kapittel 5 (s. 113-155).

Kjeldstadli, Knut: Et splittet samfunn 1905-35, Oslo: Aschehoug 1994, kapittel: «Et moderne samfunn» (s. 94-109), kapittel: «Klassesolidaritet og massemarked» (s. 124-137), kapittel: «De økonomiske krisene» (172-179), kapittel: «Omstilling og klassekamp i industrien» (s. 180-186), kapittel: Fra sosialistisk revolusjon til sosial renovasjon» (s. 212-223). OBS: Boken er digitalisert på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Payne, Stanley, A History of Fascism 1914-45, Oxon: Routledge 1995, s. 35-79.

Simone de Beauvoir (1949), Utdrag fra Det annet kjønn, i Friis Nilsen & Jordheim (2014), Politisk frihet, s. 395-405 (10 s.)

Gunn-Elisabeth Birkelund og Trond Petersen (2016), "Likestilling: Utdanning, politikk og arbeid", i Frønes (2016), Det norske samfunn, bind 2, kapittel 22, s. 190-210. (20 s.). I kompendium lagt ut på Canvas.

Grethe Brochmann (2016), "Innvandring til Skandinavia. Velferdsstater i pluralismens tid", i I. Frønes (2016), Det norske samfunn, bind 1, Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 130-154 (24 s.) I kompendium lagt ut på Canvas.

Gøsta Esping-Andersen (1990) The three worlds of welfare capitalism, Cambridge: Polity Press: 4-50 (46s.). Lagt ut på Canvas.

Esping-Andersen, G. (1999), Social foundations of postindustrial economies. Oxford: Oxford University Press: 73-94 (21s). Lagt ut på Canvas.

Sjur Kasa (2016), "Klimautfordringer i et norsk og skandinavisk perspektiv", kapittel 14 i I. Frønes (2016), Det norske samfunn, Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 311-334 (23 s.) I kompendium lagt ut på Canvas.

Håvard Friis Nilsen (2014), "Den politiske frihetens glemte historie", i H. F. Nilsen og Helge Jordheim: Politisk frihet, Oslo. (34 s)

Jens Arup Seip (1963), "Fra embetsmannsstat til ettpartistat", i Fra embetsmannsstat til ettpartistat og andre essays, Oslo: Universitetsforlaget, s. 7-43 (36 s). Lagt ut i Canvas.

Wilkinson, Richard & Pickett, Kate (2009): The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, Penguin Books, London. Les: Introduction, 1. The End of an Era, 7. Physical Health and Life Expectancy og 13. Dysfunctional Societies. Norsk utgave Ulikhetens pris: hvorfor likere fordeling er bedre for alle (2010). (40s)

Dag Østerberg (2012), kapittel 22. "Herredømme og kontroll" og kapittel 23. "Samfunnsklasser, klassekamp og sosiale bevegelser" i Sosiologiens nøkkelbegreper, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 116-133 (17 s). Lagt ut på Canvas.

Geografi:

Nolet, R. Bjørshol, S. (2017), Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk. (kap. 1,2,8)

Hanssen, G.S., Klausen, J.E. og Langeland, O. (red.): Det regionale Norge 1950-2050. Abstrakt Forlag AS 2012, hele boka (unntatt kapittel 5,6, 10-11 og 13).

Jens Fredrik Nystad og Espen Rosèn, "Samfunnsgeografi"

Læremiddelforlaget, 2012, 2 opplag Side 40-103 og side 220-240

Jordhus-Lier, David og Stokke, Kristian. (red), (2017) Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. (kap.1, 3, 15, 17, 20) Bare tilgjengelig online og kan lastet ned i ulike formater fra: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/14

Engelstoft, Sten og Herrik G. Larsen (2013) Territorium, stat og nation. Aspekter af Europas politiske geografi. Fredriksberg, Samfundslitteratur. Hovedbok i politisk geografi - Hele boka

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2010) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 2. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget. (Kap. 1,2,3,6,8,12)

Flint, C and Taylor P, Political Geography, World-Economy, Nation-State and Locality (2011), Published by Routledge. ISBN 13:978-0-273-73590-8 (pbk) (kap 4 og 5)

Hermansen, Hans Petter (Læringsforlaget 2010): Maktens kanaler. Kap. 3

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 10:07:30