Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Magnus Nohr
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101IKT14 Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne for studenter som tar studiet IKT for lærere (30 studiepoeng).
 • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i en lærerutdanning ved HiØ
 • Videreutdanning for lærere

Emnet tilbys som MOOC. 

Undervisningssemester

IKT for lærere (30 studiepoeng): 1. semester (høst)

Enkeltemne for studenter i lærerutdanning: MOOC høst 2017.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten

 • har gode ferdigheter i bruk av relevante verktøyprogram knyttet til digital studieteknikk, tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram, bildebehandling, videoredigering, animasjon, screencast, websider, blogg, digitale tavler, digitale fortellinger og web 2.0 (programvare på Internett)
 • har utviklet kompetanse i forhold til bruk av teksttyper i undervisning og læring, for eksempel film, lyd, animasjonsfilm, screencast og digital historiefortelling
 • har kunnskap om bruk av sammensatte tekster knyttet til digital studieteknikk og undervisning
 • kan anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging og administrasjon av eget studium, og for undervisning.
 • kan arbeide i digitale læringsmiljø, bruke digitalt utstyr i læringssituasjoner og annen kommunikasjon og samarbeid over internett
 • kan anvende multimediautstyr knyttet til grafikk, animasjon, bilde, lyd og video
 • har kjennskap til relevant fri programvare, web 2.0 og nettressurser
 • kan installere programvare som er aktuell til bruk i barnehagen og skoleverket eller i høyere utdanning
 • behersker grunnleggende begreper knyttet til IKT
 • kan produsere digitale læremidler
 • kjenner verktøy for deling av erfaringer og kunnskap på Internett gjennom ulike former for blogging og samskriving
 • kan bruke digitale hjelpemidler i arbeid med barn med lese- og skrivevansker
 • behersker digital kommunikasjon på ulike arenaer
 • har kjennskap til bruk av opphavsrett i klasserommet og på Internett

Innhold

Det blir lagt vekt på grunnleggende temaer innen IKT. Emnet tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter, tilsvarende mål i Rammeplanen for barnehagen og læreplanen for videregående skole.

Se ellers læringsutbyttebeskrivelsene. 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gis i høstsemesteret og er nettbasert. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og annen relevant opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er skriftlig og videobaserte læringsressurser. Hovedvekt vil ligge på at studenten opparbeider ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka inkludert undervisning.

Eksamen

Individuell eksamensmappe bestående av 10 eksamenskomponenter.
Mappen vurderes til Bestått/Ikke bestått av to interne sensorer. Alle eksamenskomponenter i mappen må være bestått. 

Eksamensmappen består av følgende komponenter: 

 1. Digitale notater
 2. Kontorprogramvare og samskriving
 3. Presentasjonsprogram 
 4. Bildebehandling
 5. Video og animasjon 
 6. Digitalt vurderingsarbeid 
 7. Interaktiv tavle
 8. Webpublisering
 9. Student respons systemer (SRS) 
 10. Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett.

Alle komponenter skal leveres gjennom læringsplattform (LMS).

Ved Ikke bestått må mappen med alle komponentene tas på nytt.

Evaluering av emnet

Studentene skal evaluere emnet i digitalt spørreskjema ved emnets slutt.

Litteratur

Pensum ligger tilgjengelig i de ulike modulene i LMS for IKT for lærere.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 03:18:22