Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Merete Ellen Lunde
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDBUL116 Barns utvikling, lek og læring intro (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forsking om barns lek, læring og danning
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for didaktisk tilrettelegging av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om barns omsorgs-, leke- og læringsbehov i barnehagen
 • har kjennskap til barnehagens mangfold herunder kunnskap om Norges urbefolkning og de fem nasjonale minoritetene
 • har kunnskap om barnehagens styringsdokumenter og barnehagens samfunnsmandat
 • har kunnskap om barns medvirkning
 • har kunnskap om barns ulike uttrykksformer

Ferdigheter

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og fremstå som en bevisst rollemodell
 • kan tilrettelegge for omsorg, lek, læring danning som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan bruke praksisfortellinger som grunnlag for refleksjon over praksiserfaringer i lys av pensum og rammeplanen
 • kan lede pedagogiske aktiviteter med barn, og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser
 • har grunnleggende ferdigheter om oppgaveskriving og referanseteknikk

 Generell kompetanse

 Studenten

 • kan anvende sin faglige kompetanse, og reflektere over praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan etisk og faglig reflektere over barn som subjekt og barns rett til medvirkning
 • kan kritisk reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til omsorg, lek, læring og danning

Innhold

Emnet har fokus på grunnleggende kunnskap og ferdigheter som trengs i studiet og i profesjonen som barnehagelærer.

Barnehagelæreren

 • Barnehagens styringsdokumenter
 • Barnehagens- og barnehagelærerens historie
 • Barnehagelærerens profesjon
 • Pedagogiskledelse og veiledning
 • Pedagogisk dokumentasjon og didaktikk

 Barnehagens samfunnsmandat

 • Lek som tverrfaglig tema
 • Barnet som subjekt
 • Barns medvirkning
 • Læring og danning
 • Omsorg
 • Foreldresamarbeid

Barnehagens mangfold

 • De yngste barna i barnehagen
 • Barns uttrykk
 • Flerkulturell barnehage
 • Norges urbefolkning og de nasjonale minoritetene

Å være student

 • Akademisk skriving
 • Referanseteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Studentene arbeider i emnet på ulike måter. Studentaktive og grunnleggende arbeidsformer i emnet er: selvstudier, profesjonsteamarbeid, seminargrupper, forelesninger, workshop, bibliotekundervisning, og praksis.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning, i samlingsuker må det påregnes mer.

Praksis

15 dager praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår
 2. Gjennomført og bestått praksis.
 3. Skriftlig individuell fagtekst. 

Studenten tar utgangspunkt i en erfaring fra praksis. Studenten reflekterer over praksisfortellingen opp mot teori fra pensum i BULL 1. Omfang 2 sider. Praksisfortellingen skal ikke overstige ½ side. Times New Roman 12 linjeavstand 1 ½. Studenten skal referere til pensum og sette opp litteraturliste i henhold til Apa 6th. Litteraturlisten kommer i tillegg til de 2 sidene.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent.
Dersom praksis eller fagtekst ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Med unntak av "Deltakelse i undervisning".

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen (varighet: ca. 20 minutter).
Fem tema fra emnet velges av kunnskapsområdeleder i samråd med lærerteamet.

Kandidaten velger ett av temaene som han/hun forbereder og legger frem (første 10 minutter av eksamen). Deretter trekker kandidaten ett av de andre temaene og får 10 minutter til å svare på det. Studenten får lov til å ha med en liste med 4 stikkord til det selvvalgte temaet.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 8. juni 2018.

BØKER:

Broberg, A. Broberg, M. & Hagström, B. (2014). Tilknytning i barnehagen: Hva betyr trygghet for lek og læring? Oslo: Cappelen Akademisk. (Kap. 2, 3, 6 og 7) (86 sider)

Greve, A., Jansen, T.T. og Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret. Barnehagelærerens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1 og 3) (58 sider).

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2008). Små barn og medvirkning. Noen perspektiver. Oslo: Cappelen Damm. (Kap. 1, 2 ,3 og 5). (28 sider).

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjon til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget (kapittel 1,2,3, og 4). (46 sider)

Spernes, K. & Hatlem, M. (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 1, 3, og 7).

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk Forum. (242 sider)

Øksnes M. & Sundsdal E. (red.) (2016). Læring. Oslo: Cappelen Akademisk. (155 sider)

Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (149 sider).

 

KOMPENDIUM: Lek som tverrfaglig tema

Belseth, K.A. (2011). Rollelek i den flerkulturelle barnehagen: Bilals første møte med dukkekroken. Barnehagefolk, 27(2), 58-62. (4 sider).

Bagøien T.E. & Storli R. (2013). Lag en naturlekeplass - I barnehage og skole. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap 1 + s. 75-90).

Fjørtoft I. (2010) Barn og bevegelse: læring gjennom landskap. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red.) Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (14 sider)

Fodstad, C. D. (2018). Tre litterære sjangere: Hvordan styrker poetiske tekster, eventyr og billedbøker barns språk? I S. Kibsgaard (red) Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (12 sider)

Jenssen, C. (2012). Monsterskjelett Mario - Et møte mellom kunstfaglig undring og naturvitenskapelig realisme. Naturfag, (1), 15-17. (3 sider).

Johansson, E. (2014) Lekens levde etikk. I T.H. Rasmussen (red.) På spor etter lek (s. 127-144). Bergen: Fagbokforlaget (17 sider)

Kibsgaard, S. (2018) Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Utforskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget (13 sider)

Kielland, S. (2012). «Jeg fant, jeg fant!» Naturen som inspirasjonskilde i musikk. Naturfag, (1), 74-76. (3 sider).

Nakken, A.H.J. & Thiel, O. (2016). Matematikkens kjerne. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 2, s. 19-40 (21 sider).

Röthle M. (2013). Møte med de lekende barna. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (Red) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (s. 110-130) Oslo: Cappelen Akademisk. (20 sider)

Sandseter E.B.H. (2010). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red.) Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 53-64). Oslo: Gyldendal Akademisk. (11 sider).

Sæbø, A.B. (2010). Drama i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2) (23 sider).

Sæther, M. og Angelo, E. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter (2.utg.). Kap. 1: «Hva er musikk?» (s. 11-42). Oslo: Universitetsforlaget (32 sider.)

Waterhouse, A.H.L. (2012). Gripe for å begripe - Landart som kunstnerisk tilnærming til opplevelse og erfaring med natur. Naturfag, (1), 71-73.(2 sider)

Wolf, K.D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Utvalgte sider: s. 13-33. (20 sider).

Øksnes M. (2011) Lekens inkluderende muligheter. Et skjevt blikk på inkludering og barns lek i barnehagen. I T. Korsvold (red.) Barndom Barnehage Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget (20 sider)

 

KOMPENDIUM: BULL1

Alvestad, T. (2018) Når du og jeg er sammen. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Utforskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. (11 sider)

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm. Utvalgte sider: s. 68-92. (24 sider).

Furu, A., Granholt, M., Moxnes, A. & Thoresen, M. (2014). Å arbeide i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10 (12 sider).

Hatlem, M. & Belseth, K.A. (2017). Studentens rolle: «Å være i lære». I E.K. Høihilder & H. Lund-Kristensen (red.) Praksisbarnehagen. En arena for læring (s. 76-89). Oslo: Gyldendal Akademisk. (13 sider).

Hennum, B.A. & Østrem S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Akademisk. (Kap. 5) (15 sider).

Johannesen, N. (2005). En, to, tre, småbarna er med. I P. Arneberg, E. Juell & O. Mørk (red.) Samtalen i barnehagen (s. 75-90). Oslo: Cappelen Damm. (15 sider).

Kolle, T. (2011). Danning er det nye ordet - men hva åpner det for? Barnehagefolk, 27(1), 44-49. (5 sider)

Løkken, G. & Søbstad, F. (2011). Danning. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (s. 83-92). Oslo: Universitetsforlaget (9 sider)

Sand S. (2016) Ulikhet og Fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Opplandske Bokforlag. (utvalgte sider)

Sandvik, N. (1999). Det gode blikk. I T. Alvestad (red.) 0-6 Utfordringer og muligheter i barnehagen (s. 41-48). Oslo: Pedagogisk Forum. (8 sider).

Storjord, M.H., Hætta, A.K.S & Eira, A.M.J. (2016). Samisk barnekultur. Kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek, tradisjonsfornyelse. I H. Jæger & J.K. Togersen (red.) Barnekultur (s. 89-106). Oslo: Cappelen Akademisk. (18 sider)

Tholin, K.R. (2011). Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.) Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (s. 59-70). Oslo: Universitetsforlaget. (11 sider).

Tholin, K.R. (2014). Barn som aktive omsorgsdeltakere. Barnehagefolk, 31(1), 27-32. (5 sider).

Ødegård E. og Røys H. (2013) Å dra lasset sammen. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk. Utvalgte sider: s. 41-50, 89-94 og 97-104. (24 sider)

 

TILGJENGELIG PÅ NETT:

Bae, B. (2016). Å se barn som subjekt - noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/ (25 sider).

Bae, B., Eide, B.J., Winger, N. & Kristoffersen, A.E. (2006). Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. (73 sider)

Barnehageloven (2005). Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven

Gopnik, A. (2012). Let the children play, it's good for them! Smithsonian. Hentet fra: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/let-the-children-play-its-good-for-them-130697324/?no-ist (2 sider).

Grimen, H. (2011). Profesjonelt ansvar og gode ansvarspraksisar. Første Steg, 8(2), 30-33. (4 sider). Hentet fra: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Forste%20steg/FS_2-11/1/Fs_2_2011_30-33.pdf

Holter, K. & Hov, A.M. (2017). Den gode, vedvarende samtalen. Forskerfrø.no Hentet fra: https://www.xn--forskerfr-t8a.no/artikkel/vis.html?tid=2196406

Kunnskapsdepartementet (2017). Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Kunnskapsdepartementet (2012). Rammeplan for barnehagelærerutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-04-475?q

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. (37 sider)

Østergaard, E. (2013). Naturfag og kunst: berøringer med verden. Bedre skole, (4), 10-15. (6 sider). Hentet fra: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Ostergaard.pdf

 

ANBEFALT LITTERATUR:

Kallestad, Å.H. (Red.) Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 3 og 4) (46 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 03:12:45