Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Rune Aae
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBNF10111 Naturglede (1-7) (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i valgfaget Naturfag 1 i Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kjennskap til navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer fra ulike naturtyper.
 • har kjennskap til noen vanlige bergarter og mineraler og hvordan disse er blitt dannet
 • har kjennskap til hovedtrekk i den geologiske, klimatiske og biologiske utviklingen på jorda
 • har kjennskap til begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold.
 • har kunnskap om stjernehimmelen, solsystemet, jordens årstids- og døgnvariasjoner, månefaser, sol og måneformørkelser og nordlys.
 • har kjennskap til naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler.
 • har kunnskap om oppbygning og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette.
 • har kjennskap til enkle kjemiske reaksjoner
 • har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen
 • har kunnskap om begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag.
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning utendørs som fremmer elevenes undring, naturglede og ansvarsfølelse.
 • har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger.
 • kan drøfte problemstillinger i naturfagsundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø.
 • kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen.
 • kan anvende relevant naturfagutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevenes læring.
 • kan anvende naturfaglig kunnskap i samtale med elevene om naturen og naturfaglige fenomener.
 • kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevenes undring og læring i naturfag.
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse og gi læringsrettede tiltak.
 • kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter.
 • kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglig og flerfaglige sammenhenger.
 • kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i hvordan gjeldende læreplan og lærebøker for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisningen.
 • har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer.
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon.
 • kan arbeide selvstendig, og sammen med andre, med elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag.
 • kjenner til krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen

Innhold

Emnet baseres primært på naturen som læringsarena. Studentene arbeider med oppgaver alene, parvis eller i basisgrupper, uten eller sammen med veileder, og også sammen med andre naturfag/utefagsstudenter. Studentene er delt i basisgrupper som vil bli benyttet der det er naturlig. Parallelt vil teoristoff presenteres som forelesninger eller ved laboratorieforsøk og demonstrasjoner i klasserom. Lærestoffet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap. Det legges opp til tre overnattingsturer som studentene selv må påkoste:

 • overnatting i gapahuk. På denne turen tar man for seg viktige temaer som økologi, geologi, sopp, mat i felt, insekter, karplanter, orientering.
 • padletur med to-tre overnattinger hvor ferskvannsøkologi og ferdigheter ved vann vektlegges ved siden av fysiske fenomener, gammelskog, fugl, blomsterplanter, kulturlandskap og skjøtsel av denne.
 • gruppetur uten veileder, med fokus på forutbestemt destinasjon og oppgaver knyttet til kart og kompass, digitale ferdigheter med påfølgende 20 min. presentasjon i plenum i etterkant.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene er organisert i basisgrupper i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer; ekskursjoner, feltarbeid, laboratoriearbeid, forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. I studiet legges det stor vekt på å gi studentene trygghet i å bruke naturen som læringsarena i naturfag og andre fag. En stor del av undervisningen vil derfor foregå utendørs til alle årstider. I løpet av studiet må studentene regne med 10-12 dager hjemmefra i forbindelse med overnattingsturer i naturen. Se forøvrig fagets semesterplan for ytterligere detaljer.

Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende og kritisk tilnærming til faget og undervisningen. Ulik tilnærming til emnene vil gi innsikt i didaktiske problemstillinger, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver hvor også rettigheter til minoriteter som samer har en plass, samt likestilling og respekt overfor ulikheter mellom kjønnene.

Studentene skal trenes i å benytte grunnleggende ferdigheter i naturfag som skolefag ved siden av å utvikle egen fagkompetanse. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom ulike undervisningsformer, gjennom muntlige presentasjoner og i vurdering og veiledning av disse.

IKT er integrert i studiet som en naturlig del i alle emner. En viktig hensikt er å utvikle studentens digitale ferdighet til bruk for egen praksis i skolens naturfagundervisning.

Studentene skal også gjennomføre et prosjektarbeid der utvalgte arter skal samles, prepareres og presenteres med beskrivelser av utseende, habitat, utbredelse med mer samt med litteraturhenvisninger i tekst og som egen oversikt. Både objekter og presentasjonen av disse inneholder en del forskningsbasert aktivitet knyttet til vurdering av relevant litteratur og nettressurser.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er ingen praksis i 7. semester. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (1-7).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • En individuell oppgave knyttet til en selvvalgt objektsamling med tilhørende beskrivelse av objektene etter nærmere retningslinjer.
 • Innlevering av godkjent mappe i kjemi med laboratorieforsøk og oppgaver.
 • Etterarbeid fra gapahukturen i grupper, med svar på oppgaver og vektlagte temaer.
 • Etterarbeid fra padleturen i grupper, med tilhørende arbeidsoppgaver og temaer.
 • Presentasjon fra gruppeturen uten veileder med tilhørende svar på oppgaver og aktuell tematikk

Grunnleggende ferdigheter blir vektlagt i arbeidskravene.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen

Eksamen

Individuell muntlig eksaminasjon med enkelte praktiske og grunnleggende ferdigheter som del av eksamen. Varighet ca. 30 min.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern sensur.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Dette emnet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten på undervisningen.

Studentene gis anledning til anonymt å gi tilbakemelding på studietilbudet med dens innhold. Se forøvrig fagets studieplan for ytterligere detaljer.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdater 13. august 2014.

Endelig oppdatert litteraturliste vil foreligge innen semesterstart

Følgende kompendier foreligger i PDF format og er aktuelle på kurset (både høst og vår):

Stjernehimmelen
Vær og klima
Livet i dammer og tjern
Ferskvann
Livet i fjæra
Fugler
Skogøkologi
Jordøkologi
Lek og læring i naturen
Biologisk mangfold
Kjemi
Mekanikk
Elektrisitet

Rachel Carson 1952: Ta vare på undringen (Essay oversatt av RN)

- Kvammen, Per Ivar m.fl. 2014: Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærereutdanning. Fagbokforlaget

- Mork, S.M. og Erlien, W. 2010: Språk og digitale verktøy i naturfag. Universitetsforlaget.

I tillegg til dette tenker vi benyttet følgende smånøkler:

Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn, Aschehoug 2001
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann, Aschehoug 2000
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for busker og trær, Aschehoug 2001
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for smådyr på land, Aschehoug 2002
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for tang og tare, Aschehoug 2002
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for smådyr i saltvann, Aschehoug 2000 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2020 03:16:18