Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ilka Nagel
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LMGRLIKT17 Grunnleggende IKT-opplæring (30 timer) (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Grunnleggende IKT-opplæring (30 timer) er et obligatorisk opplæringstiltak i grunnskolelærerutdanningene ved HiØ. Det er et generelt arbeidskrav i både Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Fullført og godkjent kurs er et vilkår for å få utstedt vitnemål.

Undervisningssemester

IKT-opplæringen foregår gjennom de to første semestrene i grunnskolelærerutdanningen.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene i grunnskolelærerutdanningen skal utvikle digital kompetanse i form av IKT-ferdigheter og innsiktsfull bruk av IKT i eget studiearbeid, praksisopplæringen og fritid, i tråd med forventningene til en lærers kompetanse i en IKT-basert utdanningsvirkelighet.

Kunnskap
Studentene

 • kjenner elektroniske læremidler (åpne, nettbaserte og lukkede), kan bruke dem integrert i egen undervisning, og som en del av en pedagogisk helhet og kan bruke sin digitale kompetanse til å kritisk kunne vurdere bruk av nye digitale ressurser
 • skal som ferdigutdannede lærere gi og motta informasjon om klassen/skolen i et digitalt læringsmiljø (fagstoff, ukeplaner, osv.) og ha digital kompetanse som omfatter samarbeid og digital kommunikasjon om læring, kontakt med elever/foreldre og kunnskap om sanntidskommunikasjon, sosiale medier, og digitale læringsmiljø
 • har utviklet kompetanse i å bruke Internett som informasjonskilde i eget læringsarbeid og til å presentere egne læringsresultater

Ferdigheter
Studentene

 • kan skrive rapporter, notater, lage ukeplaner osv. gjennom å utnytte tekstbehandling og andre digitale verktøy.
 • kan bruke verktøyprogrammer som tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram, digitale fortellinger, webverktøy, nettverksapplikasjoner, bildebehandling, animasjon, film og multimediaprogrammer i egen undervisning, og kan lære elevene hvordan verktøyene brukes i det daglige læringsarbeidet
 • kan bruke fri- og gratis programvare og Web 2.0-programvare i egen undervisning.
 • kan bruke digitale tavler og programvare som følger med slike tavler pedagogisk
 • kan fylle LMS og websider med egenproduserte digitale læremidler

Generell kompetanse
Studentene

 • kjenner også elevenes fritidsbruk av IKT, og ha kompetanse og innsikt til å utfordre teknologien i et sosialiseringsperspektiv
 • har utviklet en offensiv holdning til ny teknologi
 • har utviklet motivasjon for å ta i bruk og utprøve ny programvare og teknologi

Innhold

Innholdet i opplæringstiltaket er knyttet til den grunnleggende IKT-kompetansen alle grunnskolelærerstudentene bør inneha:

 • Beherske digital kommunikasjon på ulike arenaer
 • Ha gode ferdigheter i bruk av relevante verktøyprogram: tekstbehandling, presentasjonsprogram, video- og bilderedigering, Web 2.0 (programvare på Internett), digital vurdering og kjennskap til animasjonsfilm, og screencast
 • Bruk av digitalt utstyr i læringssituasjoner
 • Bli daglige og personlige IKT-brukere

Arbeidet med disse områdene er knyttet til individuelle arbeidskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Tilrettelegging av infrastruktur, utstyrspakke, opplæring og brukerstøtte skal ha en kvalitet og organisering som kan være grunnlag for at studenter og lærere utvikler digital kompetanse gjennom integrert bruk av IKT i studiet og i praksis. Dette er også grunnlaget for studentenes arbeid i IKT-opplæringstiltaket:

 • Studenter og lærere arbeider med egne, bærbare PC-er
 • Internett-tilgang gjennom godt utbygd fastnett og/eller trådløst nett på høgskolen og praksisskoler
 • Kommunikasjon: sosiale medier, digitalt læringsplattform (LMS)
 • Undervisningen organiseres i form av fellesopplæring for trinnet på campus eller nettbasert, verksteder tilpasset læringsaktiviteter i fagene og individuell veiledning gjennom «Help-Desk»-tjenesten/support. Studentene må ta et aktivt ansvar for å nyttiggjøre seg de tilbudene de får på disse ulike læringsarenaene.

Arbeidet med utvikling av egen IKT-kompetanse er også bygget opp rundt individuelle arbeidskrav, og integrert i studentenes prosjekter i praksisopplæringen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene i IKT må normalt gjennomføres i de to første semestrene i grunnskolelærerutdanningen, i tråd med frister i semesterplanen for IKT-arbeidet.

IKT-opplæring gis i de to første semestrene av studiet. Arbeidskravene i IKT skal som hovedregel leveres den dagen tilsvarende tema er oppført på undervisningsplanene, dersom ikke annet er oppgitt. Arbeidskravet rettes så i løpet av de påfølgende 14 dagene etter levering. Retting for dem som ikke har levert eller ikke har fått godkjent, skjer i perioden 1.-14. desember og 1.-14. mai. Det er studentens oppgave å skaffe seg informasjon om tilbakemeldingen i LMS.

I henhold til studieprogrammets progresjonstrapp, utgjør IKT-kurset første trinn i trappa og det forventes at studentene gjør seg ferdig med kurset i løpet av 1. studieår. Dersom man ikke leverer i tråd med normert løp, har studentene en mulighet til å levere manglende arbeidskrav i løpet av 3. semester.

Følgende arbeidskrav fordeles over to semestre og skal leveres individuelt i LMS. Semesterplan, frister og innleveringsmapper ligger i LMS.

 1. Digitale notater
 2. Kontorprogramvare og samskriving
 3. Presentasjonsprogram 
 4. Bildebehandling
 5. Video og animasjon
 6. Digital vurderingsarbeid
 7. Interaktive tavler

Oppgavene kan også etter avtale dokumenteres utført som del av arbeid i fag eller i praksis. Studentene får tilbud om IKT-workshop, veiledning underveis i studiet og mulighet til å bruke digitale nettressurser tilpasset arbeidskravene. Det er en IKT-konsulentgruppe som vurderer oppgavene og gir tilbakemelding om godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

Kurset Grunnleggende IKT-opplæring (30 timer) må være fullført og godkjent for at studenten skal ha rett til vitnemål som grunnskolelærer. Godkjent kurs framgår av vitnemålet.

Evaluering av emnet

Kurset evalueres av studentene med nettbasert undersøkelse hvert semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:13:25