Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Emnet er hovedsakelig nettbasert. Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Emneansvarlig:
Camilla Bjørke
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

LMUTYS10117 TYS101 Tysk språk og didaktikk 1 (5-10) (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger tysk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10
 • undervisningsfag (60 studiepoeng) i kombinasjon med Engelsk eller Matematikk som masterfordypning
 • undervisningsfag (60 eller 90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 5-10

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende tysk som fremmedspråk nivå II i videregående skole anbefales, men er ikke et krav.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskaper om tysk fonetikk og grunnleggende kjennskap til tysk morfologi
 • har kunnskaper om dagligliv og skikker i tysktalende land
 • har kunnskaper om hvordan digitale verktøy kan brukes til å bygge opp ferdigheter særlig i muntlig tysk
 • kjenner til aktuell læreplan for fremmedspråk, det felleseuropeiske rammeverket for språk og sentrale læringsressurser som f. eks. aktuelle læreverk (analoge og digitale) i tysk for mellom- og ungdomstrinnet.  

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan redegjøre for sentrale kontrastive fonetiske forskjeller og kommunisere med god uttale og intonasjon
 • har grunnleggende aktive ferdigheter i muntlig tysk og kan tilpasse disse til utvalgte kommunikasjonssituasjoner og -behov, bl.a. kan de på tysk gjøre rede for dagligliv og skikker både i tysktalende land og i norsk kultur
 • reflektere over og videreutvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • veilede elevene i bruk av ulike digitale læringsressurser, for eksempel digitale ordbøker (tekst, bilde og/eller lyd), bilde- og kunstdatabaser, interaktive nettoppgaver, YouTube
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter på tysk tilpasset ulike elevgrupper
 • legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert og meningsfylt læringsarbeid og ivareta elever som har forkunnskaper fra barnetrinnet og/eller andre læringskontekster

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan utvise holdninger som er tjenlige i undervisningssituasjoner ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier og ansvar for barn og unges personlig vekst
 • reflektere over og videreutvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • har innsikt i ulike innfallsporter til fremmedspråksdidaktikk, i ulike undervisningsmetoder for fremmedspråk og kunnskap om hvordan barn og unge lærer fremmedspråk
 • har innsikt i vurdering av elevarbeider og elevprestasjoner

Innhold

Emnet gir en grunninnføring i tysk fonetikk og intonasjon og hovedtrekkene i tysk morfologi sett fra et praktisk perspektiv. Dagligliv og skikker i tysktalende land tematiseres gjennom bruk av forskjellige typer tekster og media. Det legges stor vekt på oppøvelse av muntlig språkferdighet. Emnet tar for seg hvordan en med ulike elevgrupper kan arbeide med ferdighetstrening og kulturforståelse i forhold til disse temaene, samtidig som ulike læringsressurser presenteres.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til varierte undervisningsformer, både i form av samlinger og nettbasert synkron og asynkron undervisning:

 • forelesninger
 • gruppearbeid
 • seminar med muntlige presentasjoner og tilbakemelding fra lærer og medstudenter
 • selvstudium og arbeid i kollokviegrupper med synkron og asynkron veiledning.

Emnet er hovedsakelig nettbasert. I emnet gis det også mulighet for regelmessige fysiske samlinger på én til to dager på campus i Halden og mulighet for veiledning på campus. Studenten må i tillegg delta på annen obligatorisk aktivitet i tråd med programplanen for GLU 5-10, se Programplan generell del og Plan for praksis.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er to uker praksis i 1. semester inkludert en uke observasjonspraksis. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).
TYS101 har hovedansvar for praksisperioden.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En muntlig samtale, individuelt, i par eller gruppe, om både språklige og didaktiske temaer. Faglærer deltar i samtalen. Individuell samtale varer ca. 25-30 minutter, samtale i par eller i gruppe 35-40 minutter.
 • Deltakelse på profesjonsdager
 • Presentasjon (gruppe, muntlig) fra observasjonspraksis (jf. Plan for praksis)
 • Praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)
 • Praksis må være bestått

Arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell mappevurdering og individuell muntlig eksamen

Individuell mappe som dokumenterer studentenes aktivitet i emnet. I mappa vil det inngå både muntlige og skriftlige arbeider relatert til emnets temaer og til praksis. Mappen må være vurdert til bestått før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Muntlig eksamen er en samtale (ca. 20-25 minutter) omkring mappeoppgavene ved slutten av semesteret, der det i tillegg til faglig og didaktisk innhold legges vekt på studentenes muntlige kommunikasjonsferdighet.

Muntlig eksamen virker justerende på karakter for mappe, maksimalt ett trinn opp eller ned på karakterskala A–F.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen på nettet via læringsplattform. Det er også mulig å avlegge eksamen på campus.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 •   midtsemesterevaluering
 •   løpende evaluering/sluttevaluering


Resultatene behandles av:

 •   lærergruppe
 •   studieleder
 •   lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 16. august 2018.

Bjørke, C., Dypedahl, M. & Myklevold, G.-A. (Red.) (2018). Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (utvalgte kapittel)

Bjørke, C. & Grønn, B. (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis? Acta Didactica 8(2). (Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030.)Hentet fra: https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1134/1013

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. (168 sider).

Dreyer, H. & Schmitt, R. (2000). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber.

Hestnes, H. & al. (Red.) (2007-2012). Språkfag1/2/3/4/5. Idéhefter for lærere. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Lindemann, B. (2014).Tidlig fremmedspråkundervisning på barneskolen - et nødvendig grunnlag for en god nok språkkompetanse i framtiden. Acta Didactica 8(2). (Temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot 2030.) Hentet fra: https://www. journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1135/1014

Lundemo, F. Deutsche Phonetik. Halden. (siste utgave)

Reiten, H. (2015). Tysk grammatikk. Oslo: Aschehoug. (utvalgte deler)

Slemmen, T. (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal.

Ett eller flere tysklæreverk (analoge og digitale) som blir brukt i norsk skole.

Læreplan for grunnskolen - Generell del og Fremmedspråk (FSP1-01). Hentet fra http://www.udir.no/

Nettbaserte læringsressurser fra Fremmedspråkssenteret:
- Den europeiske språkpermen
. Hentet fra:http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/ fremmedspraksenteret/larings---ressurser/den-europeiske-sprakpermen-1,
- Tidlig start med fremmedspråk. Hentet fra: http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/fremmedsprak-pa-barnetrinnet-1/laringsressurser

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:13:47