Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Josef Thingnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LNF10216 Kropp og helse, økologi og naturfagdidaktikk (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • Naturfag, årsstudium
 • Naturfag 1 (30 studiepoeng)

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten:

 • har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i grunnskolen
 • har kunnskaper om hvordan naturfaglig forskning og tenkemåte gir ny innsikt
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • har tilegnet seg innsikt som skaper undring og glede over naturens mange sammenhenger og store variasjon slik at den skjønnhet som ligger i dette blir verdt å ivareta for kommende generasjoner
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om økosystemene, økologiske begreper og naturfaglige arbeidsmåter gjennom ekskursjoner til skogsmiljø, kulturlandskap og ferskvann
 • har kjennskap til de mest sentrale stoffers kretsløp i naturen, og hvordan dette kan knyttes til miljøspørsmål
 • kjenne til ulike interesser blant jenter og gutter i naturfag for å best mulig ivareta kjønns- og likestillingsperspektivet med gjensidig respekt for ulikheter i naturfagene
 • har kunnskaper om menneskekroppens bygning og utvikling, organsystemene, fosterutvikling og fødsel, sanser og funksjon
 • har kjennskap til pubertet, seksualitet, prevensjon og abort, og etiske problemstillinger knyttet til dette
 • har kjennskap til næringsstoffer og kan sette disse i sammenheng med kosthold og livsstilsykdommer
 • kjenner sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse
 • har kjennskap til rusmidler og helseskader

Ferdigheter
Studenten:

 • har utviklet ferdigheter knyttet til praktisk undervisningsarbeid ute i naturen, i laboratoriet og på ekskursjoner ved bruk av enkelt utstyr
 • har utviklet evne til å vurdere egne og andres ulike undervisningsformer i forskjellige naturfaglige emner overfor ulike alderstrinn, inklusive IKT og særskilte opplæringsbehov
 • har ferdigheter i å velge undervisningsformer som skaper begeistring og undring
 • har ferdigheter i å benytte ulike innfallsvinkler til naturfaglige emner ute og inne ved bruk av digitale og mobile hjelpemidler
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike naturfaglige problemstillinger med tilpasset opplæring, også i et flerkulturelt perspektiv
 • har evne til å begrunne og vurdere måloppnåelsen i grunnskolens læreplaner som ansvarlig naturfaglærer
 • kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglige sammenhenger
 • kan avdekke og forklare vanlige hverdagsforestillinger i naturfag
 • kan skrive og presentere tekster i ulike sjangre som labrapporter, ulike gruppepresentasjoner og individuelle fagtekster
 • har ferdigheter i å tilrettelegge for læring ute i naturen samt gi elevene varierte naturopplevelser

Generell kompetanse
Studenten:

 • er kjent med fagområdene, lærestoff, læremidler, grunnleggende ferdigheter, arbeidsmåter og hovedemner slik de framgår av læreplanverket for hele grunnskolen
 • har utviklet egne positive holdninger til fagområdet og er i stand til å drive undervisning som bidrar til å bearbeide elevenes hverdagsforestillinger
 • har utviklet evner og holdninger hos elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn for å skape positiv interesse for realfag og for naturfaglig tenke- og arbeidsmetoder
 • kan møte unge mennesker og samtale med dem om deres utfordringer
 • har utviklet holdninger og kunnskaper om menneskets plass i naturen og vårt ansvar i forhold til naturforvaltning, bærekraftig utvikling og bevaring av livsmiljø - sentrale temaer i hele naturfaget
 • har evne til å vurdere egen og andres forskningsbaserte resultater og vil i noen grad kunne møte og bearbeide disse gjennom arbeidskrav og til eksamen
 • har evne til å vurdere egen og andres undervisningsformer og veiledning via egen praksis, i litteratur og via forelesninger
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike fagområder i naturfag i et tverrfaglig og flerkulturelt perspektiv
 • har utviklet glede, undring og respekt for alt liv i naturen

Innhold

Temaer som blir behandlet:

 • naturfagets begrunnelser 
 • naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter
 • naturen som læringsarena
 • økologiske begreper og stoffkretsløp
 • skogen og ferskvann som økosystem
 • enkel soppsystematikk, kunne skille mellom spiselig og uspiselig sopp
 • fotosyntese og celleånding
 • stoffkretsløpene i naturen
 • didaktisk opplegg med tema ferskvann
 • menneskekroppens organsystemer, fosterutvikling og fødsel
 • følelser, reaksjoner, sammenheng mellom fysisk og psykisk helse
 • seksualitet, seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
 • rusmidler, livsstil, kosthold og helseskader

Undervisnings- og læringsformer

Temaene vil bli behandlet i forelesninger, på ekskursjoner, labarbeid, selvstudier, gjennom gruppearbeid med rapporter i etterkant av temabehandlingene, og gjennom utprøving av et didaktisk opplegg i en skoleklasse i felt. Undervisningen bygger på oppdatert forskningsbaser kunnskap.

Det skal gjennomføres en individuell prosjektoppgave med fokus på barn og unges forhold til enten seksualitet og samliv, kosthold og livsstil eller rus og rusmidler. Resultatet av arbeidet skal presenteres i en prosjektrapport (på ca 10-15 s.) og legges fram som en del av eksamen.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minst 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende aktiviteter/arbeider må leveres innenfor fastsatte frister og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Delta på soppekskursjon med tilhørende sortering, etterarbeid og grupperapport
 2. Delta på dagsopplegg med tema «Naturen som læringsarena» med tilhørende grupperapport.
 3. Gjennomføre disseksjon av lunge-hjerteslag med tilhørende grupperapport og med fokus på flerkulturalitet.
 4. Gruppevis rapport fra et  undervisningsopplegg ved ferskvann med en skoleklasse, inklusive planlegging, gjennomføring og vurdering av opplegget i etterkant. 

Eksamen

Individuell prosjektoppgave og muntlig eksamen
Eksamen består av to komponenter.

Individuell skriftlig prosjektoppgave. Prosjektoppgaven skal ha fokus på barn og unges forhold til enten seksualitet og samliv, kosthold og livsstil eller rus og rusmidler.

Muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Kandidaten forsvarer prosjektoppgaven.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Prosjektoppgaven må være bestått for å kunne fremstille seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan justere skriftlig karakter med to trinn på karakterskala A - F.
Det gis en samlet karakter i emnet.

Kandidaten får anledning til å levere forbedret utgave av prosjektoppgaven ved ikke bestått, og må deretter fremstille seg til muntlig eksamen.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved forbedring av beståttkarakter må kandidaten levere ny prosjektoppgave samt gå opp til ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA 3).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 5. august 2014.

Pensum:
Dietrichs, Spen, Petter Hurlen & Kari C.Toverud 2002 (eller nyere). Den forunderlige kroppen. - Universitetsforlaget. 112 s.

Grindeland, J.M., Lyngved, R. og Tandberg, C. 2012. BIOLOGI for lærere - Naturfag i grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. trinn. Gyldendal akademisk. 461 s.

Kompendier utdelt fra lærer.

Tillegg: 
Følgende bøker anbefales, men intet krav om å kjøpe (den første boken anbefales også brukt for NF104):

- Sletbakk, M., A.Håpnes, D.O.Hessen, I.Gjærevoll, Ø.Røsok, O.J.Borge & P.A.Heskestad 2009. BIOS 2. - Cappelen. 400 s.

- Hushovd, Odd T. 2006. Den forunderlige kroppen. Aktivitetsbok. - Gyldendal Undervisning. 172 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2020 16:03:26