Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Camilla Bjørke
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LPFRS116 Fremmedspråk, didaktikk 1 (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er ett av to obligatoriske fagdidaktiske emner i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten

 • kan begrunne fagets plass i skoleverket
 • kjenner godt til læreplanverket samt sentrale styringsdokumenter
 • har kunnskap om modeller for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen i faget
 • har kunnskaper om informasjonskilder i faget

Ferdigheter:
Studenten kan

 • anvende og reflektere over teori for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • formulere mål/læringsutbytte
 • utarbeide kjennetegn på måloppnåelse og kriterier for vurdering av og for læring i faget
 • utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon, anvende ulike kriterier for kildekritikk
 • anvende relevante læremidler i faget

Generell kompetanse:
Studenten

 • kjenner faglærerrollen og anvar for å skape et godt læringsmiljø
 • kan arbeide sammen med andre faglærere og kolleger
 • kan kritisk reflektere over egen utvikling som lærer og klasseleder
 • har oversikt over ulike innformasjonsressurser og læremidler innen sitt fagfelt og kunne gjøre kritiske vurderinger av disse
 • har et bevisst forhold til etiske spørsmål i faget

Innhold

Følgende hovedtema inngår:

 • Vitenskapsfaget, profesjonsfaget, skolefaget
 • Læreplaner og fagdidaktisk arbeid
 • Arbeidsmåter i faget, undervisningsmetoder og prinsipper
 • Læremidler inkludert IKT
 • Fag- og yrkesetikk
 • Elevvurdering

Undervisnings- og læringsformer

Det veksles mellom forelesning, diskusjoner, grupperarbeid og øvelser. Emnet gis som seks hele dagers undervisning, og er knyttet til seks ukers praksisopplæring.

Avhengig av antall studenter knyttet til emnet, vil emnet kunne gjennomføres som veiledning. 

Praksis

Det er seks ukers praksisopplæring i skoler/utdanningsinstitusjoner knyttet til emnet. Det foreligger egen emnebeskrivelse for praksisopplæringen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1)     Obligatorisk frammøte (minimum 80 %)

2)     Hjemmeoppgave om undervisningsplanlegging, gjennomføring og evaluering i faget, omfang 12-15 sider.

Oppgaven skal ta for seg spesielle utfordringer studenten har opplevd i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i faget i første praksisperiode. Ut fra en valgt problemstilling skal det ved bruk av didaktisk teori gjøres refleksjoner over hvordan disse utfordringene kan finne sine mulige løsninger.

Oppgaven forutsetter loggføring og skriftliggjøring av praksisforløpet og veiledningen i den forbindelse (praksisjournal). Problemstillingen skal godkjennes av didaktikklærer.

Oppgaven vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Vurderes oppgaven til ikke godkjent får studenten ett nytt forsøk til fastsatt frist.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til avsluttende eksamen.

Eksamen

Det gis ikke separat karakter for didaktikkemner, men spesialiseringen vil angis på vitnemålet som "godkjent".

Sluttvurdering i emnet Fremmedspråk, didaktikk 1 inngår i en felles eksamen for emner i PPU-studiet. For detaljer om sluttvurdering, se pkt. Vurdering i generell del av studieplanen og i emnet Praktisk pedagogikk.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Felleslitteratur (pedagogikk og fagdidaktikk) fremgår av emnebeskrivelsen for Pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning.

Litteratur spesifikt for emnet: Litteraturlista er sist oppdatert 07.05.2018

I tillegg kommer litteratur som deles ut underveis

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:11:59