Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Praksis ved videregående skole
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LPY1P18 Praksisperiode 1 (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Har kunnskap om anvendelse av pedagogikk og yrkesdidaktikk i ledelse av læreprosesser i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet
 • Har kunnskap om yrkesdifferensiering og yrkesrelevans i opplæringen i program- og fellesfag
 • Har kunnskap om yrkesrelevant opplæring i forhold til dagens og framtidenes krav, i eget og andre yrker, innen eget utdanningsprogram
 • Kjenner til digitale og teknologirike læringsarenaer

Ferdigheter

 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere yrkesrelevant og samfunnstjenlig fag- og yrkesopplæring i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet, tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • Kan lese, analysere og anvende læreplaner
 • Kan vurdere, dokumentere og bidra til elevers/lærlingers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger
 • Kan reflektere over egen læring og utvikling med utgangspunkt i bransjenes og samfunnets kompetansebehov
 • Kan bruke ulike digitale verktøy i eget arbeid og i elevenes læringsarbeid i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet
 • Kan reflektere over og viser vilje og evne til å endre og utvikle egen praksis som følge av veiledning
 • Kan kommunisere og samarbeide på en respektfull og trygg måte med elever/lærlinger/lærekandidater
 • Kan vise hvordan du kan samarbeide med fellesfaglærere for å legge til rette for yrkesforankret opplæring i alle fag.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere samfunnstjenlig og yrkesrelevant opplæring i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet, preget av demokratisk ledelse, elevmedvirkning og tilpasset elevenes/lærlingenes kompetanse og yrkesvalg
 • Kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • Kan reflektere over egen undervisning
 • Kan vise forståelse for og anvende grunnleggende etiske verdier i yrkesopplæringen i skole/bedrift/virksomhet

Innhold

Praksisperiode en er nært knyttet opp til emne LPY10017 Ledelse av læreprosesser, med fokus på planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i klasserom, verksted og bedrift/virksomhet.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet praksis.

Arbeidsomfang

Perioden består av veiledet pedagogisk praksis i 25 dager. Studenten skal undervise i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet i 8-12 timer pr. uke. I tillegg skal det settes av tid til før- underveis- og etterveiledning, 2-3 timer i uken. Studenten følger veileder og skal samlet ha en arbeidsuke lik en yrkesfaglærer i 100 % stilling, og det forventes at studenten skal ta del i skolehverdagen med dens ulike aktiviteter, slik som planlegging, møter, samarbeid med kollegaer og foresatte, elevtjeneste, praksisarenaer og møter med eksterne samarbeidspartnere.

Praksis

Praksisen gjennomføres i 1. semester i videregående opplæring på studentenes yrkesfaglige programområde og fordeles på de ulike trinnene i programområdet.

 • Praksisveileder har ansvar for veiledning og vurdering av studenten i praksisen.
 • Faglærere fra HiØ følger opp studenten i praksisopplæringen gjennom kontakt med student og praksislærer.
 • Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i sitt programområde i videregående opplæring kan søke om å få gjennomføre 1. praksisperiode på egen arbeidsplass under veiledning av godkjent veileder.
 • Normalt har studentene individuell praksis, men kan også organiseres i par eller i grupper på tre. Det må imidlertid sikres et individuelt timetall på minimum 4 timer pr. uke.
 • Evt. fravær i praksis tas igjen etter avtale med praksisveileder.

Praksisskolen er, i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med praksisplaner og retningslinjer for praksis. Høgskolens fagpersonale organiseres med ansvar for bestemte studenter for hver periode som de holder kontakt med i praksisopplæringen. De gjør avtaler med studenten om tid for å komme og være med i klasserommet, samt ha en trepartsamtale med student en og praksisveileder etter undervisningen. Praksisskolene har ansvar for å vurdere studenten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden som sendes til HiØ sammen med lønnskjema. Høgskolens faglærere kan veilede i denne prosessen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen. Se pkt. eksamen.

Eksamen

Praksisperiode 1 vurderes til bestått/ikke bestått.

For å få bestått praksis blir studenten vurdert i forhold til oppnådd læringsutbytte og forutsetter at studenten har vært tilstede i praksisperioden i henhold til pkt. arbeidsomfang.

Praksisperiode 1 må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet LPY10017 Ledelse av læreprosesser.

Sensorordning

Praksisskolene (praksislærer og hovedkontakt) er ansvarlig for vurderingen i praksisperioden. Rapport med vurdering fra praksisveileder sendes HiØ senest to uker etter avsluttet praksis.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Det er bare adgang til å ta praksisperioden om igjen én gang ved ikke bestått praksisperiode. Får kandidaten vurdert samme praksisperiode til «Ikke bestått» to ganger, må studiet normalt avbrytes. 

Evaluering av emnet

Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.

Litteratur

Se emnebeskrivelse for LPY10017 Ledelse av læreprosesser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 03:18:54