Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Ilka Nagel
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
3 år

L100IKT18 Pedagogisk bruk av IKT, DigiLU (Vår 2018–Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Videreutdanning for lærere i sammenheng med DigiLU-prosjektet ved HiØ.

Absolutte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisningssemester

Emnet undervises over seks semester; vårsemesteret 2018 til og med høstsemesteret 2020.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet skal gi et allsidig grunnlag for å kunne bruke IKT som hjelpemiddel i undervisning og læring. Deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.

Studenter som har gjennomført emnet:

 • har kunnskap om og forståelse for IKT i undervisning og læring
 • har kjennskap til barn og unges bruk av IKT, med vekt på digital dømmekraft
 • kan utvikle, vurdere og anvende digitale læringsressurser
 • kan legge praktisk til rette for IKT-baserte undervisningsopplegg
 • kan bruke digitale verktøy i nettbasert samarbeid
 • kan utvikle sammensatte tekster som verktøy i undervisning og læring
 • kan se sammenhenger mellom ulike læringsperspektiv og bruk av IKT
 • kan bruke digitale vurderingsformer i formativ og summativ vurdering
 • kan utvikle og bruke videobaserte undervisningsformer, basert på kvalitetskriterier
 • kan drive aktiv klasseledelse i teknologirike miljøer
 • kan studieteknikk for en hverdag med integrert bruk av digitale verktøy

Innhold

 • Modul: IKT og læring (vår 2018)
 • Modul: Sammensatte tekster (høst 2018)
 • Modul: Digital dømmekraft (vår 2019)
 • Modul: Flipped classroom (høst 2019)
 • Moduler: Klasseledelse i teknologirike omgivelser og Vurdering for læring (vår 2020)
 • Modul: Digital studieteknikk (høst 2020)

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er nettbasert, og all undervisning, veiledning og vurdering foregår derfor via nettet. Studentene arbeider selvstendig med emnets innhold og materialet. Veiledning via nett er tilgjengelig ved faste tider. Undervisningen skjer gjennom digitale undervisningssekvenser og screencast, og er organisert over seks semester.

Eksamen i emnet består av tre deleksamener (se pkt. Eksamen) som leveres digitalt. Deleksamen 1 består av flere komponenter som besvares/arbeides med kontinuerlig under hele undervisningsperioden. Deleksamen 2 har to komponenter og gjennomføres i 2. semester, deleksamen 3 har to komponenter og gjennomføres i 4. semester.

For å bestå emnet må studenten dokumentere innsikt i sentrale IKT-tema, evne til refleksjon og praktisk kunnskap i bruk av IKT.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 3-4 timer i uka inkludert undervisning pr. semester.

Praksis

Det er ikke veiledet praksisopplæring i emnet.

Eksamen

Eksamen består av tre deleksamener. Alle deleksamenene vektes likt.

Deleksamen 1 (Frist: 01.12.2020)
Eksamensmappe bestående av fire oppgaver:

 1. Til hver modul hører en multiple choice-test som underveisvurdering. Testene gjennomføres i LMS og legges i eksamensmappen.
 2. I to av modulene (digital dømmekraft og vurdering for læring) gjennomfører kandidaten medstudentvurdering (peer review). Kandidaten gir tilbakemelding på arbeidene til to medkandidater i hver modul, basert på læringsmål og vurderingskriterier for modulen.
 3. I en av modulene (digital studieteknikk) gjennomfører kandidaten en oppgave basert på læringsmål og vurderingskriterier. Kandidaten gjennomfører en egenvurdering av oppgaven.
 4. I modulen "Klasseledelse i teknologirike omgivelser" skal det leveres et undervisningsopplegg og et rammeverk for organisering av digital undervisning. Rammeverket lages i OneNote klassenotatblokk.

Eksamensmappen vurderes samlet til Bestått/Ikke bestått. Alle oppgaver i mappen må være bestått.

Interne sensorer.


Deleksamen 2 (frist 01.12.2018)
Sammensatte tekster: Kandidaten skal remediere (bearbeide tekst fra et medium til et annet) en analog læreboktekst eller et papirkompendium til en sammensatt tekst med flere teksttyper (lyd, bilde, film, animasjon m.m.). Kandidaten leverer den remedierte teksten og en refleksjonsvideo med varighet maks 10 minutter.

Deleksamen 2 vurderes etter karakterregel A-F.

Intern og ekstern sensor.

Deleksamen 3 (frist 01.12.2019)
Flipped classroom: Kandidaten skal utvikle et videobasert undervisningsopplegg basert på metodikken flipped classroom. Undervisningsopplegget skal inneholde relevante videobaserte undervisningsaktiviteter, digitale arbeidsoppgaver til elever og aktuelle digitale vurderingsverktøy for formativ og summativ vurdering. Kandidaten leverer undervisningsopplegget og en refleksjonsvideo med varighet maks 10 minutter.

Deleksamen 3 vurderes etter karakterregel A-F.

Intern og ekstern sensor.

Oppgavene i de tre deleksamenene skal være registrert levert innen de oppgitte frister i semesterplanen. Dersom en deleksamen vurderes til Ikke bestått/F, kan kandidaten gå opp til ny eksamen i den aktuelle deleksamen.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Evaluering av emnet

Nettbasert studentevaluering (EVA3). Resultatet meldes til studieleder og distribueres til studentene.

Litteratur

I dette emnet bruker vi anbefalt litteratur knyttet til emnets læringsutbyttebeskrivelser.

Litteratur legges tilgjengelig i læringsplattformen for emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 03:13:30