Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBKRO10217 Inkluderende kroppsøving i et mangfoldig samfunn (1-7) (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger undervisningsfaget Kroppsøving (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven
 • har kunnskap om hva som kan fremme positiv selvforståelse, helse og bevegelsesglede
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn, med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur
 • har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • har kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, differensiering og vurdering for læring i faget
 • har kunnskap om barns utvikling og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra kunnskap om begynneropplæring og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan vurdere elevens kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan anvende egne ferdigheter og kunnskaper innen varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
 • kan utforske egne og andres kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser
 • kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving
 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv
 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over begynneropplæring, fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget

Innhold

Emnet består av temaene:

 • Tilpasset opplæring og inkluderende kroppsøving i et mangfoldig samfunn
 • Vurdering for læring
 • Grunnleggende ferdigheter og tverrfaglig arbeid
 • Forutsetning for læring
 • Læring i bevegelse (friluftsliv, idretts- og bevegelsesaktiviteter, tidsaktuelle aktiviteter, dans, leik)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert. Emnet er organisert i praktiske aktiviteter i ulike bevegelsesmiljøer og teoretiske forelesninger. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy og varierte organiserings- og arbeidsformer, som feks samarbeidslæring og studentrespons. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk aktivitet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Undervisningen i praktiske aktiviteter er både lærer- og studentstyrt.

Noen deler av emnet gjennomføres konsentrert og på eksterne arenaer, for eksempel friluftsliv, aktivitetskurs på snø, langrenn og skøyter. Aktivitetskurset blir avhold på egnet snørikt sted over fem dager. Studenten må påregne kostnader knyttet til ekskursjoner. Se pkt. Arbeidskrav.

Undervisningen vil gi studentene erfaring med fagspesifikt digitalt verktøy og utvikle studentenes digitale kompetanse innen kroppsøvingsfaget. Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det blir benyttet digitalt kommunikasjonsverktøy i undervisning- og veiledningssituasjon.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium i tillegg til timeplanlagt undervisning. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring og benytte digitalt verktøy for tilegnelse og formidling av kunnskap.

Studentene i kroppsøving og naturfag arrangerer en felles fagdag om temaet kropp, kjønn og identitet. Målet for studentene er at de lærer hverandre hvordan de kan hjelpe elevene til å akseptere seg selv og hverandre uavhengig av kroppsfasong, seksuell legning osv.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er to uker praksis i 8. semester. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (1-7).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Praktiske aktiviteter:
  - Gjennomføre og få godkjent praktisk prøve i utvalgte aktiviteter.
  - Det forutsettes deltakelse på eksterne arenaer for å oppnå godkjenning på enkelte aktiviteter. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjoner og utedag kan etter søknad få utarbeidet alternativt opplegg. Opplegget skal dekke læringsmålene.

 • Planlegge og gjennomføre en tverrfaglig utedag med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget for elever på 1.-7.trinn.
 • En skriftlig gruppeoppgave knyttet til et eller flere sentrale områder som forutsetning for læring, kroppsøvingsdidaktikk, begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering, grunnleggende ferdigheter, flerkulturelle perspektiver og samiske forhold. Leveres digitalt i høgskolens læringsplattform til fastsatt frist i semesterplanen.
 • Minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert praktisk tema. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca. 40 minutter.
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i pensumlitteratur, og fra undervisningen i praktiske aktiviteter i emnet med fokus på begynneropplæring.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.
Intern og ekstern sensor.

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.07.2017.

Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Enoksen, E., Sletten S. H. & Brunes, A. O. (2012). Aktivitetslære. Oslo: Gyldendal.

Holand, AA (2008). Bevegelsens årsak. Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. Cappelen Damm.

Husebye, B., & Karlsen, K. (2016). «Oj, skal vi gjøre dette i dag?» Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en workshop i dans som praktisk-estetisk fag. Nordic Journal of Dance – practice, education and research, 7(1), 28-41.

Jacobsen, A. M. (2012). Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving. Tilgjengelig fra: www.idrottsforum.org

Kvikstad, I. (red). (2016). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk.

Moen, E. & Jacobsen, K. B. (2008). Skritt for skritt. Barn og bevegelse: fysisk fostring/ kroppsøving i barnehage og skole. Nesbru: Vett & Viten.

Standal, Ø. F. & Rugseth, G. (red.). (2015). Inkluderende kroppsøving. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Traavik, H., Hallås O. & Ørvig A. (red.). (2009). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Tonkonogi, M. & Bellardini, H. (2013). Fysisk trening for barn og ungdom for helse, allsidig utvikling og prestasjon. Oslo: Akilles.

Vinje, E. (red.). (2016). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Utdelt materiale under forelesninger / praktiske økter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:13:15