Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDBO13 Bacheloroppgave (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Progresjonkravene til barnehagelærerutdanningen må være innfridd.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om
- grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetodikk
- sentrale yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
- barnehagelærerprofesjonen i et komplekst og mangfoldig samfunn
- relevante faglige problemstillinger og faglitteratur innen det selvvalgte temaet


Ferdigheter

Kandidaten har ferdigheter i
- å formulere og avgrense en problemstilling og undersøke den videre med relevante metoder
- å dokumentere og formidle eget arbeid og kunnskaper
- å reflektere kritisk over eget faglig arbeid gjennom drøfting av metodiske og teoretiske spørsmål
- å skrive en akademisk fagtekst


Generell kompetanse

Kandidaten kan
- fordype seg i et avgrenset barnehagefaglig tema
- videreutvikle sin innsikt i forskningsbasert kunnskap som grunnlag for profesjonsutøvelse og kontinuerlig profesjonell utvikling
- utvikle og dokumentere ny kunnskap og forståelse for etiske og metodiske aspekt ved forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Innhold

Bacheloroppgaven kan bygge på empiriske undersøkelser og på analyser av styringsdokumenter og pedagogiske tekster. Bacheloroppgaven skal være en skriftlig fagtekst, og kan skrives enten individuelt eller i gruppe (maksimalt tre studenter).

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert gjennom forelesninger, seminarer, veiledning, gruppearbeid og eventuelle undersøkelser i barnehagefeltet.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke. I samlingsukene må det påregnes mer tid.

Praksis

5 dagers punktpraksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Utkast til tema og problemstilling for bacheloroppgaven med begrunnelser og faglitteratur
 2. Kurs i vitenskapsteori og metode
 3. Deltakelse i seminar med presentasjon av eget arbeid underveis i semesteret
 4. Gjennomført og bestått praksis
 5. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Undervisningen omfatter seminarer, forelesninger og gruppearbeid. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår
 6. En veiledning, enten i gruppe eller individuelt

Studenten har mulighet til å rette opp arbeidskrav nr. 1 og nr. 3 en gang ved ikke godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Bacheloroppgave – individuell eller i gruppe
Bacheloroppgaven kan leveres individuelt eller i gruppe på maksimalt tre kandidater.
Omfang på individuell bacheloroppgave: 9000 ord (+/- 10 %).
Omfang på bacheloroppgave i gruppe: 10000 ord (+/- 10 %).
Ved besvarelse i gruppe vil kandidatene få en felles karakter.

Karakterregel: A-F.
Én ekstern og én intern sensor.

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis én felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen.
Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20. juni 2016.

Obligatorisk litteratur:
Bergsland, M. D. & Jæger, H. (red.) (2014): Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen [Oslo] Cappelen Damm akademisk. 978-82-02-43183-9. Antall sider: 140

Dysthe,O., Hertzberg, F. og Løkensgard Hoel, T. (2010): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdannng. [Kap.8.] Oslo: Abstrakt Forlag. Antall sider: 27 sider.

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013): Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 978-82-15-02141-6. Antall sider: 125.

Totalt 300 sider obligatorisk.
I tillegg kommer ca. 700 sider selvvalgt litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:22:47