Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Liv Anne Fossbråten
 • Einar K. Krossbakken
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDKKK13 Kunst, kultur og kreativitet (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Progresjonskravene i barnehagelærerutdanningen må være innfridd.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i "Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning" innenfor kunnskapsområdetområdet "Kunst, kultur og kreativitet".

Kunnskap

Etter fullført emne har studenten kunnskap om

 • hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • ulike syn på kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser
 • kommunikasjons- og samspillsteorier i estetiske sammenhenger, og om motivasjon, identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst- og kulturfaglige områder
 • barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen digital og to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling
 • barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer
 • prosjektarbeid med barn
 • lyttende pedagogikk
 • pedagogisk dokumentasjon

Ferdigheter

Etter fullført emne har studenten følgende ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn
 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 • kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • kan anvende, eller kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn
 • kan planlegge, dokumentere og vurdere prosjektarbeid med barn

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten følgende generell kompetanse

 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan ivareta kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.
 • forstår utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen
 • forstår hvilken betydning kunst, kultur og kreativitet har for barnets danning gjennom medvirkning

Innhold

Innholdet i kreativt arbeid med barn er strukturert etter felles tematikk med kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Studenten vil møte kunnskapsområdet i 6. semester der kunst, kultur og kreativitet aktualiseres gjennom hele vårsemesteret.

Faglige og fagdidaktiske temaer vil være:

 • Barns kreative uttrykk
 • Didaktikk og faglig ledelse av estetiske prosesser
 • Opplevelse av kunst og kultur gjennom varierte sanseinntrykk
 • Barns medvirkning og danning gjennom kreative prosesser.

Kunnskapsområdet vil benytte kompetanse fra musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Mangfoldsperpektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle emner.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, praktiske øvelser, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn, veiledninger, demonstrasjoner, prosjektarbeid, presentasjoner og eventuelt ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Barnehagen
 • Gallerier
 • Teatre
 • Auditorium/klasserom
 • Grupperom

 Andre arenaer i samfunnet der kunnskapsområdet aktualiseres

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr. uke. I samlingsukene må det påregnes mer tid.

Praksis

10 dager praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse.
  Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.
 2. Godkjent og bestått praksis
 3. Presentasjon av prosjekt
 4. Fagtekst knyttet til praksis og teori på ca. 1500 ord
 5. Arbeider produsert i Kunst og håndverk skal vises fram og godkjennes

Studenten vil få tilbakemelding om godkjent/ikke godkjent.
Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen (varighet ca. 20 minutter).
Fagtekst og kunst- og håndverksarbeider skal medbringes til eksamen.
Kandidaten skal først presentere to av følgende (ca. 10 minutter): 

 • Fagtekst (arbeidskrav 4)
 • Kunst- og håndverksarbeider (arbeidskrav 5)
 • Prosjektet fra kunnskapsområdet (arbeidskrav 3)

Kandidaten vil deretter få spørsmål fra sensor og prøves i pensum (ca. 10 minutter).

Karakterregel: A-F.

Intern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 2. juni 2017.

Bakke, Kari; Jenssen, Cathrine og Sæbø, Aud Berggraf (red.)(2011) Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Fossbråten L.A, Pihlstrøm J. (1995) Barn leker teater. Spillrom forlag

Haabesland, Anny Å. og Vavik, Ragnhild E.: Kunst og håndverk - hva og hvorfor, Fagbokforlaget, Bergen 22. Utvalgte sider 11-26, 128-303

Hernes, Os og Selmer-Olsen (2010) Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademiske forlag: Kap 1, 2, 3

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon: inspirasjoner til bevegelige praksiser.

Sæther, M., og Aalberg, E. A. (2012): Barnet og musikken: innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget

Waterhouse Lorvik A. H. (2013) I materialenes verden. Fagbokforlaget: kap. 8 og 9.

Wolf Danielsen K. (2014) Små barns lek og samspill i barnehagen. Universitetsforlaget. Kap. 1

Fønnebø, Bente (2014) Kunstneriske bevegelser i barnehagen

Odegaard, (2015) Gjenbruk som kreativ kraft. Kap. 2, 3, 4 og 5.

Eilifsen, (2014) På kryss og tvers. Mulighet for flerfaglig arbeid i barnehagen

Krossbakken, E. og Pihlstrøm, J. (2015) Syng! Eget forlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:22:47