Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Bente Ulla
 • Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDLSU13 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Progresjonskrav for barnehagelærerutdanningen må være innfridd.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

- barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
- relevant forsking, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
- ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
- makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen
- samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale

Ferdigheter

Kandidaten kan

- vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte
- anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid
- ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
- har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
- kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere
- kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
- kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Tekst i kursiv vil ha særlig fokus i praksis.

Innhold

Emnet er delt inn i tre hoveddeler.

Del 1: Ledelse
Makt og politikk
- Barnehagepolitikk i et historisk-, samtids- og framtidsperspektiv
- Barnehagelæreren som politisk aktør
- Makt og kommunikasjon
- Barnehagen som organisasjon, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, internasjonale perspektiver på barnehagen

Barnehagelæreren som leder
- Lederen i en lærende organisasjon
- Ledelse av det faglige innholdet
- Leder som veileder og rollemodell
- Ledelse av kooperative læringsprosesser
- Profesjonsutøvelse, ansvar og yrkesetiske forpliktelser
- Pedagogisk ledelse i et profesjonsperspektiv
- Den skrivende barnehagelæreren

Del 2: Samarbeid
Samarbeid i barnehagen
- Personalsamarbeid og personalledelse
- Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning
- Kompetanseutvikling, veiledning og læring
- Kooperative læringsprosesser

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
- Barnevern, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Helsevern for barn og unge
- Grunnskolen
- Oppvekst seksjonen i kommunen 

Del 3: Endrings- og utviklingsarbeid
- Pedagogisk dokumentasjon
- Kooperative læringsprosesser
- Utviklingsprosjekter som arbeidsform
- Didaktiske tilnærminger til utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Læringsaktivitetene vil variere og veksle mellom å ivareta individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom

 • forelesninger
 • gruppearbeid
 • studentpresentasjoner/framlegg og erfaringslæring
 • skriftlige innleveringer/produksjon av egne tekster
 • veiledning i grupper
 • muntlige, skriftlige og digitale kommunikasjonsformer
 • selvstudium

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning. I samlingsukene må det påregnes mer tid.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Deltakelse i undervisning (minimum 85 % fremmøte)
 2. Gjennomført og bestått praksis
 3. Gjennomføre et utviklingsprosjekt i gruppe
 4. Godkjent individuell fagtekst

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke er godkjent, får studenten en mulighet til å rette opp dette. Unntak er arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Presentasjon av utviklingsprosjekt i gruppe; varighet ca. 45 minutter
Kandidatene skal presentere og reflektere kritisk over det gjennomførte utviklingsarbeidet i barnehagen. Fokus på presentasjonen skal være på ledelse. Kandidatene kan bli stilt spørsmål fra alle læringsmål i emnet.
Det gis en samlet karakter for gruppen.

Karakterregel: A-F.

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert 05.12.2017.

Barnehagefolk. Nr2, 2014. Barnehageforeldre. Oslo: Barnehageforum.

Blaafalk,H, Nordbrønd B. og Aaserud, G. (2017). Det handler om å våge – slik jeg ser det. . I
Blaafalk,H, Solheim,M og Aaserud,G (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget.

Blaafalk,H, Solheim M. og Aaserud, G. (2017). Barnehagelæreren som aktør i en polisert barnehagesektor. I Blaafalk,H, Solheim,M og Aaserud,G (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget

Bøe, M. og Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket». Refleksjon i praksis i personalledelse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Vol. 5/2015 [351-361].

Børhaug, K. og Moen, K. H. (2014). Politisk administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 5, Aktører i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid s. 101-121).

Eik, L.T., Steinnes, G.S., og Ødegård, E. (2015). Barnehagelærernes profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget.

Hognestad, K. og Bøe,M (2017). Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I Blaafalk,H, Solheim,M og Aaserud,G (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget

Glaser, V. (2013), Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget

Johannesen, N. (2013). Tvil som drivkraft. Nordisk Barnehageforskning, 6(11), [1-17].

Larsen.A.K og Slåttan, M.V(2017) Jeg er en sånn hverdagspedagog. Barnehagestyrerens profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk barnehageforskning, 4(8), (1-18)

Larsen.A.K og Slåttan, M.V(2014). Nye tider. Nye barnehageorganisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 5)

Larsen, A.S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I: T. J. Karlsen (red.). Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal (s. 50-62).

Larsen, A.S. (2017) Oppdagelser og nye begynnelser - å se det vanlige med stadig nye blikk. I Jensen, M.S, Karlsen, T.J. og Luthen, G.S. (red.). Veiledning og oppdagelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass. Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget.

Sandvik, N. (red.) (2016). Barnehagepedagogikkens komplekse komposisjoner – læring møter filosofi. Bergen: Fagbokforlaget (Artikkel 1, 4 og 7)

Solli, A. (red.) (2014). Den skrivende barnehagelærer. Om profesjonalitet og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Ulla, Bente (2014). Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforsking. Vol. 8/2014 [1-16].

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:13:38