Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Magnus Nohr
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101IKT14 Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne for studenter som tar studiet IKT for lærere (30 studiepoeng).
 • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i en lærerutdanning ved HiØ
 • Videreutdanning for lærere

Emnet tilbys som MOOC. 

Undervisningssemester

IKT for lærere (30 studiepoeng): 1. semester (høst)

Enkeltemne for studenter i lærerutdanning: MOOC høst 2019.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten

 • har gode ferdigheter i bruk av relevante verktøyprogram knyttet til digital studieteknikk, tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram, bildebehandling, videoredigering, animasjon, screencast, websider, blogg, digitale tavler, digitale fortellinger og web 2.0 (programvare på Internett)
 • har utviklet kompetanse i forhold til bruk av teksttyper i undervisning og læring, for eksempel film, lyd, animasjonsfilm, screencast og digital historiefortelling
 • har kunnskap om bruk av sammensatte tekster knyttet til digital studieteknikk og undervisning
 • kan anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging og administrasjon av eget studium, og for undervisning.
 • kan arbeide i digitale læringsmiljø, bruke digitalt utstyr i læringssituasjoner og annen kommunikasjon og samarbeid over internett
 • kan anvende multimediautstyr knyttet til grafikk, animasjon, bilde, lyd og video
 • har kjennskap til relevant fri programvare, web 2.0 og nettressurser
 • kan installere programvare som er aktuell til bruk i barnehagen og skoleverket eller i høyere utdanning
 • behersker grunnleggende begreper knyttet til IKT
 • kan produsere digitale læremidler
 • kjenner verktøy for deling av erfaringer og kunnskap på Internett gjennom ulike former for blogging og samskriving
 • kan bruke digitale hjelpemidler i arbeid med barn med lese- og skrivevansker
 • behersker digital kommunikasjon på ulike arenaer
 • har kjennskap til bruk av opphavsrett i klasserommet og på Internett

Innhold

Det blir lagt vekt på grunnleggende temaer innen IKT. Emnet tar utgangspunkt iKunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter, tilsvarende mål i Rammeplanen for barnehagen og læreplanen for videregående skole.

Se ellers læringsutbyttebeskrivelsene. 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gis i høstsemesteret og er nettbasert. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og annen relevant opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er skriftlig og videobaserte læringsressurser. Hovedvekt vil ligge på at studenten opparbeider ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka inkludert undervisning.

Eksamen

Individuell eksamensmappe bestående av 10 eksamenskomponenter.

Mappen vurderes til Bestått/Ikke bestått av to interne sensorer. 

Alle eksamenskomponenter i mappen må være bestått. 

Eksamensmappen består av følgende komponenter: 

 1. Digitale notater

 2. Kontorprogramvare og samskriving

 3. Presentasjonsprogram 

 4. Bildebehandling

 5. Multimedia i undervisning 

 6. Digitalt vurderingsarbeid 

 7. Interaktiv tavle

 8. Webpublisering

 9. Student respons systemer (SRS) 

 10. Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett.

Alle komponenter skal leveres gjennom læringsplattform (LMS).

Ved Ikke bestått må mappen med alle komponentene tas på nytt.

Evaluering av emnet

Studentene skal evaluere emnet i digitalt spørreskjema ved emnets slutt.

Litteratur

Pensum ligger tilgjengelig i de ulike modulene i LMS for IKT for lærere.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2020 03:15:02