Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Virginia Jean Lockhart-Pedersen
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LMBENG10417 ENG104 Kultur, samfunn, litteratur i Storbritannia og Irland (1-7) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 2. studieår.
Emnet bygger på ENG101 og ENG102.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har god kunnskap om læreplanen med vekt på engelsk som både redskaps- og dannelsesfag

 • har god kunnskap om de grunnleggende ferdighetene

 • har kunnskap om kulturelt mangfold i Storbritannia og Irland

 • har kunnskap om historiske, geografiske, politiske og sosioøkonomiske forhold i Storbritannia

 • har kjennskap til et rikt utvalg sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon, med vekt på litteratur, film og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i begynneropplæringen

 • har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, kritiske, analytiske og didaktiske tilnærminger til skjønnlitteratur og andre typer analoge og multimodale autentiske tekster

 • har god kunnskap om normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern (inkl. elektroniske kilder)

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig

 • kan velge ut og tilrettelegge arbeid med analoge og digitale tekster fra engelskspråklige land, med fokus på lese- og læringsstrategier

 • kan tilpasse vurderingsformer for å utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse

 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen, profesjonsrettet FoU-oppgave

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier og ansvar for barns personlige vekst

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å fremme elevers læring og utvikling i engelskfaget

 • kan utvikle og vedlikeholde egen språklig kompetanse

 • kan være en aktiv bidragsyter i et fagfellesskap og ha en beredskap for å anvende ny kunnskap og forskning innenfor faget

Innhold

Studentene vil arbeide videre med Kunnskapsløftet med vekt på hovedområdet Kultur, samfunn og litteratur og de to grunnleggende ferdighetene Å kunne lese og Å kunne skrive i engelsk. I didaktikk vil litteratur- og kulturpedagogikk stå sentralt og studentene skal utføre forskningsprosjekter i praksisperioden. I denne sammenheng vil de lese, analysere og diskutere vitenskapelige artikler som omhandler forskning i engelskundervisningen. Studentene vil også arbeide videre med å utvikle innsikten i normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern.

Emnet gir en innføring i historiske, geografiske, politiske og sosioøkonomiske forhold i Storbritannia. Studentene vil lese litteratur fra Storbritannia og Irland i form av et utvalg romaner, noveller, skuespill, dikt og med hovedvekt på tekster for barn, i både analogt og digitalt format. Det arbeides videre med litterær analyse og hvordan læreren kan vurdere, velge ut og bruke språkstimulerende tekster tilpasset barnetrinnet. Gjennom emnet arbeider studentene med flere tilnærminger til tekster som tilrettelegger for elevenes utforsking av levesett, kulturuttrykk og mangfold i engelskspråklige land. Det vil også fokuseres på hvordan IKT kan integreres i elevenes arbeid med disse temaene, f.eks. gjennom digitale plakater, veggaviser, historiefortellinger o.l. Undervisningen vil gi studentene anledning til å diskutere mangfoldet i Storbritannia og den multikulturellismen som har sine røtter i dets historiske imperium og det nåværende britiske samveldet.

Studentene skal sammen med pedagogikkfaget skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave. I den forbindelse vil det arbeides med tekstbehandling av lengre oppgaver og elektronisk system for noteapparat.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i forelesninger, seminarer og gruppetimer. Læringsplattform og andre digitale verktøy er en integrert del av emnet.

Det arrangeres FoU-seminar i samarbeid med pedagogikk  der studentene får fordype seg i metode og problemstilling. Det er obligatorisk deltakelse på FoU-seminaret.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 5. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

03.10.2019: Punktet revidert i samsvar med behov for endringer meldt inn av studieleder.

 1. 80 % obligatorisk oppmøte

 2. En leselogg basert på en barnebok eller ungdomsroman (individuell, skriftlig, digital)

 3. Presentasjon av en barne- eller ungdomsbok (individuell, muntlig, med bruk av digitale presentasjonsverktøy)

 4. Levere problemstilling til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)

 5. Delta i veiledning knyttet til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)

 6. Deltakelse på FoU-seminar (jf. Plan for praksis)

Arbeidskrav må være levert til fastsatt tid og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Sluttvurdering i emnet består av to deleksamener:

Deleksamen 1. FoU-oppgave (vekting 50 %)
Oppgaven kan gjennomføres alene eller i par. Omfang på 5000 ord hvis man skriver alene, eller 6000 ord hvis man skriver i par (+/- 10 %) eksklusiv innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.

Oppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikk og fagdidaktikk. Det innebærer at den skal knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet, samt fagdidaktikk rundt emnets innhold.

Karakterregel: A-F.

Oppgaven vurderes av en ekstern og en interne sensor.

Deleksamen 2. Individuell muntlig eksamen (vekting 50 %). Varighet ca. 30 minutter

Karakterregel: A-F.

Interne sensorer.

Begge deleksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet (A-F).

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på FoU-oppgaven (deleksamen 1), kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én gang til ny sensur.

Ved ønske om forbedring av bestått karakter på FoU-oppgaven, må studenten skrive ny oppgave med ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering
 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

 • lærergruppe
 • studieleder
 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. oktober 2016.

Det tas forbehold om eventuelle endringer før studiestart.

Litteratur knyttet til FoU-oppgaven:Postholm, M. B. (2009). Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (120 sider)

Utvalgte kap. fra følgende bøker:Bell, J. & Waters, S. (2014). Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers. 6. Utg. New York: McGraw Hill Education.

McCormick, J. (2012). Contemporary Britain. 3. utgave. London: Palgrave McMillan.

DidaktikkBirketveit, A. & G. Williams. (eds.) (2013). Literature for the English Classroom: Theory into Practice. Oslo: Fagbokforlaget (kap. 4, 6-10).

Carter, R. & J. McRae. (2016) The Penguin Guide to Literature in English: Britain and Ireland. London: Longman.

Drew, I. & Sørheim, B. (2016). English Teaching Strategies: Methods for English teachers of 10 to 16-year-olds. 3. Utg. Oslo: Samlaget. (kap. 4, 6).

Griffith, K. (2016). Writing Essays about Literature (9. utg.). Boston: Cegage Learning.

Hughes, A., H. Marjan & N. Taylor. (2012). Action Research in TEYL: Reflections on the global picture from 1996 to 2010. I A. Hasselgreen, I. Drew & B. Sørheim (Red.), The Young Language Learner: Research-based Insights into Teaching and Learning (s. 161-176). Bergen: Fagbokforlaget.

Kemmis, S. & Wilkinson, M. (1998). Participatory action research and the study of practice. I B. Atweh, S. Kemmis, & P. Weeks (Red.), Action research in practice: Partnerships for social justice in education (s. 21-36). New York: Routledge.

Kunnskapsløftet (2013): Læreplan i engelsk, Utdannings- og forskningsdepartementet.

Munden, J. & Myhre, A. (2015). Twinkle Twinkle - English 1-4. 3. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (utvalgte kapitler).Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford UP. (utvalgte kapitler)

I tillegg skal studentene lese et utvalg av følgende skjønnlitterære tekster (endelig pensumsliste kunngjøres senest ved semesterstart):

Romaner· Haddon, M. (2003). The Curious Incident of the Dog in the Night-time. London: Random House.· Rai, B. (2001). (Un)arranged marriage. London: Random House.· Rowling, J. K. (1997). Harry Potter and the Philosopher's Stone. London: Bloomsbury.

Skuespill· Stoppard, Tom. (1968). The Real Inspector Hound. London, New York, etc.: Samuel French Ltd.

Barne- og ungdomslitteratur:Studentene velger et antall barnerim, dikt og billedbøker og leser i tillegg en klassisk og en moderne bok fra følgende liste eller velger andre bøker i samråd med faglæreren. De valgte bøkene burde reflektere studentens spesialisering.

KlassiskBarrie, J.M. (1911). Peter and Wendy. London: Hodder & Stoughton.Doyle, A.C. [1912] (1998). The Lost World. New York: Dover Publications Inc.Falkner, J. M. [1898] (2011). Moonfleet. London: Vintage Books.Grahame, K. [1908] (2012). The Wind in the Willows. New York: Sterling Classics.Kipling, R. [1894] (2003). The Jungle Book. New York: Dover Children's.Lewis, C.S. [1955-1956] (2001). Chronicles of Narnia. New York: Harper Collins. (Choose from series).Milne, A.A. [1926] (1985). Winnie the Pooh. New York: Dutton Children's Books. Or--- [1928] (1985). The House at Pooh Corner. New York: Dutton Children's Books.Stevenson, R.L. [1886] (2008). Kidnapped. New York: Random House.Stoker, B. [1897] (2014). Dracula. New York: Black & White Classics.Tolkien, J. R. [1937] (2013). The Hobbit. New York: Del Rey.

ModerneBurgess, M. (2007). Billy Elliot. Harlow, UK: Pearson Education. (Book or film)Dahl, R. (1988). Matilda. London: Puffin Books.--- (1980). The Twits. London: Puffin Books.--- (1964). Charlie and the Chocolate Factory. London: Puffin Books.Dowd, S. (2008). Bog Child. London: Random House.Doyle, R. (2001). Rover Saves Christmas. New York: Scholastic.Fine, A. (1992). Flour Babies. New York: Bantam Doubleday Dell.Heinrich, S. (2007). Hungry Ghosts. Sydney: Lothian Children's Books.Horowitz, A. (2000). Stormbreaker. New York: Penguin.Maloney, J.A. (1996). Bridge to Wiseman's Cove. St. Lucia: University of Queensland Press.Wilson, J. (1999). The Illustrated Mum. London: Random House.--- (1964). Dustbin Baby. London: Random House.

Et utvalg dikt og prosatekster fra kurskompendiumKnutsen, K. (2016). Kompendium: Culture, society and literature in Great Britain and other English Speaking Countries (Available in the college bookstore).

INNHOLD:Getting started - World Englishes, (p. 2).- Aly Anwar Amer: 'Teaching EFL/ESL Literature'. [From The Reading Matrix. Vol. 3:2, 2003, pp. 63-67.] (pp. 3-12).- Graphic Organizers for Working with Literature in the English Classroom, (komp. 13-19).- 'Reader-response criticism'. From Wikipedia, the free encyclopedia, (komp. 20-24).- Knutsen, K. 'Some Thoughts on Literature', (komp. 25-26).- Knutsen, K. 'The Elements of Fiction', (komp. 27-30).- Knutsen, K. 'Notes on Literary History', (komp. 31-40).

Studying Novels- Notes for Mark Haddon's The Curious Incident of the Dog in the Night-time, (komp. 42-46).- Notes for Bali Rai's (Un)arranged Marriage, (komp. 47).1. 'Evaluating Multicultural Literature', p. 48. [From Mitchell, Diana. Children's Literature: an Invitation to the World. Boston & New York: Pearson Ed., 2003, (p. 213) ISBN 0-321-04915-2].2. 'Britsh Indian'. [From Wikipedia, the free encyclopedia], (komp. 49-64).3. 'What does Britishness mean to you?' [From Moss, Stephen, The Guardian, Sun. 5 February, 2012, excerpt], (komp. 65-72).4. 'What is Britishness? Citizenship, values and identity'. [From Beetham, David. Red Pepper. June 2008, http://www.redpepper.org.uk/]. (komp. 73-84).

Children's Literature in English - an Introduction, (komp. 85-87).1. Ullmann, L. 'Jeg er så snill'. [Fra Dagbladet 'På en søndag']. (comp. 88-90).2. Sutherland, R. (1985). 'Hidden Persuaders: Political Ideologies in Literature for Children'. Children's Literature in Education, Vol. 16, No. 3, 143-157, (comp. 91-102).3. Notes for J. K. Rowling's Harry Potter and the Philosopher's Stone, (pp. 103-114). [With pages from USA Today online http://www.usatoday.com/]Proseo Swift, J. (1729). 'A Modest Proposal'. (1729). (comp. 115-123). [The Norton Anthology of English Literature, Vol. I (6th ed.), London & New York, W.W. Norton & Co. Ltd., 1993. ISBN 0-393-96287-3, pp. 2181-2187].o Knutsen, K. 'Notes on Irish History', (comp. 124-125).

Reading Poetry, pp. 126-132.Knutsen, K. 'Notes on Working with Poetic Language', (comp. 133-136).Poetry from [The Norton Anthology of English Literature, Vol. I (6th ed.), London & New York, W.W. Norton & Co. Ltd., 1993. ISBN 0-393-96287-3]- Shakespeare, W. 'Shall I compare thee ?' [Norton p. 810]/'Let me not to the marriage of true minds ' [Norton p. 818] (comp. 137-138).- Donne, J. 'Batter my heart .' [p. 1117] (comp. 139-140).Poetry from [The Norton Anthology of English Literature, Vol. II (6th ed.), London & New York: W. W. Norton & Co. Ltd., 1993. ISBN 0-393-96289-X]- Wordsworth, W. 'Daffodils', [Norton p. 186], (comp. 141).- Yeats, W.B. 'Easter 1916', [Norton p. 1878], (comp. 145-147).- Heaney, S.'Digging' [Norton p. 2422] and 'Punishment' [Norton p. 2424] (comp. 148-152).-Thomas, D. 'Fern Hill', [Norton p. 2284], (comp. 153-154).- Auden, W. H. 'Musée des Beaux Arts', [Norton p. 2266], (comp. 155).- Hughes, T. 'Daffodils', [From Ted Hughes, Birthday Letters, London: Faber & Faber, 1998, pp. 127-129. ISBN 0-571-19472-9], (comp. 142-144).Poetry [From The Norton Anthology of Children's Literature, London and New York: W. W. Norton & Co. Ltd., 2005, ISBN 0-393-97538-X], (pp. 187-188)].- Nichols, G. 'Come into My Tropical Garden' [Norton p. 1284] and 'The Fastest Belt in Town' [Norton p. 1286],

Child Devlopment and the Selection of Children's Literature. [Adapted from Mitchell, Diana, Children's Literature: an Invitation to the World, Boston and New York: Pearson Education, 2003, 11-12. ISBN 0-321-04915-2], (comp. 156 -161).

Knutsen, K. 'Teaching Tips: Using Poetry in the English Classroom', (comp. 176-186).Poetry from Inquiry Unlimited Org. 'Poetry related to the Phantom Tollbooth'.Accessed on http://inquiryunlimited.org/lit/poetry/phant/phant_poems1.html June 23, 2015.  Shel Silverstein - 'Nothing to do'  Eleanor Farjeon - 'Boredom'  Jack Prelutsky - 'Boring'  Eleanor Farjeon - 'Geography'  Shirlee Curlee Bingham - 'English is a Pain (Pane?)'  Agnes Maxwell-Hall - 'Jamaica Market'  Shirlee Curlee Bingham - 'Dumb Dog'

More poetry from Inquiry Unlimited Org. 'Poetry related to the Phantom Tollbooth'.Accessed on http://inquiryunlimited.org/lit/poetry/phant/phant_poems2.html June 23, 2015.  Eleanor Farjeon - 'Numbers'  Eve Merriam - 'What is red?'  Jack Prelutsky - 'The Court Jester's Report to the King'  Joyce Armor - 'Recipe'  Margaret Wise Brown - 'Bumble Bee'  Eleanor Farjeon - 'Verbs'  Robert Heidbrede - 'The Alphabet Monster'  Calvin Miller - 'Alphabet Protest'

Poetry [From Charlotte S. Huck & Doris Young Kuhn. Children's Literature in the Elementary School, 2nd ed., New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1968, ISBN 0-03-066330-X].  Anon. - 'Godfrey Gordon Gustavous Gore' [p. 391].  Eve Merriam - 'Inside a Poem' [p. 390].  Eleanor Farjeon - 'Mrs. Peck-Pigeon' [p. 390].  David McCord - 'The Picket Fence' [p. 391].  Dorothy Aldis - 'Snow' [p. 392].  Harry Behn - 'Far and Near' [p. 393].  Aileen Fisher - 'Zero Weather' [p. 393].  Polly Chase Boyden - 'Mud' [p. 393].  Aileen Fisher - 'Skins' [p. 393].  Langston Hughes - 'City' [p. 404].  Adrien Stoutenberg - 'Storm' [p. 405].  Ogden Nash - 'The Panther' [p. 412].  Carl Sandburg - 'Circles' [p. 416].  Carl Sandburg - 'Primer Lesson' [p. 416].  Aileen Fisher - 'Pussy Willows' [p. 420].

'Found' Poetry:Rick Moody - 'Use Caution Near Edge'. From crossXconnect. Accessed on http://ccat.sas.edu/sconnect/v5/i2/g/moody3.html on June 23, 2015.Richard Thompson - 'Make the pie higher'. From About.com Political Humor. Accessed http://politicalhumor.about.com/library/jokes/bljokebushpiehigher.htm on June 23, 2015.'The Crocodile and the Monkey' [From 'The Giant Crab' and Other Tales from Old India, re-told by W. H. D. Rouse, London: David Nutt, 1897, Gutenberg E-book # 36039, available at http://www.gutenberg.org/files/36039/36039-h/36039-h.htm], (pp. 189-190).

Studying Drama- Knutsen, K. 'An Introduction to Drama', (comp. 192-197).- Knutsen, K. 'Notes on Tom Stoppard', (comp. 198-201).- Drama in the Classroom! Role Plays. Teaching Suggestions. (pp. 202-212). [From the free website ESL Flow for teachers: http://www.eslflow.com/roleplaysdramatheatregames.html].- Martin, I. 'Handpuppets'. University of Koblenz. (pp. 213-216).[http://www.uni-koblenz.de/ifaangl/DOKUMENTE/0809WS-Handpuppets-WenterLengowskiWendlandtLiewald.pdf].- Özdeniz, D. (2000). 'Puppets in Primary' [Pilgrims Ltd. http://buildingstrongchildren.usu.edu/files/uploads/puppets_in_preschool.pdf], (pp. 216-222).

KulturkunnskapLund, R. (2014). 'Kulturkunnskap og språkopplæring'. I C. Bjørke, M. Dypedahl, & G.-A. Myklevold (reds.) Fremmedspråksdidaktikk, Oslo: Cappelen Damm, 2014, 168-179. (komp. 224-235).

Newspaper articles:Ask, A. O. (2016). 'Dette betyr Brexit for oss'. I Aftenposten , torsdag 9. Juni.Austin, E.. (2016) 'Women and university education'. I The Sunday Times Magazine, May 22. 29-33.'Boris Johnson liknar EU vid Hitler'. (2016). I Kristianstadsbladet mändag 16 maj. A 21.Griffiths, B. (2016). 'Payouts to migrants at heart of BREXIT row'. In the Sun, May 22.'JK Rowling hyllar Tess Asplund'. (2016). I Kristianstadbladet, lørdag 7 maj. 139.Lyons, G. (2016). 'down the up escalator: leaving would let Britain grow'. I Sunday Times, May 22.Nelson, N. (2016). 'Eu'er bottom of the class: two thirds of uni students don't know poll date'. I Sunday People, May 22.Nelson, N. (2016). 'Crime-busting boost for EU'. In Sunday Mirror, May 22.Westerberg, O. (2016). 'Oro inför möte om korruption'. I Kristianstadsbladet 11 maj. p. A 17.'Would Hammer Shoppers'. I the Sun, May 22, 2016.'30 Procent färre biblioteksbesøk'. (2016). I Kristianstadsbladet lördag 7 maj. 135.

Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's Dictionary eller en annen ordbok beregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (Learners' dictionaries).

Til referanse/supplement:Fremmedspråksenteret (2008). IKT i språk - en veiledning for lærere. http://www.fremmedspraksenteret.no/ikt-veiledning

Fremmedspråksenterets Læringsressurser: http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/om-vare-laringsressurser?lang=nor.

Harmer, J. (2007). How to Teach English. Harlow: Pearson English Language Teaching.Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harolow: Pearson English LanguageTeaching.Jones, D. (2006). English Pronouncing Dictionary. (16th ed.). Cambridge: Cambridge UPPinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford UP.

Alt materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på høgskolens læringsplattform regnes også som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 13:22:46