Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ole Sveen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBKRO10219 KRO102 Inkluderende kroppsøving i et mangfoldig samfunn (1-7) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger undervisningsfaget Kroppsøving (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Det forutsettes at studenten er svømmedyktig før han/hun starter på emnet. Se Utdanningsdirektoratets definisjon:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets læreplan, formål og egenart

 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving

 • har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven

 • har kunnskap om hva som kan fremme positiv selvforståelse, helse og bevegelsesglede

 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn, med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur

 • har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving

 • har kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, differensiering og vurdering for læring i faget

 • har kunnskap om barns utvikling og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra kunnskap om begynneropplæring, profesjonsetiske retningslinjer og forståelse for mangfoldet i dagens samfunn

 • kan vurdere elevens kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger

 • kan gi svømmeopplæring på trinn 1-7 og utføre livreddende førstehjelp (DHLR) og livberging i vann

 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling

 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

 • kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige problemstillinger i kroppsøvingsfaget

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens allmenndanning

 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over begynneropplæring, fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole

Innhold

Emnet består av temaene:

 • Tilpasset opplæring og inkluderende kroppsøving i et mangfoldig samfunn
 • Vurdering for læring
 • Grunnleggende ferdigheter og tverrfaglig arbeid
 • Forutsetning for læring
 • Kroppsøvingsdidaktikk (læring i bevegelse, læreplan, undervisningsplanlegging, -metoder, -prinsipper, evaluering og lærererrollen)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert. Emnet er organisert i teoretiske temaer med utgangspunkt i en praktisk kontekst. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy og varierte organiserings- og arbeidsformer som f.eks. samarbeidslæring og studentrespons. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk aktivitet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Undervisningen i praktiske aktiviteter er både lærer- og studentstyrt.

Den praktiske konteksten kan gjennomføres konsentrert og på eksterne arenaer, for eksempel friluftsliv.

Undervisningen vil gi studentene erfaring med fagspesifikt digitalt verktøy og utvikle studentenes digitale kompetanse innen kroppsøvingsfaget, dette innebærer blant annet å kunne bruke elektronisk stemplingsutstyr i orientering og pulsmålere. Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det blir benyttet digitalt kommunikasjonsverktøy i undervisning- og veiledningssituasjon.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium i tillegg til timeplanlagt undervisning. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring og benytte digitalt verktøy for tilegnelse og formidling av kunnskap.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 3. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

KRO102 har ansvar for praksisperioden. Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert praktisk tema. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

 • Gjennomføre og få godkjent praktisk prøve i utvalgte aktiviteter.

 • En skriftlig gruppeoppgave knyttet til et eller flere sentrale områder som forutsetning for læring, kroppsøvingsdidaktikk, begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering, grunnleggende ferdigheter, flerkulturelle perspektiver og samiske forhold. Leveres digitalt i høgskolens læringsplattform til fastsatt frist i semesterplanen.

 • Deltakelse på profesjonsdager

 • Praksisrapport: individuell praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)

 • Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Det forutsettes deltakelse på eksterne arenaer for å oppnå godkjenning på enkelte aktiviteter. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjoner kan etter søknad få utarbeidet alternativt opplegg. Opplegget skal dekke læringsmålene

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca. 35 minutter.

Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i pensumlitteratur, emnets læringsutbyttebeskrivelser og fra undervisningen gitt i  emnet med fokus på begynneropplæring.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 27.11.2019.

Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Husebye, B. & Tangen, S. (2014). Bevegelsesglede, idrettsglede og mer fysisk aktivitet for elever på byggfag. Kroppsøving (3) (Landslaget Fysisk Fostring)

Jacobsen, A. M. (2012). Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving. Tilgjengelig fra: www.idrottsforum.org

Lyngstad, I. (2014). Ribbeveggsløping gir liten bevegelsesglede. Kroppsøving (3) (Landslaget Fysisk Fostring)

Ommundsen, Y. (2013). Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving: et viktig bidrag til elevenes allmenndanning og læring i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift (2).

Standal, Ø. F. & Rugseth, G. (red.). (2015). Inkluderende kroppsøving. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Traavik, H., Hallås O. & Ørvig A. (red.). (2009). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Vinje, E. (red.). (2016). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Utdanningsdirektoratet (u.p.). Veiledning til læreplan i kroppsøving 1.-7. årstrinn.

Utdanningsdirektoratet. 2019. Læreplan i kroppsøving. Hentet fra: https://www.udir.no/lk20/kro01-05

Utdanningsdirektoratet. 2019. Læreplan for generell del. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/  

Utdelt materiale under forelesninger / praktiske økter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 21:22:06