Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Odd Tore Kaufmann
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBMAT10417 MAT104 Geometri og statistikk (1-7) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger matematikk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonspedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 2. studieår.
Bygger på emnet MAT102 (1-7)  

Undervisningssemester

5. semester (høst).

 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om å arbeide med og undervise i ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen geometri, statistikk og sannsynlighet

 • har kunnskap om den systematiske oppbyggingen av matematiske teorier, spesielt innen plangeometri

 • har kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder innenfor matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne med spesielt fokus på begynneropplæringen

 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser

 • vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring

 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen, profesjonsrettet FoU-oppgave

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

 • kan delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Innhold

Innholdet bygger på kompetansemålene i hovedtemaene geometri, statistikk og sannsynlighet fra Kunnskapsløftet og på Nasjonale retningslinjer for fag GLU 1-7. Der kan følgende lærestoff inngå:

Geometri:

 • geometriske steder og konstruksjoner
 • kjenne til euklidsk og ikke-euklidsk geometri
 • utforsking og bevis i geometri
 • ulike typer romlegemer
 • vektorer, kongruensavbildninger og symmetrier
 • enkel trigonometri
 • bruk av Geogebra

Statistikk:

 • klassedelt materialet: Diagrammer, sentralmål og spredningsmål
 • normalfordeling
 • forventning og varians
 • standard normalfordeling
 • bruk av Geogebra

Til alle temaer ovenfor skal det knyttes fagdidaktikk. Det betyr at temaene tilknyttes barneskolens matematikk, at studentene oppdager elevenes tenkemåter og feilmønstre, at studentene får erfaring med kartleggingsmateriell, hjelpemidler, konkretiseringsmateriell. Temaer som naturlig hører til begynneropplæringen skal komme tydelig fram.

Didaktiske temaer:

 • kjennskap til ulike kvalitative metoder i matematikkdidaktisk forskning, for eksempel intervju, observasjon, klasseromforskning, aksjonsforskning
 • læreplanarbeid: å lage årsplaner, ukeplaner, IOP
 • tilpasset opplæring
 • flerkulturelle og samiske perspektiver

Studentene skal sammen med pedagogikkfaget skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave.Gjennom arbeidet med alle temaene skal studentene lære om og erfare ulike arbeidsmåter som er relevante for arbeidet på 1.-7. trinn og som bidrar til at studentene får erfaring med ulike former for tilpasset opplæring. Arbeidsmåtene skal være preget av utforsking og de skal fremme kreativitet og undring hos elevene. Det skal fokuseres på begynneropplæringen.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal arbeide i basisgrupper og individuelt. De skal møte varierte arbeidsformer: forelesninger, oppgaveregning med ulike typer oppgaver, diskusjoner, arbeid med konkreter og utforskende arbeidsmåter. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. IKT skal inngå som en sentral del av matematikkstudiet og brukes som et redskap for læring, veiledning, samarbeid og dokumentasjon.

Det arrangeres et FoU-seminar i samarbeid med pedagogikk  der studentene får fordype seg i metode og problemstilling. Det er obligatorisk deltakelse på FoU-seminaret.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 5. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Levere problemstilling til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)

 2. Delta i veiledning knyttet til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)

 3. Delta på FoU-seminar (jf. Plan for praksis)

 4. Studentene får i noen uker en oppgave av faglig eller didaktisk karakter i tilknytning til temaet det arbeides med. Disse oppgavene rettes og kommenteres av medstudenter. Studentene må være tilsted på de gjensidige studentrettingen og få godkjent 3 av 4 av dem.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Sluttvurderingen består av to deleksamener.  

Deleksamen 1: FoU-oppgave (vekting 50 %)
Oppgaven kan gjennomføres alene eller i par. Omfang på 5000 ord hvis man skriver alene, eller 6000 ord hvis man skriver i par (+/- 10 %) eksklusiv innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.

Oppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikk og fagdidaktikk. Det innebærer at den skal knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet, samt didaktikk rundt emnets innhold.

Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor.

Karakterregel: A-F.

Deleksamen 2: Muntlig, individuell eksamen (vekting 50 %). Varighet ca. 30 minutter.

Karakterregel: A-F.

Eksamen vurderes av to interne sensorer.

Begge deleksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet (A-F).

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på FoU-oppgaven (deleksamen 1), kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én gang til ny sensur.

Ved ønske om forbedring av bestått karakter på FoU-oppgaven, må studenten skrive ny oppgave med ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Det gjennomføres emneevaluering som faglærerne i samarbeid med studieleder har ansvar for (EVA3). Resultatene behandles og følges opp på møte med studentene.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 29.05.2019.

Gustavsen, T. S., Hinna, K. C., Borge, I. C. & Andersen, P. S. (2014). QED 1-7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Lunde, O (2002). Matte på to språk. Matematikkvansker hos elever fra språklige minoriteter. Spesialpedagogikk, februar 2002.

Larsen, A. K. (2017). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Bergen: Fagbokforlaget.

I tillegg kommer selvvalgt litteratur knyttet il FoU-oppgaven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2019 10:09:46