Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBNOR10417 NOR104 Litteraturhistorie og -formidling på tvers av medier (1-7) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger norsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning

Absolutte forkunnskaper

 • Bestått praksisperioder i 2. studieår
 • Bestått NOR101 (1-7) og NOR102 (1-7)

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskaper om litteraturteori

 • har litteraturhistorisk oversikt

 • har kunnskaper om sentrale verk i nordisk fiksjonslitteratur med hovedvekt på litteratur for barn og unge i fortid og samtid

 • har kunnskaper om strukturer i og oppbygning av multimodale tekster og har innsikt i litteraturformidling på tvers av medier

 • har kunnskaper om multimodale teksters plass i skolen og det moderne samfunnet

 • har innsikt i den faglige debatten om litterær kanon, dannelse og literacy

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan tolke skjønnlitterære tekster

 • kan sette sentrale nordiske tekster inn i en historisk, kulturhistorisk og sosial kontekst

 • kan veilede elever i litteraturforståelse

 • kan lese og analysere multimodale tekster og digitalisert litteratur

 • kan sammenlikne tekster laget for barn med hensyn til innhold, form og funksjon

 • kan legge til rette for litteraturundervisning på trinn 1-7

 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen, profesjonsrettet FoU-oppgave

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i norskfagets idégrunnlag og historie

 • har innsikt i nyere norskfaglig forskning

 • har et kritisk blikk på norskfagets innhold

 • har forståelse for norskfagets plass i skolens samfunnsoppdrag og kan se faget i et større dannelsesperspektiv

 • kan rettlede elever i arbeidet med tekste slik at de kan utvikle seg selv, skaffe seg kunnskap og forberede seg for aktiv deltaking i samfunnet

 • utvikler identiteten sin som norsklærer

Innhold

NOR104 er konsentrert om disse fagområdene:

 • tekstlesing i et litteraturteoretisk og kulturhistorisk perspektiv
 • tolking og analyse av multimodale tekster og digitalisert litteratur
 • fagdidaktikk knyttet til skjønnlitteratur, med hovedvekt på barnelitteratur
 • litteraturformidling på tvers av medier
 • FoU-oppgave

Undervisnings- og læringsformer

Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesinger, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid, og lærestoffet skal bygge på anerkjent forskningsbasert kunnskap. I lærerutdanninga spiller dessuten praksisperiodene en viktig rolle, og samarbeid med praksisskolene åpner for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet mot emnets læringsutbytte.

Digitale arbeidsmåter i emnet er blant anna:Innføring i andre digitale undervisningsverktøy (f.eks. quiz med Kahoot e.l.), smartbøker / digitale bøker og andre digitale medium (f.eks. analyse av nettsider eller dataspill for barn/unge), videreutvikling av tekstbehandling (Word el. tilsv.) med tanke på større tekstmengder og sitat-/referanseteknikk, videreutvikling av presentasjonsverktøy (PowerPoint el tilsv.) til forskningsformidling.

Det arrangeres et FoU-seminar i samarbeid med pedagogikk der studentene får fordype seg i metode og problemstilling. Det er obligatorisk deltakelse på FoU-konferansen.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 5. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

NOR104 har ett arbeidskrav som omhandler sentrale faglige tema i dette emnet, og tre arbeidskrav som er knyttet opp mot det individuelle arbeidet med FoU-oppgaven.

 1. Levere problemstilling til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)

 2. Delta i veiledning knyttet til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)

 3. Deltakelse på FoU-seminar (jf. Plan for praksis)

 4. Skriftlig oppgave om skjønnlitteratur eller multimodale tekster (målform: nynorsk)

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Sluttvurdering i emnet består av to deleksamener:

Deleksamen 1. FoU-oppgave (vekting 50 %)

Oppgaven kan gjennomføres alene eller i par. Omfang på 5000 ord hvis man skriver alene, eller 6000 ord hvis man skriver i par (+/- 10 %) eksklusiv innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.

Oppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikk og fagdidaktikk. Det innebærer at den skal knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet, samt fagdidaktikk rundt emnets innhold.

Oppgaven vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Karakterregel: A-F.

Deleksamen 2. Individuell muntlig eksamen 30 minutter (vekting 50 %)

Karakterregel: A-F.

Intern sensur.

Begge deleksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet (A-F).

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på FoU-oppgaven (deleksamen 1), kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én gang til ny sensur.

Ved ønske om forbedring av bestått karakter på FoU-oppgaven, må studenten skrive ny oppgave med ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Studentene får anledning til å delta i evaluering av emnet (EVA3). Resultatene behandles av studieleder og av faglærerne som er knyttet til emnet.

Litteratur

Litteraturliste sist oppdatert 31. mai 2019.

Artikler/tekster som er merket (K) vil bli tilgjengelig i kompendium. Artikler og bøker som er merket «digitalt tilgjengelig/tilgjengelig som e-bok», kan leses gratis fra norske IP-adresser.

Teori:
Andersen, Per Thomas (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag, ca. 150 sider)

Birkeland, Tone, Risa Gunvor og Vold, Karin Beate (2018). Norsk barnelitteraturhistorie (3. utgave). Oslo: Samlaget (utdrag, ca 150 sider)

Bjerke, Christian og Johansen, Ronny (2017) Leseoppdragelse og leseopplevelse i begynneropplæringen. I: Bjerke, Christian og Johansen, Ronny. Begynneropplæring i norskfaget. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 137-151 (15 sider) (K)

Mørk, Kjersti Lersbryggen (2011). Terror i tvillingtårnene – dystopi og ironi? 9/11 i Darlah og En terrorist i senga. I: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 2, 2011 DOI: 10.3402/blft.v2i0.5839 (digitalt tilgjengelig)

Andersen, Per Thomas, Nordheim, Thorstein og Mose, Gitte (2012). Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax. (utdrag på ca 200 sider)

Tønnessen, Elise S. (red.) (2014). Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag ca 200 sider)

Larsen, Ann Kristin (2017). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Bergen: Fagbokforlaget.

I tillegg kommer selvvalgt litteratur i forbindelse med FOU-oppgaven.

Barne- og ungdomslitteratur:
Harstad, Johan (2008). Darlah – 172 timer på månen. Oslo: Cappelen Damm.

Hopp, Zinken (1948). Trollkrittet. Bergen: Vigmostad og Bjørke.

Strid, Jakob Martin (1999). Mustafas kiosk og andre rim for børn. København: Forlaget politisk revy.

Zwilgmeyer, Dikken (1896). Morsomme dage. (tilgjengelig som e-bok)

Horst, Jørn Lier (2019). Operasjon Svartskog. Oslo: Canoa forlag

Lydbøker, interaktive bildebøker, spillapplikasjoner og filmer for barn:
Lydbok: Rørvik, Bjørn og Per Dybvik (2010). Reven og Grisungen. Samleutgave (inneholder Rebusløpet, Konglesugeren og Kumatpakkene). Oslo: Cappelen Damm.

Spillapplikasjon: Pettson`s Inventions. (Spillapplikasjon basert på Gubben og katten av Sven Nordquist). Filimundus AB.

Interaktiv bildebok: Kjenner du Pippi Langstrømpe. (Interaktiv bildebok/spillapplikasjon basert på Kjenner du Pippi Langstrømpe av Astrid Lindgren). Oslo: Cappelen Damm.

Film: Jack Cutting og Clyde Geronimi (1939) Den grimme ælling. Walt Disney Productions

Noveller, dikt, sangtekster og eventyr
Asbjørnsen og Moe/ H.C. Andersen, H. C. – utvalgte folkeeventyr og kunsteventyr (digitalt tilgjengelig) og en selvvalgt bildebokversjon av Den stygge andungen

Lindgren, Astrid - utvalgte sangtekster (K)

Prøysen, Alf - Den vesle bygda som glømte at det var jul. I: Tre julefortellinger. Bokklubben. (K)

Rishøy, Ingvild (2014). Vi kan ikke hjelpe alle. I: Vinternoveller. Oslo: Gyldendal (K)

Et utvalg nasjonale sanger for barn (K)

Skjønnlitteratur for voksne:
Bjørnson, Bjørnstjerne (1857). Synnøve Solbakken (tilgjengelig som e-bok)

Hamsun, Knut (1890). Sult (tilgjengelig som e-bok)

Ibsen, Henrik. Et dukkehjem (tilgjengelig som e-bok)

Vesaas, Tarjei (1963). Isslottet (tilgjengelig som e-bok)

Islendingesaga:
Soga om Gisle Sursson (tilgjengelig som e-bok)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 13:07:36