Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Hanne Eik Pilskog
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUNAT10118 NAT101 Humanbiologi og økologi (5-10) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger naturfag som undervisningsfag (60 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om viktige prosesser og miljøutfordringer i økosystem og om naturtyper som er aktuelle i feltarbeid på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om grunnleggende økologiske begreper og konsekvenser ved ulik bruk av naturen
 • har kunnskap om sopp og hvordan gjennomføre en ekskursjon for å benytte denne ressursen som mat
 • har kunnskap om samenes rettigheter og tradisjoner med særlig vekt på anvendelse av naturen
 • har kunnskap om menneskekroppens bygning, sanser, struktur og funksjon i utvalgte, sentrale organsystem
 • har grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, kost og livsstil
 • har undervisningskunnskap knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på mellom- og ungdomstrinnet og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan plukke sopp med påfølgende sortering og gjennomgang av fangsten
 • kan forklare hvordan økosystemer kan endres over tid, både som resultat av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, og konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet
 • har kunnskap om samenes rettigheter og tradisjoner med særlig vekt på anvendelse av naturen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter med fokus på utforskende arbeidsmåter
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag
 • har kunnskap om hvordan å drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, psykisk og fysisk, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om hvordan undervise om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte ressurser og læringsarenaer inne og ute

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å innhente, analysere, argumentere og kommunisere resultater. Didaktikk og fag skal ses i sammenheng.

Innholdet er i tråd med de nasjonale retningslinjene utarbeidet med basis i Kunnskapsdepartementets forskrift for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, som ble vedtatt 7. juni 2016.

 • naturen som læringsarena
 • feltarbeid - grunnlag for naturglede, undring, kunnskap og holdninger
 • økologiske begreper og stoffkretsløpene i naturen
 • vern av sårbart liv og organismer med trange økologiske toleransegrenser
 • enkel soppsystematikk, kunne skille mellom spiselig og uspiselig sopp
 • menneskekroppens organsystemer, immunforsvar, fosterutvikling og fødsel
 • psykisk helse
 • seksualitet, seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare sykdommer
 • rusmidler, livsstil, kosthold og helseskader
 • fotosyntese, celleånding og nedbryting
 • kulturlandskap, menneskelig påvirkning
 • bærekraftig naturbruk, reindrift og fangstkultur
 • skogen som økosystem
 • grunnleggende ferdigheter, begreper og språk i naturfag

Undervisnings- og læringsformer

Temaene vil bli behandlet i forelesninger, på ekskursjoner, laboratoriearbeid, selvstudier og gjennom gruppearbeid. Rapporter i etterkant kan være muntlige, skriftlige eller digitale framstillinger. Kameratvurdering vil bli praktisert.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er to uker praksis i 1. semester inkludert en uke observasjonspraksis. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

NAT101 har hovedansvar for praksisperioden. Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Delta på dagsopplegg med tema «Naturen som læringsarena» med tilhørende grupperapport
 2. Planlegging, gjennomføring og evaluering av et undervisningsopplegg ved ferskvann med en skoleklasse, med særlig fokus på bruken av læremidler. Leveres som digital historiefortelling
 3. Soppekskursjon med påfølgende gruppevis rapport
 4. Gjennomføre disseksjon av lunge-hjerteslag med tilhørende grupperapport.
 5. Deltakelse på profesjonsdager
 6. Presentasjon (gruppe, muntlig) fra observasjonspraksis (jf. Plan for praksis)
 7. Praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)
 8. Praksis må være gjennomført (jf. Plan for praksis)

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteratur sist oppdatert 27.05.2019.

I tillegg kan det komme kompendier og pdf-er og lignende som er relevant for temaene som undervises .  

Kvammen, Per Ivar; Nyhus, Gunnar Christian; Vedum, Trond Vidar og Ødegård, Torbjørn 2014. Oppdag naturen, Biologi for lærere - grunnskolelærerutdanning

Dietrichs, Hurlen & Toverud 2002. Den forunderlige kroppen. Gyldendal undervisning. Oslo

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. (168 sider).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 13:20:33