Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUNAT10417 NAT104 Bærekraftig utvikling og naturfaglig allmenndannelse (5-10) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger naturfag som undervisningsfag (60 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har omfattende undervisningskunnskap i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet og kjennskap til overgangen til videregående skole

 • har kunnskap om hvordan økosystem kan endres over tid, både som resultat av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, og konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet

 • har en helhetlig forståelse av prinsippene og mekanismene bak evolusjon og evolusjon som grunnlag for moderne biologi

 • har helhetlig kunnskap om bærekraftig utvikling og hvordan mennesker gjennom naturvitenskap og teknologi (inkludert bioteknologi) påvirker samfunn og miljø.

 • har kunnskap om samenes rettigheter og tradisjoner med særlig vekt på anvendelse av naturen

 • har god kunnskap om fornybare og ikke-fornybare energikilder inkludert kjerneenergi i samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger

 • har utdypende kunnskap om elektronikk, gravitasjon og elektromagnetisme og deres betydning i naturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger

 • har kunnskap om hvordan naturvitenskapelige begrep kan anvendes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkt

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan tilrettelegge praktisk undervisning i naturfag og teknologi med og uten bruk av digitale verktøy

 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger med og uten bruk av digitale verktøy, tilpasset elevers forutsetninger og behov

 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i dagsaktuelle tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger som teknologi og design og bærekraftig utvikling.

 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen profesjonsrettet FoU-oppgave

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan drøfte relevante fagetiske problemstillinger

Innhold

Innholdet er i tråd med Nasjonale retningslinjer og kompetansemålene i hovedområdene «Mangfold i naturen» og «Fenomener og Stoffer».

I emnet inngår følgende temaer:

 • artskunnskap
 • forutsetninger for bærekraftig utvikling
 • menneskets plass i naturen og respekt for naturens mangfold inklusive samenes bruk av naturen og deres rettigheter
 • genetikk og bioteknologi
 • økologiske begreper og stoffkretsløpene i naturen
 • vern av sårbart liv og organismer med trange økologiske toleransegrenser
 • havet og ferskvann som økosystem
 • elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme
 • FoU-oppgave

Undervisnings- og læringsformer

Temaene vil behandles i forelesninger, gjennom praktisk arbeid, demonstrasjoner, ekskursjoner og gjennom gruppearbeid og innleveringer. Det inngår også et gruppevis didaktisk arbeid utprøvd med en skoleklasse med påfølgende refleksjonsnotat. I tillegg legges vekt på et rollespill med tilhørende veiledning og diskusjon.

I løpet av emnet må studentene regne med tre dager hjemmefra i forbindelse med overnattingsturer i naturen.

Det arrangeres en FoU-konferanse i samarbeid med pedagogikk og elevkunnskap der studentene presenterer utkast til FoU-oppgaven for medstudenter og lærere. Det er obligatorisk deltakelse på FoU-konferansen.

Studentene må påregne utgifter på inntil kr. 3000.- til ekskursjoner og utferder knyttet til arbeidskrav og annen undervisning.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 5. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

PED102 har hovedansvar for praksisperioden.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Levere problemstilling til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)
 2. Delta i veiledning knyttet til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)
 3. Deltakelse på FoU-seminar (jf. Plan for praksis)
 4. Planlegging, gjennomføring og evaluering av et undervisningsopplegg ved ferskvann med en skoleklasse, med særlig fokus på bruken av læremidler.
 5. Deltagelse på en 3-dagers ekskursjon til marine miljø som læringsressurs, med fokus på menneskets påvirkning og bærekraftig utvikling

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Sluttvurdering i emnet består av to deleksamener:

Deleksamen 1. FoU-oppgave (vekting 50 %)

Oppgaven kan gjennomføres alene eller i par. Omfang på 5000 ord hvis man skriver alene, eller 6000 ord hvis man skriver i par (+/- 10 %) eksklusiv innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.

Oppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikk og fagdidaktikk. Det innebærer at den skal knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet, samt didaktikk rundt emnets innhold.

Karakterregel: A-F

Oppgaven vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Deleksamen 2. Individuell muntlig eksamen (vekting 50 %)

Varighet: ca. 30 minutter.

En artsprøve inngår som teller 1/3 av eksamenskarakteren. Kandidaten eksamineres for øvrig i faglige og fagdidaktiske temaer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

To interne sensorer.

Begge deleksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet (A-F).

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på FoU-oppgaven (deleksamen 1), kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én gang til ny sensur.

Ved ønske om forbedring av bestått karakter på FoU-oppgaven, må studenten skrive ny oppgave med ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 28.05.2019.

Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag Naturen: Biologi for Lærere. Grunnskolelærerutdanning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Larsen, A. K. (2017). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Bergen: Fagbokforlaget.

Marion, P. v., & Strømme, A. (2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (eventuelt bare som støttelitteratur)

Pople, S. (2014). Complete physics for Cambridge IGCSE. Oxford: Oxford University Press.

I tillegg må studentene lese selvvalgt pensum knyttet til FoU oppgaven. Øvrig faglig pensum baseres på pdf’er, forelesningsnotater og anbefalt bestemmelses- og støttelitteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 18:21:08