Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUNOR10417 NOR104 Litteraturhistorie og litteraturformidling (5-10) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger norsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10
 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 5-10
 • undervisningsfag (60 studiepoeng) i kombinasjon med Matematikk eller Engelsk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 5-10

Absolutte forkunnskaper

 • Bestått praksisperioder i 2. studieår
 • Bestått NOR101 (5-10)

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper om ulike litteraturteoretiske perspektiver
 • har litteraturhistorisk oversikt og kunnskaper om sentrale verk i nordisk fiksjonslitteratur og sakprosa
 • har innsikt i den faglige debatten om litterær kanon, dannelse og literacy
 • har utvidede kunnskaper om ulike sjanger og medium og innsikt i hvordan elever fra 5.-10. trinn utvikler kunnskaper om disse.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tolke skjønnlitterære tekster
 • kan sette sentrale nordiske tekster inn i en historisk, kulturhistorisk og sosial kontekst
 • kan veilede elever i litteraturforståelse
 • kan legge til rette for litteraturundervisning i ungdomsskolen
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen, profesjonsrettet FoU-oppgave

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i norskfagets idégrunnlag og historie
 • har innsikt i nyere norskfaglig forskning
 • har et kritisk blikk på norskfagets innhold
 • har forståelse for norskfagets plass i skolens samfunnsoppdrag og kan se faget i et større dannelsesperspektiv
 • kan rettlede elever i arbeidet med tekster slik t de kan utvikle seg selv, skaffe seg kunnskap og forberede seg for aktiv deltaking i samfunnet

Innhold

NOR104 er konsentrert om disse fagområdene:

 • tekstlesing i et litteraturteoretisk og kulturhistorisk perspektiv
 • tolking og analyse av skjønnlitterære og multimodale tekster
 • didaktikk knyttet til skjønnlitteratur og multimodale tekster
 • litteraturformidling på tvers av medier
 • FoU-oppgave

Undervisnings- og læringsformer

Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesinger, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid, og lærestoffet skal bygge på anerkjent forskningsbasert kunnskap. I lærerutdanninga spiller dessuten praksisperiodene en viktig rolle, og samarbeid med praksisskolene åpner for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet mot emnets læringsutbytte.

Digitale arbeidsmåter i emnet er blant anna:

Innføring i andre digitale undervisningsverktøy smartbøker / digitale bøker og andre digitale medium, videreutvikling av tekstbehandling med tanke på større tekstmengder og sitat-/referanseteknikk, videreutvikling av presentasjonsverktøy  til forskningsformidling.

Det arrangeres et FoU-seminar i samarbeid med pedagogikk der studentene får fordype seg i metode og problemstilling. Det er obligatorisk deltakelse på FoU-seminaret.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 5. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

PED102 har hovedansvar for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

NOR104 har to arbeidskrav som omhandler sentrale faglige tema i dette emnet, og tre arbeidskrav som er knyttet opp mot det individuelle arbeidet med FoU-oppgaven.

 1. Levere problemstilling til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)
 2. Delta i veiledning knyttet til FoU-oppgaven (jf. Plan for praksis)
 3. Deltakelse på FoU-seminar (jf. Plan for praksis)
 4. Skriftlig oppgave om skjønnlitteratur eller multimodale tekster (målform: nynorsk)

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Sluttvurdering i emnet består av to deleksamener:

Deleksamen 1. Individuell FoU-oppgave (vekting 50 %)

Målform: bokmål eller nynorsk (valgfritt).

Oppgaven kan gjennomføres alene eller i par. Omfang på 5 000 ord hvis man skriver alene, eller 6 000 ord (+ /- 10 %) eksklusiv innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. 

Oppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikk og fagdidaktikk. Det innebærer at den skal knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet, samt fagdidaktikk rundet emnets innhold.

Oppgaven vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Karakterregel: A.F

Deleksamen 2. Individuell muntlig eksamen (vekting 50 %), varighet ca. 30 minutter

Målform: bokmål

Tillatte hjelpemidler: Kunnskapsløftet og godkjent ordbok/ordliste.

Karakterregel: A-F.

Interne sensorer.

Begge deleksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet (A-F).

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på FoU-oppgaven (deleksamen 1), kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én gang til ny sensur.

Ved ønske om forbedring av bestått karakter på FoU-oppgaven, må studenten skriven ny oppgave med ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Studentene får anledning til å delta i evaluering av emnet (EVA3). Resultatene behandles av studieleder og av faglærerne som er knyttet til emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.01.19

Litteratur knyttet til FoU-oppgavenPostholm, May Britt (2009). Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (120 sider)

Teori Andersen, Per Thomas (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag, ca. 350 sider)

Nordstoga, Sveinung & Kirsten L. Kruse (red.) (2014). Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag. Oslo: Abstrakt forlag. (219 sider)

Andersen, Per Thomas, Gitte Mose & Thorstein Norheim (2012): Litterær analyse - en innføring; Oslo: Pax forlag (utdrag ca. 158 sider)

 

Skjønnlitteratur

Tekstene som er merket med asterisk (*) er tilgjengelige som gratis e-bøker.

Primærtekster:

Islendingesaga: Soga om Gisle Sursson (*)

Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (*)

H.C Andersen: 4 eventyr (NB. Skal leses på dansk)

Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken (*)

Henrik Ibsen: Vildanden (*)

Amalie Skram: Lucie (*)

Knut Hamsun: Sult (*)

August Strindberg: Fröken Julie (*) (skal leses på svensk)

Karen Blixen. to noveller (NB. skal leses på dansk)

Aksel Sandemose: En flyktning krysser sitt spor (*)

Tarjei Vesaas: Is-slottet (*)

Dag Solstad: Genanse og verdighet (*)

Per Olof Enquist: Kapten Nemos bibliotek (NB: skal leses på svensk)

Novellekompendium 

6 noveller og korttekster fra perioden fra ca. 1500 til ca år 2018

Diktkompendium Et utvalg på ca. 30 dikt fra barokken til i dag. Henrik Wergeland, Sigbjørn Obstfelder, Olaf Bull, Karin Boye, Rolf Jacobsen, Tarjei Vesaas, Alf Prøysen, Olav. H. Hauge og minst ett dansk dikt skal være representert.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 12:19:51