Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Elisabeth Giske
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUS20111 Lytte, forstå, utøve og reflektere (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Musikk, årsstudium.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 5.- 10. trinn og til uformelle læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk

 • har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 5-10

 • har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar

 • har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag

 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp, særleg med vekt på musikalsk ungdomskultur

Ferdigheiter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 5- 10 og drøfte korleis skolen og samfunnet kan leggje til for slike opplevingar som del av musikkopplæring

 • kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre, i grunnskolen og på andre opplæringsarenaer

 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom

 • kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping

 • kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette for musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på trinna 5-10

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet med særleg vekt på samspelet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjonar frå ulike kulturar

 • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 5.-10. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan ha for musikkopplæringa på skolen

 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling

 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar

Generell kompetanse
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar, i tråd med gjeldande læreplanen for grunnskolen

 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing

Innhold

Emnet vil ta for seg følgende tema:

 • Jazzhistorie
 • Klassesang/kor
 • Samspill

Områdene grunnleggende ferdigheter, vurdering og flerkulturelle perspektiv er integrert i temaene.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppeundervisning. Undervisningen bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Lytteprøve i rytmisk musikk. (Jazz, pop og rock)
 • Skriftlig forskningsbasert oppgave i rytmisk musikk
 • Samspillskonsert -  kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert hovedområde. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

6 timer skriftlig eksamen i rytmisk musikk.

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensoppgaven blir gjort kjent 7 dager i forkant av eksamensdato.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Studenten får mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering underveis i studiet (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert 17. august 2011.

Jazz: Carl Petter Opsahl. En fortelling om jazz. Unipuls forlag.

Norsk sangbok,utgitt av norsk folkehøgskolelag, Cappelen forlag.

Pop/rock: Per Reinholdt Nielsen. Rebell & remix. Rockens historie. Systime forlag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 18:21:10