Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LPDPRAH16 Praksisperiode 1, 6 uker (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk del av Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentenes læringsutbytte er gruppert under kompetanseområder som er angitt i rammeplanen for utdanningen. Etter fullført praksisperiode skal studenten ha kompetanse på følgende områder:

Faglig kompetanse innebærer at studenten:

 • fremstiller det faglige innholdet variert og prøver å tilpasse det til enkeltelever og elevgrupper
 • gjennom faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motiverer for læring og utvikling
 • kjenner til gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • prøver ut noen relevante faglige metoder og uttrykksformer
 • kan identifisere de fem grunnleggende ferdigheter i alle fag

Pedagogisk- og fagdidaktisk kompetanse innebærer at studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i samarbeid med praksislærer og alene
 • kan formulere læringsmål for enkeltelever og elevgrupper i samsvar med læreplanene
 • arbeider for å fremstå som en tydelig leder for læringsarbeidet
 • arbeider for å formidle mål, innhold, arbeidsformer, rammer og vurdering for den enkelte undervisningsøkt
 • er seg bevisst på flerkulturelle perspektivers betydning for læringsmiljøet
 • arbeider for å vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling
 • arbeider for å prøve ut ulike former for læringsfokuserte tilbakemeldinger
 • kjenner til og prøver ut didaktisk relasjonstenkning under planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • prøver ut digitale verktøy i eget arbeid og i elevenes læringsarbeidreflekterer over egen undervisning

Sosial kompetanse innebærer at studenten:

 • kommuniserer og samarbeider på en inkluderende måte med enkeltelever og elevgrupper
 • bygger gode relasjoner til elever, kollegaer, foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Yrkesetisk kompetanse innebærer at studenten:

 • er punktlig, møter godt forberedt til undervisning og veiledning
 • bidrar til å løse samarbeidsvansker på skolen
 • har innsikt i egne holdninger
 • fremstår som en god rollemodell og ivaretar lærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen

Utviklings- og endringskompetanse innebærer at studenten:

 • viser åpenhet og vilje til å motta tilbakemeldinger om egen læreratferd fra elever og andre i skolesamfunnet
 • er aktiv i veiledningsfasen
 • har evne til å ta andres perspektiv
 • viser interesse for skolens utviklingsarbeid
 • bruker undervisningserfaring til å forbedre egen praksis
 • reflekterer over og viser vilje og evne til å endre praksis som følge av veiledning

Innhold

Studentene skal totalt ha 60 dagers veiledet praksisopplæring (jfr. rammeplanen for studiet), normalt fordelt på to perioder på 6 uker hver. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer i fradrag. Praksisopplæringen skal være allsidig og ha progresjon med stigende krav til selvstendighet og ansvar, i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene for hver praksisperiode.

HiØ har avtaler med mange skoler i Østfold, både videregående skoler og ungdomsskoler, og praksisopplæringen gjennomføres primært ved disse skolene. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gjennomføre praksisopplæringen på skoler utenfor Østfold. Dette må avtales spesielt med studieleder og praksiskoordinator, og studenten vil måtte påregne å delta i arbeidet med å fremskaffe praksisplass. Høgskolen vil så inngå en avtale med skolen før praksisperioden begynner.

Undervisnings- og læringsformer

Ordinær praksis

Studentens samlede arbeidstid og tilstedeværelse på praksisskolen forventes å svare til en lærers arbeidstid og det forventes at studenten skal ta del i skolehverdagen med dens ulike aktiviteter, slik som planlegging, møter, samarbeid med kollegaer og foresatte, elevtjeneste, praksisarenaer og møter med eksterne samarbeidspartnere.

Studenter som har jobb ved siden av studiet må påregne å være borte fra sitt arbeid mens praksisperioden pågår.

Lærerstudenten skal ha 8-12 undervisningstimer (praksistimer) i uken fordelt på det/de fag studenten har i fagdidaktikk i lærerutdanningen. Dersom studenten har to fagdidaktiske emner i lærerutdanningen skal studenten normalt undervise i begge fag i begge perioder. Praksistimer er undervisningstimer, hvor studenten underviser, inngår som medunderviser eller foretar observasjon av praksislærer eller andre lærere ved praksisskolen. Studentene kan organiseres i par eller i grupper på tre, men det må sikres et individuelt timetall på minimum 4 timer pr. uke.

Praksislærerenskal være til stede i klassen når studenten underviser og gjøre observasjoner til senere bruk i veiledningstimene. Etter avtale mellom student og praksislærer kan noen av praksistimene gjennomføres uten praksislærerens tilstedeværelse i praksisperiodens siste halvdel. Det fastsatte antall praksistimer for praksisperioden kan fordeles for perioden etter avtale mellom studenter og hovedkontakt.

Ved starten av praksis inngås en avtale mellom student og praksislærer om når og hvordan veiledning vil finne sted.Dette er praksislærers ansvar.

Veiledningstimer

I tillegg til de 8-12 timene undervisning pr. uke skal student og praksislærer ha ca. 3 timer veiledning hver uke. Ved par og grupper økes veiledningstiden til 4-5 timer.

Disse veiledningstimene skal fordeles jevnt utover i praksisperioden, slik at studenten får kontinuerlig oppfølging. Veiledningstiden skal brukes til å planlegge undervisningen, til midtveisevaluering og til den siste evaluerende samtale. En veiledningstime er på 45 min. + 15 min. forberedelse. Midtveisevalueringen skal reflektere at studenten er på rett vei. Midtveisevaluering avtales mellom student og praksislære, og kan foregå muntligog/eller skriftlig.

Dersom det er tvil om studentens egnethet for å bli lærer ved midtveisevalueringen, må høgskolen varsles slik at eventuelle tiltak kan iverksettes.

Veiledningstimer er timer, hvor studenten reflekterer i fellesskap med praksislæreren. Det sentrale er analyse og vurdering av undervisningspraksis. Særskilt skal det legges vekt på drøfting av studentens begrunnelser og oppfatninger av den pedagogiske praksis.

Praksislærere og hovedkontakter lønnes for arbeidet etter inngåtte, gjeldende avtaler, som kunngjøres praksiskolene i epost fra høgskolen i forkant av praksisperioden.

Forberedelse

Avtale mellom hovedkontakt, praksislæreren og studenten inngås ved oppstart av praksisperioden, og omhandler

 • studentens undervisningsoppgaver, timeplan/undervisning for den konkrete praksisperiode
 • overordnede timeplaner/undervisningsplaner for aktuelle klasser,slik at studenten er kjent med at det kan skje endringer i deres tidsplaner underveis i praksisperioden
 • veiledningstimenes plassering i praksisperioden
 • tidspunkt for midtveisvurdering
 • deltakelse i team- og foreldremøter

Det er student og praksislærer felles ansvar å inngå en slik avtale i forkant av praksis. En slik avtale kan være enten muntlig eller skriftlig.

Egenpraksis

I deltidsutdanningen er mange av studentene i mer enn 50 % undervisningsstilling i skoleverket. Disse studentene kan benytte sin egen undervisning som en halvdel av praksisopplæringen. Resterende praksis (6 uker) må tas ved annen skole.

Dette arbeidet skal da veiledes av en veileder oppnevnt av skolen. Omfanget av egenpraksis skal være tilsvarende det som gjelder for ordinær praksisopplæring, men forutsetter at studenten arbeider på selvstendig basis. Veilederen bruker da mest tid i sin veiledning til å gi reaksjoner og synspunkter på planleggingen og etterarbeidet av kandidatens undervisning og læringsarbeid. Det blir da en begrensing i hvor mange timer veileder kan være i kandidatens undervisning. Tid til denne veiledningen settes til 15 timer i praksisperioden. I tillegg avsettes tid til evaluerings- og rapporteringsarbeid. Dette arbeidet lønnes også av høgskolen. Studenter med egenpraksis kan organiseres i par, hvor de vekselvis deltar på hverandres skoler/klasser og deler veiledere.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatorisk oppmøte

Det er møteplikt til alle aktiviteter i forbindelse med praksisopplæringen. Studentens samlede arbeidstid og tilstedeværelse på praksisskolen forventes å svare til en lærers arbeidstid i 100 % stilling. Det forventes at studenten skal ta del i skolehverdagen med dens ulike aktiviteter, slik som planlegging, møter, samarbeid med kollegaer og foresatte, elevtjeneste, praksisarenaer og møter med eksterne samarbeidspartnere. Studenten har samme møteplikt som en ansatt lærer, og skal levere eventuell sykemelding på skolens kontor, samt til sin praksislærer.

Erstatningstid for mangelfull praksisopplæring:

Hvis studenten har hatt fravær pga. dokumentert sykdom, kan praksisledelse/studieleder i samarbeid med hovedkontakt eller praksislærer forlenge praksisoppholdet, slik at studenten får gjennomført sin praksisopplæring og uten å få sin lærerutdanning unødig forlenget.

2. Skriftliggjøring

Undervisningsplaner og praksisjournal:

Planene for undervisningen skal skriftliggjøres etter nærmere retningslinjer og legges fram for praksislærer i forbindelse med førveiledning. Studentene skal også føre en praksisjournal. Undervisningsplaner og journal trekkes inn i undervisningen i fagdidaktikk og pedagogikk og danner grunnlag for arbeidskrav i pedagogikk og fagdidaktikk 1 og 2.  

Eksamen

Praksislærer vurderer studentens praksisopplæring i samråd med skolens hovedkontakt.Studentene skal vurderes i forhold til kompetanseområdene som beskrevet i læringsutbytte ovenfor. Disse framkommer også i praksisrapporten som praksisskolen sender til høgskolen etter endt praksisperiode. 

På grunnlag av en samlet vurdering av studenten på disse områdene, gis studenten en samlet karakter bestått / ikke bestått.

Vurderingen uttrykkes skriftlig i en rapport og karakterskjema som sendes lærerutdanningen elektronisk. Rapporten skal fylles ut på de forskjellige vurderingspunktene og med bestått/ikke bestått som karakter. Rapporten sendes inn til Høgskolen senest to uker etter avsluttet praksis.

Skikkethetsvurdering

I tillegg til vurdering av studentenes praksiskompetanse skal det også finne sted en skikkethetsvurdering av studentene. (Jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 1-3, spesielt).

Oppfølging fra høgskolens faglærere

Studentene og praksisskolen følges opp av en av høgskolens faglærere (didaktikk- eller pedagogikklærer) i praksisperiodene. Faglæreren skal normalt ha en samtale med studenten på praksisskolen i minst en av periodene. Faglæreren er ansvarlig for å finne tidspunkt for en treparts-samtale mellom student(er), praksislærer og faglærer. Etter nærmere avtale kan høgskolens faglærer observerer noe av studentens undervisning. Det er utarbeidet et rapporteringsskjema for faglærer.

Viktige dokumenter relatert til praksisopplæring

På studiets nettsider er det samlet en rekke dokumenter som er viktige for praksisopplæringen: https://www.hiof.no/lu/studier/praksis/ppu/

Her finnes blant annet følgende dokumenter:

 • Kriterier for skikkethetsvurdering (Utdrag fra forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning)
 • Mal for undervisningsplanlegging
 • Rapport fra praksisskole med vurdering av studenten med begrunnelse (vurderingsrapport fra praksisskolen)
 • Faglærerrapport fra høgskolen - om veiledningen. (Rapport fra faglærer på HiØ)
 • Informasjon om godtgjøring

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Evaluering av praksisopplæringen skjer i forbindelse med skriftlige evalueringer midtveis i studieforløpet og på slutten av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 17:22:21