Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Eva Martinsen Dyrnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LPY10017 Ledelse av læreprosesser (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag fortrinn 8-13, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Har kunnskap om ledelse av læreprosesser i yrkesrelevant opplæringen tilpasset den enkelte elevs kompetanse og yrkesinteresse
 • Har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen som yrkesfaglærer og som fagarbeider innen eget utdanningsprogram
 • Kjenner til ulike informasjonskilder, nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle sin yrkesutøvelse
 • Har bred kunnskap om yrkesfag, yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og yrkesetikk samt arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • Har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring
 • Har kunnskap om elevmedvirkning, demokratisk danning og entreprenørielle læringsformer i klasserom/verksted
 • Har kunnskap om ungdom i med ulike behov og deres rettigheter og plikter i yrkesopplæringen
 • Har bred kunnskap om mangfold av elever i klasserommet/verkstedet og arbeid med tilrettelegging knyttet til minoriteter, kjønnsbalanse og flerkulturell bakgrunn
 • Har kunnskap om digitale og teknologirike læringsarenaer

Ferdigheter

 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes ulike behov sett i et mangfoldsperspektiv
 • Kan veilede yrkesfagelever i deres læreprosess mot elevenes ulike kompetanse, yrkesinteresse og framtidige yrke
 • Kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter som en integrert del av yrkeskompetansen, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • Kan lede læreprosesser som fremmer praktisk, differensiert og tilpasset opplæring på mangfoldige, teknologirike og flerkulturelle læringsarenaer
 • Kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teori knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • Behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og lærerprofesjonen og videreutvikle egen praksis gjennom egenvurdering og veiledning
 • Kan kartlegge læreforutsetninger og legge til rette for å gjennomføre tilpasset opplæring for yrkesfagelever med ulike utdanningsmål
 • Kan legge til rette for og bidra til utvikling av trygge elever og kollegaer, og et godt læringsmiljø
 • Kan bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø, og bygge og vedlikeholde nettverk, samarbeide med kollegaer og andre i skole og bedrift/offentlig virksomhet
 • Kan bruke og begrunne ulike metoder i tilpasset og yrkesrelevant opplæring preget av elevmedvirkning
 • Kan veilede eleven i å ta utdanningsvalg fra ungdomstrinnet til fag- og yrkesopplæring

Generell kompetanse

 • Kan gjennom engasjement og faglig innsikt, planlegge, begrunne, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevant opplæring, preget av elevmedvirkning og tilpasset elevenes/lærlingenes kompetanse og yrkesvalg
 • Kan anvende opplæringslovens formålsparagraf i arbeidet som yrkesfaglærer
 • Kan vurdere elevenes læring og yrkeskompetanse
 • Viser innsikt og evne til kritisk analyse, utforming og iverksettelse av læreplaner
 • Kan bruke sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer, samt ulike elevaktiviserende undervisningsmetoder
 • Kan reflektere over egen læreprosess

Innhold

Emnet inneholder følgende hovedelementer:

 • yrkesdidaktikk
 • yrkespedagogikk
 • praksis

Emnets innhold konsentreres om ledelse av læreprosesser på ulike læringsarenaer med fokus på yrkespedagogiske, yrkesdidaktiske, yrkesfaglige og etiske kompetansekrav i det daglige arbeidet med elever/lærlinger/lærekandidater i henhold til kompetansebegrepet i fagfornyelsen (Meld. St. 28 s. 28). Opplæringen skal omfatte kjerneoppgaver som kartlegging, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av læreprosesser som er tilpasset den enkelte elev/lærling og klasse/gruppe.

Studentene får tilbakemeldinger underveis i studiet knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i emnebeskrivelsen for ledelse av læreprosesser og kan gis muntlig eller skriftlig, i samlet studentgruppe, i basisgrupper/yrkesfaggrupper eller individuelt.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved tre samlinger à fire dager på studiestedet pr semester, totalt seks samlinger i løpet av emnet. Pedagogisk praksis kommer i tillegg til dette.

Undervisningen i samlingene foregår ved forelesning, basisgruppearbeid, innleveringer og presentasjoner. 

Mellom samlingene forventes det at studentene arbeider med oppgaver i basisgrupper og mottar veiledning med fagansatt på HiØ via Adobe Connect.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats for studenten er ca. 500 timer i dette emnet. Studieinnsats for praksisemner kommer i tillegg, se egne praksisemner.

Praksis

Studentene skal i løpet av 1. studieår gjennomføre 25 dager pedagogisk praksis i videregående opplæring knyttet til studentens utdanningsprogram og fem dager praksis i ungdomsskole. Se egne emnebeskrivelser for Praksisperiode 1 og Praksis i ungdomsskolen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk frammøte i samlinger: Emnet baseres på frammøte, det kreves minst 80 % tilstedeværelse.
 • Muntlig erfaringsdeling fra Praksisperiode 1: På første samling etter praksisperioden skal basisgruppene gi muntlig erfaringsdeling for plenum etter nærmere retningslinjer.  
 • Dokumentasjon fra Praksisperiode 1: Studenten skriver en tekst med utgangspunkt i en undervisningsplan og undervisning som er gjennomført i klasserom/verksted. Planen skal begrunnes med relevant teori og være dokumentert med relevante elevarbeider. Studentens læringsarbeid skal komme tydelig til syne i teksten. Arbeidskravet skal ha et omfang på ca. 2000 ord og leveres i starten av 2. semester etter nærmere retningslinjer.
 •  Praksisperiode 1 må være bestått.

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe.

Studentene planlegger og gjennomfører en framføring i basisgruppene på ca. 20 minutter. Framføringen tar utgangspunkt i et felles tema for yrkene representert av studentene i basisgruppen. Det skal vises en skisse av hvordan gruppen vil planlegge, tilpasse og gjennomføre undervisningen for elever med ulike utdanningsplaner og interesser innenfor utdanningsprogrammet. Studentene begrunner opplegget ved hjelp av relevant yrkesdidaktisk og yrkespedagogisk teori, og det er et krav om at alle studentene deltar aktivt i presentasjonen og eksaminasjonen.

Det gis en samlet tilbakemelding på framføringene. Eksamenskandidatene får individuell karakter.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått eksamen eller manglende oppmøte må studenten fremstille seg for ny/utsatt eksamen ved neste ordinære gjennomføring. Dersom dette kun gjelder enkeltmedlemmer i gruppa, må studenten da være med i en ny gruppe. Studenten har selv ansvar for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

 • Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.
 • Tillitsvalgt student har en muntlig evaluering med samlet studentgruppe, og referat skrives og leveres programansvarlig (hvert semester)
 • Programansvarlig skriver en rapport basert på evalueringen fra studentene, rapporten sendes studieleder
 • Rapport fra programansvarlig presenteres for studentgruppen med påfølgende samtale om hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 5.08.2019.

Aagre, W. (2014): Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Antall sider: 100

Breilid, Nils og Lassen, Liv (2010): Den gode elevsamtalen, Gyldendal akademisk. Antall sider: 144

Dypedahl, Myklevold, Skibsted Jensen, Bøhn (2016). Livet som lærer. Gyldendal.

Hansen, Kari Henriette; Hoel, Torlaug Løkensgard; Grete Haaland (2015): Tett på yrkesopplæringen, Fagbokforlaget. Antall sider: 359

Hauge, An-Magritt (2014): Den felleskulturelle skolen, Universitetsforlaget. Antall sider: 299

Haaland, G. (2018). Vurdering i yrkesfag, Helhetlig yrkeskompetanse. Pedlex.

Illeris, K. & Nordgård, Y. (2012): Læring. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1-3, 9 og 12] Antall sider: 74

Johnsen, B. (2013): "Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?: Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (HiOA Tema utgivelser 2013 nr. 2). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Antall sider: 45. Finnes også som e-bok   https://fagarkivet.hioa.no/jspui/bitstream/123456789/435/2/Johnsen_hva ser jeg.pdf 

Lave, Jean;Wenger, Etienne (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-42374-0. ; first published in 1990 as Institute for Research on Learning report 90-0013.

Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2019). Yrkesopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk

Moltubak, J. (2015): Gnistrende undervisning: Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Oslo: Gyldendal akademisk. Antall sider: 272

Nilsen, Sigmund Egil og Haaland, Grete (2013): Læring gjennom praksis, Pedlex. Antall sider: 256

Sylte, Anna Lisa (2013): Profesjonspedagogikk, Gyldendal akademisk. Antall sider: 300 Tesfaye, Mattias (2013): Kloge hænder - er forsvar for håndværk og faglighed, Gyldendal Dansk. Antall sider: 182

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66363-2.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 10:22:24