Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Eva Martinsen Dyrnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LPY20017 Skolen i samfunnet (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for
trinn 8-13, deltid. Emnekoden gjelder f.o.m. kull 2018.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

 • Har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)

 • Har bred og oppdatert kunnskap om mangfoldet blant elever i skolen og samfunnet, og om ulike elevers behov i yrkesopplæringen

 • Har kunnskap om læringsfellesskap og lærerens ansvar for kvaliteten og relasjonsbygging mellom elever, mellom elever og lærere og mellom elever, foresatte og lærere

 • Har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø, samt innsikt i problematikk knyttet til overgrep og rusmisbruk

 • Kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kompetanse innenfor fagområdet

 • Har kunnskap om digitale verktøy i yrkesopplæringen og den teknologiske utviklingen i samfunnet

 • Kan lese og analysere læreplaner i et samfunnsperspektiv

 • Har kunnskap om entreprenørielle læreprosesser, nytenkning, kreativitet og innovasjon

Ferdigheter

 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere yrkesrelevant og samfunnstjenlig fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov

 • Kan vurdere og dokumentere elevers/lærlingenes læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring med utgangspunkt i bransjenes og samfunnets kompetansebehov

 • Kan bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø, og bygge og vedlikeholde nettverk, samarbeide med kollegaer og andre i skole og bedrift/offentlig virksomhet

 • Kan vurdere og forholde seg kritisk til nye og digitale læringsformer, samt ulike informasjonskilder

 • Kan anvende entreprenørielle læreprosesser, være nytenkende, kreativ i yrkesfagutdanningen

 • Kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å gjennomføre systematisk yrkesfaglig og yrkespedagogisk utviklingsarbeid

 • Kan involvere lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv i yrkesopplæringen

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere samfunnstjenlig og yrkesrelevant opplæring, preget av demokratisk ledelse, elevmedvirkning og tilpasset elevenes/lærlingenes kompetanse og yrkesvalg

 • Kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

 • Kan bidra til kritisk refleksjon og deltakelse i diskusjoner rundt eget arbeid og skoles tilrettelegging for utvikling for relevant yrkesopplæring

 • Kan i opplæringen ta hensyn til dagsaktuelle og relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, samt elevenes læreforutsetninger

 • Kan legge til rette for likestilling, likeverd og en bærekraftig utvikling av yrkesfagene

 • Kan bygge god relasjoner til foresatte, være en god rollemodell i kommunikasjonen i samhandling med aktuelle samarbeidsparter på ulike samfunnsarenaer

 • Kan reflektere over grunnleggende etiske verdier i yrkesopplæringen i skole/bedrift/virksomhet

 • Kan tilrettelegge for egen og yrkesfagelevenes danning i et demokratisk og globalt samfunn

Innhold

Hovedelementene i emnet er:

 • Yrkespedagogikk
 • Yrkesdidaktikk
 • Praksis
 • Individuelt utviklingsprosjekt

Emnet Skolen i samfunnet dreier seg om ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv. Emnet omhandler skolens plass i samfunnet. Dette innebærer forståelse for skolens mandat, virksomhetens mål og egenart som organisasjon, arbeidsplass og læringsarena.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises med tre samlinger à fire dager på studiestedet pr semester, totalt seks samlinger i løpet av studieåret. Pedagogisk praksis kommer i tillegg, se egen emnebeskrivelse.

Undervisningen i samlingene foregår ved forelesning, basisgruppearbeid, innleveringer og presentasjoner. 

Mellom samlingene forventes det at studentene arbeider med oppgaver i basisgrupper og mottar veiledning med fagansatt på HiØ via Adobe Connect.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats for studenten er ca. 500 timer i dette emnet. Studieinnsats for praksisemner kommer i tillegg, se egne praksisemner.

Praksis

I løpet av 3. og 4. semester skal studenten gjennomføre 25 dager pedagogisk praksis i videregående opplæring knyttet til studentens utdanningsprogram og fem dager praksis i ungdomsskole. Se egne emnebeskrivelser for Praksis i ungdomsskolen og Praksisperiode 2.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk oppmøte på samlinger:
  Emnet baseres på obligatorisk frammøte, det kreves minst 80 % tilstedeværelse.
 • Muntlig presentasjon i gruppe:
  Studenten skal sammen med basisgruppen lage en presentasjon som skal presenteres for klassen på 1. samling i 4. semester. Presentasjonen skal være på maks 15 minutter og tar utgangspunkt i praksis fra ungdomsskolen.
 • Presentasjon av utviklingsarbeid fra Praksisperiode 2:
  Individuell presentasjon fra utviklingsarbeid som er gjennomført i praksisperiode 2. Presentasjonen varer ca. 15 minutter og gjennomføres i 3. samling i 4. semester.
 • Praksis i ungdomsskolen må være bestått
 • Praksisperiode 2 må være bestått

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig eksamenskomponent.

1: Individuell utviklingsoppgave 
Omfang: ca. 4000 ord. Refleksjonsnotatet skal belyse studentens helhetlige yrkesdidaktiske og yrkespedagogiske kompetanse og utvikling i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13. Refleksjonsnotatet leveres til nærmere fastsatt frist.

Karakterregel: A-F.

Utviklingsoppgave må være vurdert til bestått før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

 2: Individuell muntlig eksamen.
Varighet: ca. 30 minutter. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i refleksjonsnotatet. Muntlig eksamen kan justere skriftlig karakter opp/ned med inntil to karakterer.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Sensorordning

Begge eksamenskomponenter vurderes av intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på individuell utviklingsoppgave, kan studenten omarbeide oppgaven en gang.

Ved ikke bestått emne etter muntlig eksamenskomponent, kan studenten levere ny eksamen i emnet. Utviklingsoppgaven kan da omarbeides en gang.

Ved ønske om forbedring av karakter i emnet må begge eksamenskomponenter avlegges på nytt. 

Evaluering av emnet

 • Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.
 • Tillitsvalgt student har en muntlig evaluering med samlet studentgruppe, og referat skrives og leveres programansvarlig (hvert semester)
 • Programansvarlig skriver en rapport basert på evalueringen fra studentene, rapporten sendes studieleder
 • Rapport fra programansvarlig presenteres for studentgruppen med påfølgende samtale om hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes

Litteratur

Litteraturen fra emne LPY10017 Ledelse av læreprosesser vil også gjelde her.

Litteraturlista er sist oppdatert 24.05.2019.

Hansen, Kari Henriette; Hoel, Torlaug Løkensgard; Grete Haaland (2015). Tett på yrkesopplæringen, Fagbokforlaget. Antall sider: 359

Hoel, T. L. (red.) (2010). Ny som lærer, Sjansespill og samspill, Tapir akademisk forlag. Antall sider: 290

Jensen, Magne Skibsted; Karlsen, Thorbjørn J.; Luthen, Geir S. (2017). Veiledning og  oppdagelse, Gyldendal akademisk. Antall sider: 226

Kværsøy,K. (2012). Etikk - en praktisk vinkling, (2. utgave). Fagbokforlaget. Antall sider: 153

Moltubak, J. (2015). Gnistrende undervisning: Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Oslo: Gyldendal akademisk. Antall sider: 272

Postholm, May Britt og Jakobsen, Dag Ivar (2011). Læreren med forskerblikk: innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, Høyskoleforlaget. Antall sider: 160

Reegård, K. og Rogstad, J. (2016). De frafallende. Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal akademisk. Antall sider: 209

Schjetne, E., Skrefsrud, T. A. (2018). Å være lærer i en mangfoldig skole. Gyldendal.

Sylte, Anna Lisa (2013). Profesjonspedagogikk, Gyldendal akademisk. Antall sider: 300

Uthus, Marit (2017). Elevens psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal akademisk. Antall sider: 312

Schön, Donald A. (1995). Knowing-In-Action: The New Scholarship Requires a New Epistemology

https://naspa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00091383.1995.10544673?journalCode=vchn20#.WsSBGTaQwaV

Kompendium: Yrkespedagogikk - PPUY. Utarbeidet av Eva Dyrnes

Noe litteratur vil kunne komme i tillegg for emnene. Dette vil det bli opplyst om ved studiestart. Det vil også bli lagt ut nyere artikler og stoff knyttet til de ulike temaene og emnene på læringsplattformen Canvas underveis i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 19:14:31