Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Kari-Mette Rudolph
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSBV314 Småbarnsstudier (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt fordypningsemne i Barnehagelærerutdanningen, både heltid og deltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene i barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har fordypet kunnskap om

 • ulike etiske og estetiske perspektiver i småbarnspedagogiske praksiser, med utgangspunkt i krysningspunktet mellom barn som medskapere i barnehagen og det pedagogiske ansvar
 • ulike relasjonelle perspektiver i småbarnspedagogiske praksiser, med utgangspunkt i ulike bevegelige relasjoner mellom subjekter (barn og voksne), materialiteter, (møbler, leker, redskaper etc.) og diskurser
 • ulike politiske perspektiver på de yngste barna i barnehage og samfunn, med utgangspunkt i krysningspunktet mellom dagens utdanningspolitikk og barns rettigheter

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte og håndtere barns medskapende uttrykk samtidig som det pedagogiske ansvaret ivaretas
 • håndtere sammenvevde og bevegelige relasjoner mellom subjekter, materialiteter og diskurser
 • drøfte og forholde seg kritisk til ulike diskurser om små barn, barnehage og barnehagepolitikk

Generell kompetanse

Studenten

 • respekterer små barns integritet og verdighet
 • forholder seg adekvat til småbarnas uttrykk og lar disse gi avtrykk i pedagogiske prosesser
 • reflekterer kritisk og etisk over relasjoner mellom barn, voksne, materialiteter og diskurser
 • bidrar til kritiske og etiske diskusjoner om barns plass i barnehage og samfunn

Innhold

Emnet er delt inn i tre temaområder:

 • Etiske og estetiske perspektiver i småbarnspedagogiske praksiser: uttrykk, inntrykk og avtrykk
 • Relasjonelle perspektiver i småbarnspedagogiske praksiser: subjektiviteter, materialiteter og diskurser 
 • Kritiske og politiske perspektiver på de yngste barna i barnehage og samfunn: rettigheter, rettferdigheter og reguleringer

Undervisnings- og læringsformer

I emnet skal studenter og faglærere sammen skape ny kunnskap relatert til pedagogisk arbeid blant små barn i barnehagen. Arbeidet tar utgangspunkt i student- og lærerdefinerte problemstillinger innenfor de ulike temaene. Seminarrommet defineres som ett av mange åsteder for refleksjon, diskusjon og kunnskapsutvikling. Problemstillingene belyses og granskes på ulike måter og tradisjonell undervisning skal utfordres.Kommunikasjon mellom studenter og studenter og lærere både av faglig og administrativ art vil foregå via Canvas. Veiledning og arbeid i grupper. Hver studentgruppe får inntil to veiledninger knyttet til produksjon av en gruppefagtekst (se arbeidskrav). Hver studentgruppe danner et team som, med veiledning fra faglærere, skal ta ansvar for å planlegge, promotere, gjennomføre og evaluere læringsprosessene for medstudenter og faglærere i et studentledet seminar.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 35 t/u inkludert undervisning.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs parnterbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Bestått praksis
 2. Produksjon av en skriftlig fagtekst skrevet i gruppe. Omfang 7-10 sider, skrifttype Times New Roman, str. 12, linjeavstand 1 ½
 3. Deltakelse i team som skal ta medansvar for profesjonsrelevante læringsprosesser, der medstudenter og lærere involveres. Læringsprosessene blir organisert i studentledete temabaserte seminarer og innebærer bruk av digitale verktøy.
 4. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70% må hele studiet tas på nytt neste studieår.

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 4.

Eksamen

Individuell muntlig eksamenDen muntlige eksamen består i en presentasjon (varighet ca. 10 minutter), med utgangspunkt i skriftlig gruppefagtekst (se arbeidskrav). Deretter skal kandidaten delta i en faglig samtale med sensorene (intern og ekstern). Tidsrammen for hele eksamen er ca. 30 minutter.Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Kandidater som ikke består eksamen kan tidligst fremstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring med utgangspunkt i allerede godkjent arbeidskrav.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Arbeidet i hvert tema som er behandlet i de studentledete seminarene evalueres av studenter og lærere i fellesskap
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles av fagansvarlig og danner utgangspunkt for det videre arbeidet.

Litteratur

Litteraturliste oppdatert 31.5.2019

Abrahamsen, Gerd (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. (Kap.3, s.77-100). Oslo: Universitetsforlaget.

Andenæs, Agnes (2012). Hvilket barn? Om barneliv, barnehage og utvikling. Nordisk barnehageforskning, vol.5 nr.1 s.1-14

 

Bae, Berit (red.) (2011). Medvirkning i barnehagen – potensialer i det uforutsette Bergen: Fagbokforlaget Kap1.

 

Dahlberg, G., Olsson, L. og Theorell, E. (2013) Det Magiska Språket – små barns relationer till språket, läsande och skrivande i en globaliserad värld. Resultatdialog 2013 Vitenskapsrådets rapportserie 4.


Eide, B., Os, E. og Pramling Samuelsson, I. (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder. Nordisk barnehageforskning, vol 5 nr. 4 s.1–21

 

Giæver, Katrine (2018). Språklig samhandling med de yngste barna i barnehagen- et pedagogisk perspektiv. I: Lafton, T. & Otterstad, A. M. (red). Barnehagepedagogiske linjeskift. S. 107-120. Bergen: Fagbokforlaget

 

Glaser, Vibeke (2011). Barns behov – forstått og definert av hvem? I: Vibeke Glaser, Kari Hoås Moen, Sissel Mørreaunet & Frode Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

Greve, Anne (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, vol. 2 nr. 2, s.91–98

 

Hansson, Hege (2015). En barnehage til begjær. Bergen: Fagbokforlaget


Hovik, Lise (2015). Din lytting skal være din sang. Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I Strømsøe & Hammer (red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Side 193-209. Fagbokforlaget.

Johannesen, Nina (2013). Tvil som drivkraft. Nordisk barnehageforskning, 6(6), 1-17


Kjørholt, Anne Trine (2010). Barnehagen som lekegrind for autonomi og valgfrihet? I: Anne Trine Kjørholt (red). Barn som samfunnsborgere – til barns beste? s. 152 – 171. Oslo: Universitetsforlaget.


Larsen, Ann Sofi (2010). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Nordisk barnehageforskning. 8(4), 1-13.


Lindstrand, Kamilla (2018). «Alt skjer i Ingenting» OM INGENTING OG MELLOMROM. En utforskende reise, sammen med Gilles Deleuze, i egne småbarnspedagogiske praktiseringer. Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år), HiØ.


Månsson, Annika (2011). Becoming a Preschool Child: Subjectification in Toddlers During Their Introduction to Preschool, from a Gender Perspective. International Journal of Early Childhood, vol.43 nr. 1 s.7-22

 

Nilsen, Malin (2018). Nettbrett og de yngste barna i barnehagen. I: Pramling Samuelsson, I. & Johnsson, A. (red). Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. s.160-172. Bergen: Fagbokforlaget


Nyhus, Mette Røe (2013). "Ventebølger" – En bok om de yngste barna i barnehagen; med venting som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget


Otterstad, Ann Merete (2018). Kritiske perspektiver og barnehagepedagoikk(er). I: Lafton, T. & Otterstad, A. M. (red). Barnehagepedagogiske linjeskift. S. 247-266. Bergen: Fagbokforlaget


Rossholt, Nina (2010). Gråtens mange ansikter. Toner og tempo i barnehagen. Nordic Studies in Education. Vol 30., 102-115

 

Rudolph, K-M. (2015) Tilvenning En teoretisk og empirisk utforsking av fenomenet tilvenning i barnehagen Masteroppgave HiOA (http://hdl.handle.net/10642/2726)


Sandvik, N. (2016) (red). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner – læring møter filosofi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 3, 4 og 7)


Strand, Johanna (2018). Pendler i bevegelse. I: Pramling Samuelsson, I. & Johnsson, A. (red). Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. s.135-146. Bergen: Fagbokforlaget

 

Sverdrup, Toril & Myrstad, Anne (2011) Improvisasjon som innstilling i det pedagogiske arbeidet med de yngste barna. I: Sverdrup Liset, M, Myrstad, A. & Sverdrup, T (red). Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. S. 143-160. Bergen: Fagbokforlaget


Ulla, Bente (2011). Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvingen til barnehagelæraren. Nordisk barnehageforskning. 8(5), 1-16.


Wolf, Kristin (2015). Oppfordringer til små barns lekende samspill i barnehagen. Personalets medvirkning og omgivelsenes muligheter. Barn nr.1 (Side 25-39)


Ødegaard, Elin Eriksen (2012). Meningsskaping i bruk av artefakter. I: E.E. Ødegaard (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget.


Tilleggslitteratur:

Bjørnestad, Elisabeth & Samuelsson, Ingrid Pramling (2012). Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år?: En forskningsoversikt.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2012/rapport-hva-betyr-livet-i-barnehagen-for.html?id=681150

Kunnskapsdepartementet (2019). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv- et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehagelarerrollen-i-et-profesjonsperspektiv--et-kunnskapsgrunnlag/id2621274/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2020 08:21:02